Talespråk med tegn

Mange har nytte av tegn ved siden av talt språk i kommunikasjonen. Gjennom årene har det eksistert ulike former og betegnelser på kombinasjonen av talt og tegnet kommunikasjon, som for eksempel:

  • tegn-til-tale
  • tegn som støtte til tale (TSS)
  • tegnspråknorsk
  • norsk med tegnstøtte (NMT)

Hva er norsk med tegnstøtte (NMT)?

Norsk med tegnstøtte (NMT) er talespråk kombinert med enkelttegn, mimikk og kroppsspråk. NMT er ikke et selvstendig språk, men en alternativ kommunikasjonsstrategi.

Det er norsk talespråk som er utgangspunktet for denne kommunikasjonsmåten, og det er talespråket som skal støttes med tegn. Det er derfor viktig å opprettholde flyten, intonasjonen og innholdet i talespråket.

Hvem kan ha nytte av NMT?

NMT stimulerer både hørselen (gjennom tale) og synssansen (gjennom tegn, mimikk og kroppsspråk). Dette kan være en støtte i begrepsinnlæringen for barn og unge som kan høre noe talespråk. NMT kan gjøre munnavlesning og oppfattelse av tale lettere.

Barn og unge med normal hørsel, men med ulike typer av kommunikasjonsvansker, kan også ha utbytte av NMT. Det kan for eksempel være barn med autisme, Downs syndrom eller multifunksjonshemning.

Kort oppsummering

  • NMT er talespråk kombinert med tegn for de mest meningsbærende ordene.
  • NMT brukes for å styrke talespråkinnlæring og talespråkoppfattelse hos personer med hørselshemning.
  • NMT kan være en støtte i begrepsinnlæringen i talespråk.
  • NMT kan være en støtte også for personer som hører normalt, men som av ulike årsaker har problemer med å kommunisere.

Hvor kan man lære NMT?

Statped, spesialpedagogisk støtte, tilbyr kurs i NMT for foreldre/foresatte til barn med hørselsnedsettelse og fagpersoner i nettverket deres. Formålet med disse kursene er å formidle kunnskap om hvordan man kan styrke samspill, kommunikasjon og språkutvikling gjennom å visualisere talespråket.

Interesse- og brukerorganisasjonene for hørselshemmede tilbyr ulike kurs for innlæring av tegn og tegnspråk. Likeledes har friundervisningen/folkeuniversitetet/Arbeidernes opplysningsfond (AOF) enkelte kurstilbud på området.

Kilde

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). HLF er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen Ménière.

Norges Døveforbund (NDF). Norges Døveforbund er tegnspråkbrukernes interesseorganisasjon. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå bedring av den enkeltes livsstandard og levekår, og full samfunnsmessig likestilling. 25 lokale døveforeninger er tilsluttet.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet til god utvikling. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.

Les mer

Enger, M. M., & Morsund, T. E. (uten dato). Tegnsang - sangbok for gode venner. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Ett skritt foran – et tegn- og språkkurs. Målet er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn (eller unge og voksne) som trenger tegn som støtte i den daglige kommunikasjonen, ved å inspirere omgivelsene til å bli gode modeller som viser veien videre til språklig utvikling.

Lære å lytte. Digital barnebok. Meningen er å motivere og inspirere barn med hørselsnedsettelse til å øve opp evnen til å lytte. Består av 39 moduler, som har hvert sitt lyduttrykk. Med bilder, animasjoner og sang som gir mening og innhold til lyduttykkene.

Tegnordbok.no er en ordliste med tegn for de mest vanlige ord og uttrykk i norsk tegnspråk. Her kan man se hvordan tegnene utføres. Nettsidene inneholder også eksempler på setninger på tegnspråk. Tegnordboka kan benyttes fritt av alle som ønsker å lære tegn.

Tegnordbok apper. Det finnes tre utgaver av tegnordbok for iOS og to for Android.

Tegnstart. TegnStart er et interaktivt program med mange ulike aktiviteter for å lære seg norsk tegnspråk.

										
					
Sist oppdatert 26.08.2020