Hjernerelaterte synsvansker – CVI

Hjernerelaterte synsvansker, hjernesynshemning, cerebrale synsforstyrrelser og Cerebral Visual Impairment (CVI) er noen av de betegnelser som blir brukt på synsvansker forårsaket av skader, sykdommer eller tilstander i hjernen. CVI er årsaken til de fleste synsvanskene hos barn og unge i den vestlige verden i dag.

Disse synsvanskene kan ikke relateres til skader i selve øyet. For de fleste er synsnedsettelsen forårsaket av en medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade knyttet til medisinske komplikasjoner eller et syndrom. I tillegg til synsvanskene kan de ha andre sansetap og/eller skader som påvirker den motoriske, kommunikative og kognitive utviklingen.

Hjernesynshemning er en funksjonell skade og innebærer i større eller mindre grad vansker med å motta, bearbeide, tolke og forstå visuell informasjon. Skaden kan i tillegg ramme skarpsyn, synsfelt, kontrastsyn, fargesyn, lystilpassing og øynenes motorikk.

Synsundersøkelser konkluderer ofte med at barna eller ungdommene har normalt eller bare moderat nedsatt skarpsyn (visus). Dette kan være vanskelig å forstå for omgivelsene rundt dem. Nærpersonenes inntrykk er at barnet eller ungdommen har vansker med for eksempel å tolke farger, form og bevegelse, skille ut detaljer fra helheter i for eksempel bilder og kjenne igjen ansikter.

Kunnskap om synsvansker ved ulike diagnoser og tilstander, og kunnskap om selve grunntilstanden eller diagnosen, er viktig for å kunne legge til rette for en god utvikling.

Statped (spesialpedagogisk støtte) har erfaringer med denne typen synsvanske. Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) i kommunen kan henvise til Statped for utredning og oppfølging. Før det henvises til Statped må barnet eller den unge ha gjennomgått en undersøkelse hos øyelege og eventuelt andre fagpersoner.

Statped arrangerer også kurs om hjernerelaterte synsvansker.

Film

Wilhelmsen, G. B. (2010). Film: Kan det være synet? Høyskolen i Bergen: Mediesenteret. Hentet 12. desember 2018, fra Høyskolen i Bergen. Synsvansker etter hjerneskader er langt mer utbredt enn man kunne tro. I informasjonsfilmen “Kan det være synet” gis det mye nyttig informasjon om nevrologiske synsvansker, opplæring og rehabilitering. Filmen er laget av Gunvor B. Wilhelmsen og produsert med støtte fra Helsedirektoratet, avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander.

Kilder

Borch, T. G., Fasting, Aa. F., Gomnæs, K., Grini, K., & Rime, I. (2009). Barn med nedsatt syn og sammensatte vansker. Internt dokument. Oslo: Huseby kompetansesenter.

Fasting, Aa. F. (2006). Økende interesse for kunnskap om hjernesynshemning hos barn. I S. M. Sydnes (red). Syn 2005. En samling artikler og tekster fra Huseby og Tambartun kompetansesentre. (s. 55-58). Oslo: Statped.

Mostad, A. (2005). CVI – den diffuse synshemningen. I S. M. Sydnes (red). Syn 2005. En samling artikler og tekster fra Huseby og Tambartun kompetansesentre. (s. 59-64). Oslo: Statped.

Statped. (2011). Hjernesynshemning (CVI). Hentet 12. desember 2018, fra Statped.no.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Spesialpedagogisk tjeneste for kommuner og fylkeskommuner som støtter opp under arbeidet med å realisere opplæringslovens bestemmelser om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Les mer

Roman-Lantzy, C. (2007). Cortical Visual Impairment: An Approach to Assessment and Intervention. USA: AFB Press.

Andrew, T. A., Henriksen, A., & Groben, F. (2008). Focus MDVI: fokus på barn med synshemning og sammensatte vansker (PDF). Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 18. februar 2015, fra Statped.

Borch, T. G. (2002). Å kunne se, men ikke gjenkjenne. En studie av et barn med cerebral synshemning og særlig vanske med å gjenkjenne personer. Hovedoppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo (UiO).

Diderichsen, J. (2002). Cerebrale synsforstyrrelser – cerebral/cortical visual impairment, CVI. CP-bladet, nr. 2, s. 7-9.

Diderichsen, J. (1999). Cerebrale synsforstyrrelser hos barn. Tidsskrift for Den norske legeforening 119(11), s. 1597-1599.

Dutton, G. (1997). Synsproblem hos barn med hjärnskada. Synsvärden, nr. 4, s. 5-6.

Steendam, A. (1989). Cortical Visual Impairment in Children. A handbook for parents and professionals. Child & Adolescent Service Department. Australia: Royal blind society of N.S.W.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 12.12.2018