Ord og uttrykk – syn

Denne listen over endel ord og uttrykk på fagområdet syn er i hovedsak hentet fra:
Barn og unge som er svaksynte. Håndbok for PP-tjenesten. Utgitt av Statped i 2015.

A

Abduksjon (abd): Utover fra midtlinjen

Adduksjon (add): Innover fra midtlinjen

Afaki: Manglende linse

Akkommodasjon: Innstilling (fokusering) av øyets optiske system på forskjellige avstander

Alternerende syn: Hjernen mottar hovedsakelig synsinntrykk fra ett øye om gangen

Amaurose: Fullstendig blindhet uten lyssans

Amblyopi: Redusert visus på et øye uten påvisbar anatomisk årsak. Kan ikke rettes opp med korreksjonsglass (briller eller kontaktlinser)

Amotio Retinae: Netthinneavløsning

Anisometropi: Betydelig forskjell i refraksjon (brytning) mellom øynene

Astenopi: Samlebetegnelse for hodepine, kvalme, tretthet, ubehag

Astigmatisme: Skjeve hornhinner

B

Binokulært: På begge øyne, med begge øyne
Blefaritt: Betennelse i øyelokkkanten

C

Cataract/Katarakt: Grå stær, uklarheter i øyets linse

Chorioidea: Øyets årehinne

Colobom: Medfødt eller ervervet spalting. Kan ofte mangle deler av iris og/eller netthinne

CC – con correctione: Med korreksjon

Cornea: Hornhinnen

Corpus ciliare/strålelegemet: Fortykket del av årehinnen i fremre del av øyet på grensen mellom sklera og cornea

Corpus vitreum (vitreous): Geleaktig masse som fyller øyeeplet bak linsen

Cykloplegi/cycloplegi: Medikamentell midlertidig lammelse av akkomodasjonsmuskelen. Gis vanligvis i form av dråper med varighet fra noen timer til mange dager. Dette fører til utvidelse av pupillen, det vil si mydriasis.

CVI: Cerebral Visual Impairment / hjernesynshemning

D

Dioptri: Enhet for brytningsstyrke, vergens og krumning

DVD: Dissociated Vertical Deviaton – spesiell type skjeling hvor hvert øye kan skli oppover

Eksentrisk fiksering: Objektet som fikseres, avbildes i et punkt utenfor fovea

ERG: Elektrofysiologisk måling. Registrering av netthinnens fungering

Esofori: Latent innoverskjeling

Exofori: Latent utoverskjeling

Esotropi: Innoverskjeling (manifest / konstant skjeling)

Exotropi: Utoverskjeling (manifest / konstant skjeling)

F

Fiksasjon: Innstilling av øyets visuelle akse for beste synsstyrke

Fovea/makula: Se makula

G

Glaukom (grønn stær): Økt trykk i øyeeplet utover det synsnerven kan tåle

Grønn stær (glaukom): Økt trykk i øyeeplet utover det synsnerven kan tåle

Grå stær (cataract/katarakt): Uklarheter i øyets linse

H

Hemianopsi: Blindhet i en synsfelthalvdel på begge øyne. Utfall av halve synsfeltet på begge øyne, heteronymt (ulik side) eller homonymt (samme side).

Hyper: Opp/oppover

Hyperopi/hypermetropi: Langsynthet

Hypo: Ned/nedover

I

Intermitterende: Opptrer periodevis med mellomrom

Iris: Regnbuehinnen

K

Katarakt:/Cataract Grå stær, uklarheter i øyets linse

Keratokonus: Kjegleformet hornhinne

Konkommitant: Ubalanse/skjeling som er konstant i alle blikkretninger

Konvergens: Øynenes evne til å samles innover

Latent: Skjult

Lysadaptasjon: Evnen til å tilpasse øynene til ulike lysforhold

M

Macula/makula/fovea: Det sentrale området av retina. Dette området består nesten utelukkende av tapper

Macula degenerasjon: Forkalkninger eller aldersforandringer på netthinnens skarpsynsområde. Dette er den hyppigste årsaken til svaksynthet hos eldre mennesker

Manifest: Konstant

Miose: Forsnevring av pupillen. Det motsatte av mydriasis.

Mobilitet: Forflytning/orientering for blinde og svaksynte

Monokulær: På ett øye, med ett øye

Mydriasis: Store, utvidede pupiller. Det motsatte av miose.

Myopi: Nærsynthet

N

Nystagmus: Ufrivillige, rytmiske øyebevegelser, kan være horisontale, vertikale, rotatoriske eller blandede

O

Oculus: Øye

O.d. – oculus dexter: Høyre øye

Oftalmologi: Læren om øyet og dets sykdommer

Oftalmoskop: Instrument for betraktning av øyets indre gjennom pupillen (øyespeil)

Okkludere: Brukes for tildekking av øyet

Optiker – Optometrist: En autorisert person som arbeider med synsundersøkelser. De vanligste oppgavene i en optometrisk praksis er å foreskrive optiske hjelpemidler som korrektive linser til briller og kontaktlinser. Dette på bakgrunn av et tre års høyskolestudium i optometri.  Internasjonalt brukes yrkestittelen optometrist

Opticus Atrofi: Svinn av synsnerven

Optotyper: Tegn, bokstav- og tallsymboler, brukt for å bestemme synsstyrke og/eller refraksjon

Ortoptist: (ortho = rett, opsis = å se, dvs riktig/rett syn). En ortoptist jobber forebyggende og behandler skjeling (strabisme), samsynsvansker og synsnedsettelse på ett øye (amblyopi)

O.s. – oculus sinister: Venstre øye

O.u. – oculi uterque: Begge øyne

P

Presbyopi: Aldersbetinget langsynthet på grunn av at akkommodasjonsevnen avtar og nærinnstillingen blir vanskelig med alderen

R

Retina: Netthinnen, den fremste delen av det visuelle nervesystemet

Retinitis Pigmentosa (RP): Arvelige netthinneforandringer som kan medføre sterkt redusert syn

ROP – Retinopathy of Prematurity: Netthinnelidelse forbundet med prematuritet

S

SC – Sine correctione: Uten briller

Scotom/skotom: En blind flekk i synsfeltet/flekkformet synsfeltutfall

Stavene: Fotoreseptorer, stavformede sanseceller i retina (netthinnen). Disse er følsomme ved svak belysning, registrerer ikke farger

Stereosyn: Dybdesyn (3D syn). Høyeste grad av samsyn. Dannes av en ørliten forskjell i de to overlappende bildene fra øynenes foveaområder

Strabisme (heterotropi): Skjeling. Ubalanse i øyemuskulaturen som gjør at blikklinjen til de to øynene ikke rettes mot samme mål

Synsbarken: Visuell korteks, den primære synsbarken (areastriate, V1)

Synsfelt: Brukes om sidesyn/perifersyn

T

Tappene: Sanseceller i retina (netthinnen) som er tett representert i fovea. Disse er bare følsomme i god belysning og farger

U

Uvea: Iris, corpus ciliare og chorioidea

V

VEP (visual evoked potential): En elektrofysiologisk metode for registrering av impulser fra øyet til synsbarken i hjernen. Man stimulerer netthinnen med et sort-hvitt rutemønster og registrerer responsen via synsnerven til synskorteks

Visus/detaljsyn: Mål på øyets synsskarphet

Ø

Øyemotorikk: Øyets bevegelser

Kilder

Barn og unge som er svaksynte. Håndbok for PP-tjenesten. Utgitt av Statped i 2015.

Legevakthåndboken – for leger i vakt. Noen ordforklaringer – øye. Utgitt av helsebiblioteket.no, Gyldendal akademisk og Uni helse – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Store norske leksikon/store medisinske leksikon. Gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk.


										
					
Sist oppdatert 04.06.2020