Belysning og blending

Barn og unge som er svaksynte, bruker mye krefter på å se. Gode og riktige lysforhold kan derfor være av stor betydning med tanke på hvor godt de kan utnytte synskapasiteten sin. Når lyset er tilrettelagt ut fra barnets/ungdommens synsfunksjon, er det lettere for dem å være aktivt deltakende sosialt og i aktiviteter.

Synsfunksjonen varierer ut fra synsdiagnose, grad av synsnedsettelse og lysforhold. Mange andre faktorer spiller også inn. Noen barn og unge har nedsatt syn i skumring og mørke og har behov for økt belysningsstyrke og mye lys. Andre er lysømfintlige og har behov for lysskjerming. Lysforholdene må av den grunn tilpasses den enkelte.

Allmennbelysning

Sørg for jevn og god allmennbelysning i hvert enkelt rom. Det bør ikke være store forskjeller i belysningsstyrken i ulike rom, fordi øyets evne til å tilpasse seg ulike lysnivå (adaptasjon) kan være svekket.

Det kan være en fordel om belysningen er regulerbar slik at den kan varieres med hensyn til påvirkning av sollys/dagslys utenfra, og type aktivitet som skal utføres.

Punktbelysning

Noen har behov for ekstra punktbelysning ved aktiviteter der det stilles ekstra krav til å se detaljer.

Ved punktbelysning må lyset falle på det barnet/ungdommen skal se på og ikke på personen. Det er viktig at lyset ikke gir gjenskinn fra blanke flater slik at man blir blendet.

Blending

Blending skaper ubehag og vanskeliggjør det å se. Dette gjelder både direkte og indirekte blending. Både allmennbelysning og punktbelysning må derfor ha god avskjerming.

Direkte blending

  • når en får sollys eller lys fra taklamper og vindu direkte mot øynene

Indirekte blending

Skinn mot øynene fra blanke flater som:

  • plastduker
  • lakkerte og nybonede gulv
  • bøker med blanke ark

Det er viktig at barn og unge med nedsatt syn blir besvisste på sitt eget lysbehov og lærer seg å formidle dette til omgivelsene. Denne informasjonen kombinert med generell kunnskap om svaksyntes behov, kan gjøre det enklere å finne frem til den beste lystilpasningen for hver enkelt.

Kilder

Jensen, K. O. (1995). Noget om lys-og småbörn som er svagsynede. Kalundborg: Refsnæsskolen, Institut for blinde og svagsynede börn og unge i Danmark.

Jacobsen, M. (2007). En lærepenge OM LYS. Blindesaken. 2, s. 4 – 6.

Jacobsen, M., & Skinnes, K. J. (2007). Lyset bestemmer hvor blind jeg er. Blindesaken. 2, s. 15.

Norges Blindeforbund (2010). En skole for alle – også for svaksynte og blinde. Oslo: Norges Blindeforbund.

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet 14. mai 2014, fra Specialpedagogiska skolmydigheten.

Les mer

Norges Blindeforbund. (2009). Kontraster – farger – belysning. Et forsøk på å kategorisere hjelpetiltak med hensyn på universell utforming og svaksynte. Oslo: Norges Blindeforbund.

Norges Blindeforbund. (2009). Lys = å se eller ikke se. Oslo: Norges Blindeforbund.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 30.04.2016