Orientering og mobilitet

Jente i full fart langs fortau med hvit stokk.Mobilitet betyr bevegelse. Når vi bruker ordet i forbindelse med personer som har nedsatt syn, mener vi evnen til å orientere seg og ta seg frem fra et sted til et annet.

Målet er at forflytningen skal skje på en mest mulig selvstendig, effektiv og sikker måte i både kjente og ukjente omgivelser, med eller uten bruk av hjelpemidler.

Orientering handler om å finne ut:

  • Hvor er jeg?
  • Hvor skal jeg?
  • Hvordan kommer jeg dit?

Mobilitetsopplæring

Tidligere var mobilitetsopplæring forbeholdt blinde. Men erfaring viser at mobilitet er viktig også for svaksynte, sterkt svaksynte og personer med sammensatte vansker. De som har orienteringsvansker som følge av hjerneskader kan også ha nytte av opplæring i mobilitet.

Les mer om ledsaging av barn som bruker rullestol.

Mobilitetsopplæring må tilpasses den enkelte. Det må blant annet tas hensyn til barnet eller den unges forutsetninger, behov, alder, synsfunksjon osv.

For at barn skal bli mest mulig selvhjulpne og uavhengige av andre, er det ønskelig at de blir aktive, nysgjerrige og trygge på å bevege seg rundt allerede fra de er ganske små.

Les mer om mobilitet for småbarn.

Hvem har rett til mobilitetsopplæring?

Opplæringsloven gir blinde og sterkt svaksynte rett til mobilitetsopplæring i grunnskolen og i videregående opplæring, jmf. §§ 2.14 og 3.10.

Les mer om rett til mobilitetsopplæring etter opplæringsloven.

Mobilitetspedagogen kan gi veiledning

En synspedagog eller mobilitetspedagog kan veilede og gi råd om mobilitet og fysisk tilrettelegging av miljøet. Kontakt Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) for mer informasjon.

Hjelpemidler

Les om bruk av ulike hjelpemidler for personer med nedsatt syn.

Kilder – alle tekstene om mobilitet

Arntzen, T., Henriksen, A., & Groben, F. (2008). Orientering og mobilitet. Å ledsage en rullestolbruker som ikke kjører selv. I Fokus MDVI. Fokus på barn med synshemning og sammensatte vansker. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.

Asmussen, A. B. (Uten dato). Kørestolmobility. Synskonsulent, Fyns Amt. København: Videncenter for Synshandicap.

Elmerskog, B., Martinsen, H., Storliløkken M., & Tellevik J. M. (1993). Førlighetsopplæring. Mobility i en funksjonell sammenheng. Trondheim: Tambartun kompetansesenter/Tapir Forlag.

En liten bok om ledsaging. I denne boken gis det praktiske råd og forslag til ledsagerteknikker som kan være til nytte når en seende person skal ledsage en person med kombinerte syns- og hørselstap/døvblindhet.

Larssen, T., & Wilhelmsen, G. (2008). Synsvansker – aspekter ved læring og utvikling. I E. Befring, & R. Tangen (Red.), Spesialpedagogikk. (s. 327-345). Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Levy, G. (1995). Om at ledsage en synshandicappet kørestolbruger. Dansk oversættelse og bearbejdelse af en pjece fra det britiske Royal National Institute for the Blind (RNIB). København: Videncenter for Synshandicap.

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet 30. desember 2015, fra Specialpedagogiska skolmydigheten.

Welsh, R. L., &  Blasch B. B. (1980) (Red.). Foundation of Orientation and Mobility. New York: American Foundation for the Blind.

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk. Statped skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.

Lover og forskrifter

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 30. desember 2015, fra Lovdata.no.

Les mer

Adaptor AS – har en hjelpemiddelavdeling der man kan få råd og informasjon om mer enn 1100 forskjellige produkter for eldre, synshemmede og dyslektikere. De ønsker å bidra til trivsel og forenkling av hverdagslige oppgaver for syns- og yrkeshemmede, og bidra til at den enkelte oppnår bedre livskvalitet. Adaptor er eiet av Norges Blindeforbund.

Hallestad, L. (2015). Sådan følges I ad – når den ene har en synsnedsættelse. Dansk hefte. Hentet 30. desember 2015, fra Instituttet for blinde og svagsynede.

Huseby kompetansesenter. (2015). Barn og unge som er svaksynte. Håndbok for PP-tjenesten. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.

Kettler, B. W., Jessen, E. M., & Kolstad, M. (2006). Vi lager hus. Et praktisk opplegg for gruppe hvor en elev er blind. DVD følger med. Statped skriftserie nr. 46. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.

Nielsen, L. (1991). Rummet og Jeg’et: om at lære sig tidlig rumforståelse ved hjelp af “det lille rum”. København: Sikon.

Norges Blindeforbund. (2013). Gode råd i møte med synshemmede (PDF). Hentet 9. mars 2016, fra Norges Blindeforbund.

Socialstyrelsen – Viden til gavn. Dansk nettsted som er en del av Social- og Integrationsministeriet. Nettstedet inneholder blant annet mye informasjon om ulike sansetap under fanen handicap.

Specialpedagogiska skolmydigheten. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Statped – spesialpedagogisk tjeneste. Spesialpedagogisk tjeneste for kommuner og fylkeskommuner som støtter opp under arbeidet med å realisere opplæringslovens bestemmelser om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Storliløkken, M., Martinsen, H., Tellevik, J. M., & Elmerskog, B. (2012). Mobilitetsopplæring. Mobilitetsopplæring av barn, unge og voksne med synshemming. Trondheim: Tapir forlag.

Vollan, A. M., & Ryen H. T. (2006). ”Hæla i taket” – Mobilitetsopplæring for et barn med sammensatte vansker. Spesialpedagogikk 9/06. s. 32 – 39. Oslo.

Wiener, W. W., Welsh, R. L., &  Blasch B. B. (2010). (Red.). Foundations of Orientation and Mobility. Volume 2, Third Edition. Instructional Strategies and Practical Applications. New York: AFB Press (American Foundation for the Blind).

Aanstad, M., & Kjeldstad, A. (2007). Synsuka. Temauke om syn og det å være blind (PDF).  Statped skriftserie nr. 58A og nr. 58B. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019