Talespråk

Mor og to barn snakker sammen mens de steker vafler.Når vi lærer et språk spontant, oppdager vi reglene som styrer språket. Vi utnytter sansene maksimalt for å oppdage disse sammenhengene.

 

 

 

 

 

Ved nedsatt hørsel

Når hørselen er redusert eller borte, vil ikke språklæringen skje på den samme spontane måten. Barnet kan behøve hjelp til å finne strukturen i språket og se systemene.

Vanligvis tenker vi ikke over dette når språkutviklingen foregår uten hindringer. Når barnet har nedsatt hørsel, vil tilgangen på talespråkstimulering være hindret. Konsekvensen kan være forsinket språkutvikling. Det kan vise seg på ulike måter, blant annet ved lite variasjon i språklydene, fravær av enkelte språklyder og forenkling av språket.

Språkutviklingen for talte språk kan deles inn i tre hovedtrinn:

Evnen til å:

  • lytte ut talespråk
  • forstå talespråk
  • gi respons ved å tale (snakke)

Hvert enkelt barn følger sitt eget tempo, så det kan være store individuelle forskjeller på hvor lang tid barnet bruker på hvert trinn i språkutviklingen.

Skoleelever

Når eleven er på skolen, blir det vanligvis forventet at denne uviklingen har funnet sted. Det kan være vanskelig i en klassesituasjon å avdekke at disse prosessene ikke fungerer optimalt hos barnet.

Hvis eleven blir forstyrret av vanskelige lytteforhold i klassen, kan læringsprosessen bli hemmet.

Les om pedagogisk tilrettelegging for barn med hørselsnedsettelse.

Kilder

Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

von Tetzchner, S., Feilberg, J., Hagtvet, B., Martinsen, H., Mjaavatn, P. E., Simonsen, H. G., & Smith, L. (1993). Barns språk. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Veiledere

Språkveilederen. Språkveilederen og den tilhørende DVD-en, som kan kjøpes, tar opp sentrale aspekter knyttet til temaet språkutvikling og språkvansker hos barn med fokus på kartlegging og tiltak. Utgitt av tidligere Bredtvet kompetansesenter, nå Statped sørøst.

Hørselshemmede. Disse nettsidene fra Utdanningsdirektoratet erstatter «Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming.»

Les mer

Hansen, Aa. L., Garm, N., & Hjelmervik, E. (red.) (2009). Hørsel – språk og kommunikasjon. En artikkelsamling. Statped skriftserie nr. 70. Trondheim: Møller kompetansesenter. Hentet 28. september 2016, fra Statped.no.

Lære å lytte. Digital barnebok. Meningen er å motivere og inspirere barn med hørselsnedsettelse til å øve opp evnen til å lytte. Består av 39 moduler, som har hvert sitt lyduttrykk. Med bilder, animasjoner og sang som gir mening og innhold til lyduttykkene.

Språkvansker - nettsted om språkutvikling, språkvansker og kartlegging. Nettsidene er utviklet av språkforskere og fagfolk knyttet til Universitetet i Oslo og andre fagmiljø, som jobber med språkutvikling og språkvansker. Her finner du oppdatert informasjon om både typisk og atypisk språkutvikling. Du kan også lese om språkvansker hos barn og voksne.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 29.11.2016