Ervervede syns- og hørselsvansker

Ung gutt med briller sitter med hodet støttet i den ene hånden.

1+1=3 eller 4 eller hørselstap pluss synstap pluss energitap!

Når begge fjernsansene er svekket, blir konsekvensene langt mer alvorlige enn om bare en sans er berørt. Mulighetene for å kompensere ved hjelp av den andre fjernsansen er redusert. Dette er en konsentrasjonskrevende og slitsom livssituasjon.

De fleste barn og unge med ervervede, kombinerte sansetap går på de samme skolene og er i de samme fritidsmiljøene som sine jevnaldrende, og det koster mye innsats av alle parter.

En del barn og unge ønsker ikke å skille seg ut. Mange kan ha vansker med å gi uttrykk for sine spesielle behov. Dette krever derfor ekstra årvåkenhet og innsikt fra voksne i deres omgivelser, helst også fra jevnaldrende.

Barn og unge med kombinerte sansetap har naturligvis de samme rettighetene som andre syns- eller hørselshemmede elever har. I tillegg har de noen spesielle rettigheter:

Noen barn med hørselsnedsettelse utvikler også et synsproblem. Det kan være vanskelig å oppdage på et tidlig tidspunkt, hvis man ikke har en mistanke, for eksempel ut fra familiehistorien. Etter hvert som barnet blir større, blir også synsproblemene mer tydelige.

Vi betegner disse som barn med ervervede kombinerte sansetap. Det kan være ulike grader av og årsaker til disse sansetapene.

Usher syndrom er den mest vanlige årsaken. Det er en kombinasjon av tosidig, nevrogen hørselshemning, og synshemning som skyldes øyesykdommen retinitis pigmentosa. Noen av disse barna har også et balanseproblem.

Ved andre årsaker kan synsproblemene være de første som gir seg til kjenne.

Det er store individuelle forskjeller på barn med ervervede, kombinerte sansetap, men for alle vil det være gunstig at man oppdager den kombinerte syns- og hørselshemningen så tidlig som mulig. Da kan man tilrettelegge for en best mulig utvikling for det enkelte barn.

Les mer om syn.

Les mer om hørsel.

Les mer

Kunnskapsbanken.net. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging er en del av Arbeids- og velferdsforvaltningen. På denne hjemmesiden finner du fagstoff, opplæringsmateriell og erfaringsdeling. Du finner også e-læringskurs om syn, hørsel og døvblindhet.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

Næss, T., & Palmer, R. (2007). Å fange omgivelsene: Kontekstuell tilnærming ved døvblindhet. Om døvblindblitte, miljøbeskrivelse og kommunikasjon. Heggedal: CoCo Haptisk. Hentet 23. august 2018, fra Bibsys.

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge. (2010). Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen. Hentet 23. august 2018, fra Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge.

Videncentret for døvblindblevne. (2006). 17 syndromer og sygdomme – der kan medføre erhvervet døvblindhed. Hentet 23. august 2018, fra Socialstyrelsen.dk.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 06.03.2019