Pedagogisk tilrettelegging

Undersøkelser viser at den viktigste suksessfaktoren for at elevene skal oppleve undervisningen som god, er læreren. Læreren har stor innflytelse på elevenes hverdag.

Når man har en elev med nedsatt hørsel i gruppa, blir det viktig å skape gode situasjoner for kommunikasjon.

I dagens skole er læringen for en stor del basert på at elevene samhandler. Mange elever med nedsatt hørsel opplever at de bare fanger opp deler av det medelevene snakker om, for eksempel i prosjektarbeid.

Et høreapparat eller andre tekniske hjelpemidler vil ikke alene klare å kompensere for dette. Dette får konsekvenser for elevens utbytte av det pedagogiske arbeidet.

Gruppearbeid. Mange elever snakker sammen.Lærerne har blant annet behov for kunnskap om hvilke konsekvenser det kan ha for eleven å ha nedsatt hørsel.

Statped tilbyr kurs for lærere som har elever med hørselstap.  

 

 

 

Les mer om praktiske råd i undervisningen.

Les mer om talespråk med tegn.

Elever som er tegnspråklige

Når en elev er tegnspråklig, er hun/han avhengig av at de rundt kan kommunisere på tegnspråk. Når kommunikasjonen blir vanskelig, vil læringen bli svekket. Det er ikke alltid nok at det bare er læreren som kan tegnspråk.

En lærer som har en tegnspråklig elev, må lære seg tegnspråk eller ha med tolk i undervisningen.

Lære tegnspråk

  • Statped tilbyr tegnspråkkurs.
  • I de største byene arrangerer døveforeningene tegnspråkkurs.
  • Ål Folkehøyskole tilbyr årskurs i tegnspråk.
  • Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Sør-Trøndelag tilbyr ulike studier i tegnspråk (Se de enkelte høgskolene eller Utdanning.no for nærmere informasjon).
  • Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Sør-Trøndelag tilbyr bachelorutdanning i tegnspråk og tolking (Se de enkelte høgskolene eller Utdanning.no for nærmere informasjon).

Les om kurstilbud på Statped.no.

Les om tegnspråkopplæring etter §2-6.

Les om opplæring i tegnspråk etter §5-1.

Les mer om tegnspråk.

Kilder

Hørselshemmede. Disse nettsidene fra Utdanningsdirektoratet erstatter: «Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming».

Kunnskapsløftet for hørselshemmede. Det er utviklet egne læreplaner for elever med hørselshemning Kunnskapsløftet. Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle andre fag. Les mer om dette på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Utdanning.no. Utdanning.no er en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, og eies av Kunnskapsdepartementet. Her finnes informasjon om ulike yrkesgrupper.Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet. (2015). Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk. Et tillegg til rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Hentet 7. juni 2018, fra Utdanningsdirektoratet.

Hvor kan man lære tegnspråk?

Høgskolen i Bergen. Høgskolen tilbyr blant annet bachelor i tegnspråk og tolking.

Høgskolen i Oslo og Akershus. Høgskolen tilbyr blant annet ulike studier i tegnspråk og bachelor i tegnspråk og tolking.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU. Universitetet tilbyr blant annet årstudie i tegnspråk og bachelor i tegnspråk og tolking.

Norges Døveforbund (NDF). Norges Døveforbund er en interesseorganisasjon for landets tegnspråklige. NDF arrangerer lokale kurs i tegnspråk. Se oversikt over tegnspråkkurs.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Landets eneste folkehøyskole for døve. Opprettet av Norges Døveforbund. Stikkord: livslang læring, omfattende kursvirksomhet, døves kultur, språk og historie. All undervisning foregår på tegnspråk.

Interesse- og brukerorganisasjoner

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). HLF er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen Ménières. HLF jobber for en enklere hverdag for landets nær 700 000 hørselshemmede.

Norges Døveforbund (NDF). Norges Døveforbund er tegnspråkbrukernes interesseorganisasjon. De arbeider for å styrke tegnspråkets stilling på alle områder i samfunnet, og kjemper for at norsk tegnspråk skal få status som offisielt språk. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå bedring av den enkeltes livsstandard og levekår, og full samfunnsmessig likestilling.

Les mer om interesse- og brukerorganisasjoner på hørselsområdet.

Les mer

Gjennom lydmuren. Film om det å være ung og hørselshemmet. Hvordan utvikle vennskap og sosial kompetanse når man ikke hører så godt? Målgruppen er unge med nedsatt hørsel, deres foreldre, lærere og øvrige fagpersoner.

Glem det. En informasjonsfilm til bruk i videregående skole. Filmen følger en hørselshemmet elev gjennom en vanlig skoledag, og synliggjør slik så vel utfordringer som løsninger.

God lyd i skolen. En ressursside fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) om hørselshemning og tilrettelegging i skolen. Kan også være nyttig for barnehagen og voksenopplæring.

På bølgelengde – tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap. På bølgelengde består av en film- og en faktadel som på en enkel og oversiktlig måte formidler informasjon og kunnskap om hørselshemning, barn med hørselshemning i grunnskolealder og hvordan den enkelte skole kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø.

Ressurs for hørselshemmede. Nettsidene skal være en ressurs for undervisning av hørselshemmede barn, unge og voksne. Mye av materiellet er utviklet med utgangspunkt i Kunnskapsløftet (LK06), men du finner også oversikt over materiell som ble laget til L97.

Tegnordbok.no er en ordliste med tegn for de mest vanlige ord og uttrykk i norsk tegnspråk. Her kan man se hvordan tegnene utføres. Nettsidene inneholder også eksempler på setninger på tegnspråk. Tegnordboka kan benyttes fritt av alle som ønsker å lære tegn.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 07.06.2018