Illustrasjon for ofte stilte spørsmål

  Ofte stilte spørsmål

  Ofte stilte spørsmål fra og om barn og unge med hørselsnedsettelse.

  Dagliglivet

  Er det vanskeligere for barn og unge med hørselsvansker å få lekekamerater og venner?

  Å være sammen i lek og samspill er utviklende og gir god grobunn for læring. Når et barn har vansker med å høre og ikke oppfatter lekens tema eller «spillereglene», kan deltakelse være sosialt utfordrende. Hvor utfordrende det er for ditt barn vil være avhengig av blant annet grad av hørselsnedsettelse, alder og type aktivitet. Barn med alvorlig nedsatt hørsel vil i noen tilfeller trenge støtte og oppmuntring for å etablere og opprettholde deltakelse i grupper hvor hørende og hørselshemmede er sammen.

  Det er flere ulike møteplasser hvor foreldre og barn kan treffe andre i samme situasjon som dem selv. Å delta på kurs og samlinger gir god anledning til å danne nettverk som legger til rette for sosiale møteplasser for barna. Sosiale nettverk gjør det enklere å ha kontakt selv om geografisk avstand gjør det vanskelig å møtes jevnlig.

  Er barn med hørselstap mer utsatt for ulykker enn hørende barn, for eksempel trafikkulykker?

  Det finnes ingen statistikk eller oversikt som viser at barn med hørselsvansker er mer utsatt for ulykker, for eksempel i trafikken enn det hørende barn er.

  Det er likevel viktig å lære barnet gode strategier for hvordan det kan være oppmerksom på farer i trafikken og i sitt nærmiljø. Dette er «trafikkregler» som vil være nyttige og viktige for alle barn og som vanligvis er en del av det hjemmet og barnehagen fokuserer på.

  Barn med hørselsvansker kan lære regler og gode strategier for oppmerksomhet i trafikken på lik linje med barn uten hørselsvansker i forhold til alder og modenhet.

  Kommunikasjon og språk

  Hva er den beste måte å kommunisere på for barn med nedsatt hørsel?

  Det som i dag foreligger av forskning gir ingen entydige svar på hva som er det rette eller beste måte å kommunisere på for barn med hørselsnedsettelse. Noen av de faktorene som har betydning for barnet ditt er; alder når hørselstapet ble diagnostisert, grad av hørselstap og eventuelle tilleggsvansker.

  Noen foreldre satser på en talespråklig tilnærming uten bruk at støttetegn, noen foreldre velger en tospråklig tilnærming der barnet lærer både norsk og tegnspråk, mens andre opplever at norsk med tegnstøtte (tegn som støtter til talen) kan være nyttig. Ingen barn eller familier er like. Søk råd hos fagpersoner som kan gi dere oversikt over de valgmulighetene som gjelder for ditt barn og din familie. Dere kan forvente at fagpersoner skal gi dere nøytral og utfyllende oversikt over de valgalternativene som er tilgjengelige.

  Hvorfor er det så viktig med måten vi kommuniserer på?

  Det du formidler med kropp, bevegelser og ansikt er viktige kilder til forståelse for barn med nedsatt hørsel i tillegg til det som kan oppfattes av stemmen din gjennom høreapparater eller CI. Din kroppsholdning, ansiktsuttrykk, hvordan du bruker hendene og gestikulerer og hvordan du bruker ulike tonefall i stemmen – alt sammen forteller noe til barnet ditt om hva du tenker og føler.

  Bruk av gester og tegn (for eksempel norsk med tegnstøtte/ tegn til tale) vil gjøre at du lettere oppfatter hva barnet ditt ønsker å formidle og bidra til at dere forstår hverandre bedre. Dere kan også velge å bruke norsk tegnspråk.

  Det er ikke viktig hvilken måte du gjør dette på, om du bruker tale, tegn eller tegnspråk. Det viktigste er at dere sammen kommuniserer om det som er viktig for dere på den måten som er best for dere.

  Foreldre

  Hva menes med «informerte valg»?

  Som omsorgspersoner tar dere mange valg på vegne av barna deres. Noen er enkle og kanskje indirekte ut fra familiens situasjon og kultur. Andre valg kan være mer utfordrende da foreldrene står i valgsituasjoner som er uvanlige og ukjente.

  Det kan være dere skal velge hvilke tekniske hjelpemidler som er best, og kanskje skal dere også ta stilling til om dere skal velge å operere inn cochleaimplantater. Hva vil passe best for deres barn nå- og i fremtiden? Dere får kanskje også spørsmål om valg av måte å kommunisere på med deres sønn eller datter. Valg av kommunikasjonsmåte kan synes svært uvanlig for dere, likevel er det kanskje slike valg dere blir stilt overfor. I tillegg kommer også pedagogiske valg i form av vurderinger av barnehage og tilbud.

  «Informerte valg» brukes i denne sammenhengen om en måte å forsikre seg om at dere som foreldre får nødvendig og tilstrekkelig informasjon og veiledning før dere tar valg for familien og for barnet deres. Informasjonen skal være nøytral og balansert i forhold til den faglige kunnskap som er tilgjengelig.

  Utfra informasjon og kunnskap om det å leve med hørselstap, kan foreldrene velge hvilke veier som passer best med hensyn til tekniske hjelpemidler, kommunikasjonsmåte og valg av opplæringsmåte.

  Er barn og unge med hørselstap mer utsatt for psykiske vansker enn hørende barn?

  Ulike internasjonale forskningsresultater viser en noe høyere forekomst av psykiske vansker hos barn og unge med hørselstap. Vanskene kan være knyttet opp til utfordringer med kommunikasjon – og språk over tid og/eller en opplevelse av å være «annerledes» og utenfor reell deltakelse og innflytelse. Slike opplevelser kan spesielt i tenårene gjøre barnet ditt mer sårbart i perioder.

  Ved å ta hensyn til ditt barns sårbarhet for kommunikasjonsbrudd, kan du være med på å styrke ditt barnets opplevelser av oversikt, sammenheng og deltakelse og slik legge til rette for en god mental helse.

  Det er vanlig for alle barn at de i perioder kan vise frustrasjonsreaksjoner som tristhet, irritasjon og sinne når de opplever manglende sammenheng og ikke forstår hva som skjer rundt dem.

  Hvis du er bekymret for at ditt barn psykiske helse, kan du ta kontakt med Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP).

  
  										
  					
  Publisert 06.09.12, sist oppdatert 09.01.2017