Barnehage – skole

Første møte mellom lærer og elev

Grunnskoleopplæringen er tiårig, og elevene starter på skolen det kalenderåret de fyller seks år.

Prinsippet om likeverd og tilpasset opplæring for alle står sterkt i den norske grunnskolen. Alle barn og unge skal få del i et felles kunnskaps-, kultur- og verdigrunnlag.

Overgangen fra barnehage til skole for barn med synsnedsettelse krever tidlig planlegging for å få til en så god skolestart som mulig.

 

I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet 2006, s. 53) står det følgende:

Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan.

Planlegg overgangen i god tid

Arbeidet med overgang bør starte tidlig på høsten året før skolestart. Det bør avholdes et samarbeidsmøte/ansvarsgruppemøte hvor foresatte, representanter fra barnehage, skole, PPT, eventuelt representant fra Statped og/eller en annen synspedagog og andre aktuelle fagpersoner er til stede.

Barn med synsnedsettelse har individuelle forutsetninger og behov. Blant annet har diagnose og grad av synstap betydning for hvilke tiltak som anbefales.

Aktuelt innhold på forberedelsesmøtet

 • Foreldre, synspedagog og andre aktuelle fagpersoner informerer om barnets diagnose, grad av synshemning og behov for synsmessig tilrettelegging.
 • Overføre relevant informasjon om observasjon og kartlegging i nært samarbeid med foresatte.
 • Vurdere behov for fysisk tilrettelegging på skolen drøftes med tanke på:
  • lys- og blendingsforhold
  • fargemarkering av fysisk miljø inne og ute
  • fysiske markeringer
  • lydmiljø
  • valg av klasserom med tanke på tilgjengelighet
 • Behov for tilrettelagte læremidler og tekniske hjelpemidler. Skal NAV Hjelpemiddelsentral kontaktes?
 • Behovet for ekstra ressurser vurderes. Har eleven for eksempel behov for opplæring i IKT-hjelpemidler, behov for tilrettelagt materiell, behov for voksenstøtte i friminutt og på turer? Har eleven rettigheter etter opplæringslovens § 2.14?
 • Lage kompetansehevingsplan for ansatte på skole og SFO (veiledning, kurs og ev. utdanning).
 • Behov for spesiell tilrettelegging med hensyn til skoleveien. Skoleveien kan være en stor utfordring for et barn med synshemning. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig at eleven får mobilitetsopplæring for å lære skoleveien. Dersom skoleveien er vanskelig, selv med trening, vil kommunen kunne dekke utgifter til transport.

Det anbefales at det utarbeides en plan for overgangen hvor det avklares hvem som har ansvar for hva, når og hvordan.

Gutt står oppå komlokk. Voksen holder ham i hånden.Gutt og voksen undersøker en stolpe.Gutt og voksen går langs skolebygningen. Gutten holder hvit stokk i hånden.

 

 

 

 

 

Det anbefales også at barnet sammen med personalet i barnehagen har besøksdager på skolen vårhalvåret før skolestart. Å være litt kjent med inne- og utemiljøet er med på å skape trygghet i overgangsfasen.

Kilder

Kunnskapsdepartementet. (2008). Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Hentet 25. november 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Kunnskapsdepartementet. (2006). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet 25. november 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Kunnskapsdepartementet. (2008). Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen (PDF). Hentet 25. november 2016, fra Regjeringen.no.

Kunnskapsdepartementet. (2007). Utdanning – fra barnehage til voksenopplæring (PDF). Hentet 25. november 2016, fra Regjeringen.no.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet til god utvikling. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.

Lover og rettigheter

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 25. november 2016, fra Lovdata.no.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 25. november 2016, fra Lovdata.no.

Utdanningsdirektoratet. (2012). Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar. Udir-9-2012. Hentet 25. november 2016, fra Utdanningsdirektoratet.

Les mer

Huseby kompetansesenter. (2015). Barn og unge som er svaksynte. Håndbok for PP-tjenesten. Hentet 25. november 2016, fra Statped.no.

Statped – læringsressurs. Statped tilrettelegger lærebøker i hele grunnopplæringen, for elever med synsnedsettelse. Lærebøkene tilbys som punktskriftbøker, e-bøker for punktskriftlesere, e-bøker for svaksynte og lydbøker i DAISY-format. I tillegg utvikler og produserer Statped taktilt undervisningsmateriell, konkretiseringsmateriell, abakus og pedagogisk materiell for små barn med synsnedsettelse.

Utdanningsdirektoratet (2014). Veilederen Spesialundervisning (HTML-dokument). Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen. Hentet 25. november 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 15.08.2017