Norsk tegnspråk (NTS)

Liten gutt som lager tegn på pannen.Voksen og barn snakker sammen på tegnspråk.

Tegnspråk er et språk som tilegnes gjennom synet.

For mange barn med store hørselstap, er tegnspråk viktig for god utvikling både personlig, sosialt og kognitivt.

Hva er tegnspråk?

  • Tegnspråk er et fullverdig språk med egne grammatiske regler og setningsoppbygning.
  • Tegnspråk er et gestuelt visuelt språk. Det er gestuelt, fordi hendene, ansiktet og kroppen brukes til å språklige uttrykk. Det er visuelt, fordi det oppfattes gjennom synet.
  • Tegnspråk er ikke internasjonalt. Ulike land har sine nasjonale tegnspråk.

Norsk tegnspråk (NTS) er et minoritetsspråk på linje med andre norske minoritetsspråk.

Tegnspråk har utviklet seg i kommunikasjon mellom døve mennesker. I likhet med andre språk er tegnspråk i stadig utvikling. Tegnspråk påvirkes også av landets majoritetskultur, tradisjoner, elementer fra talespråket og fra andre lands tegnspråk.

Et fullverdig språk

Norsk tegnspråk ble i 2009 anerkjent som et fullverdig språk i Norge.

Bakgrunnen var at regjeringen i 2008 la fram meldingen «Mål og meining – ein heilskapleg norsk språkpolitikk» (St.meld. nr. 35, 2007-2008). Meldingen ble behandlet og vedtatt i Stortinget i 2009.

Stortinget sluttet seg til forslaget om å utarbeide en allmenn språklov. Det overordnede offentlige ansvaret for tegnspråk skal forankres i språkloven.

Språkrådet arbeider for å styrke norsk tegnspråk.

Hvem er brukere av norsk tegnspråk?

Hvem som har tegnspråk som primærspråk, er ikke alltid avhengig av graden av hørselstap, men også av hørselsfunksjon og identitet som hørselshemmet.

Mange døve har hørende familiemedlemmer og venner som behersker og benytter norsk tegnspråk i kommunikasjon. I tillegg er det mange lærere, førskolelærere, assistenter og andre fagfolk som bruker tegnspråk i sin arbeidssituasjon. I Norge er det også mange utdannede tegnspråktolker.

Ifølge Norges Døveforbund er det anslagsvis 16.500 brukere av norsk tegnspråk. Av dem er ca. 5.000 døve (januar 2013).

Tospråklighet

De aller fleste som bruker tegnspråk, uavhengig av hørselsfunksjon, er tospråklige. Tospråklighet mellom (minst) et tegnspråk og (minst) et talespråk omtales ofte som bimodal tospråklighet, da man skiller på de to modaliteter som er involvert (det auditive for talespråk og visuelle for tegnspråk).

Opplæringen som legger til rette for bimodal tospråklighet reguleres av lov om barnehager og av opplæringsloven.

For barn under skolealder gjelder § 19h, kapitel V i lov om barnehager.

For barn i grunnskolen gjelder  opplæringslovens § 2-6

Hvor kan foreldre og fagfolk lære tegnspråk?

  • Statped, i samarbeid med Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, tilbyr det modulbaserte opplæringsprogrammet Se mitt språk, som er et 40 ukers opplæringstilbud for foreldre/foresatte til hørselshemmede barn i alderen 0-16 år. Statped arrangerer 33 og Ål arrangerer 7 av de 40 ukene.
  • Statped tilbyr kurs i tegnspråk for ansatte i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har nedsatt hørsel.
  • Døveforeningene i de større byene arrangerer noen ganger tegnspråkkurs.
  • Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve tilbyr årskurs i tegnspråk.
  • Oslo Met og Høgskolen i Sør-Trøndelag tilbyr ulike studier i tegnspråk (Se de enkelte høgskolene eller Utdanning.no for nærmere informasjon).
  • Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Sør-Trøndelag tilbyr bachelorutdanning i tegnspråk og tolking (Se de enkelte høgskolene eller Utdanning.no for nærmere informasjon).

Tegnspråkmateriell

Norsk tegnordbok er et prosjekt som registrerer tegn fra norsk tegnspråk slik det brukes i Norge. Norsk tegnordbok samler inn, dokumenterer og publiserer tegn som er i bruk blant norske døve.

Nettsidene tegnordbok.no viser tegnene, og hvordan de utføres, for de mest vanlige ord og uttrykk i norsk tegnspråk.

Små videosekvenser på sansetap.no

Se videosekvenser av tegnspråklig familie – der barna er små.

Se videosekvenser av tegnspråklig familie – der barna er litt større.

Å være døv

av Linda Langmo, 8. klasse på Vetland skole

Er FINT fordi jeg slipper å høre alt bråket.
Er DUMT fordi jeg ikke forstår hva andre sier.
Er SLITSOMT fordi jeg ikke oppfatter hva de sier på TV.
Er MORSOMT fordi jeg kan tegnspråk.

Kilder

Falkenberg, A.-S., & Antonsen, K. (red.) (1997). Blir godt inni oss – en diktsamling skrevet av hørselshemmede barn og ungdom. Bergen: Døves forlag A/S. Hentet 15. august 2017, fra Nasjonalbiblioteket.

Høgskolen i Bergen. Høgskolen tilbyr blant annet bachelor i tegnspråk og tolking.

Høgskolen i Oslo og Akershus. Høgskolen tilbyr blant annet ulike studier i tegnspråk og bachelor i tegnspråk og tolking.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU. Universitetet tilbyr blant annet ulike studier i tegnspråk (årstudie) og bachelor i tegnspråk og tolking.

Norges Døveforbund (NDF). Norges Døveforbund er en interesseorganisasjon for landets tegnspråklige.

Se mitt språk. Nettsted om opplæringsprogrammet «Se mitt språk». Nettstedet fungerer som en ressurs for dem som vil ha oversikt over undervisningsplaner. Alt materiell som er utviklet til ”Se mitt språk” er samlet her.

Språkrådet. Språkrådet arbeider for å styrke det norske språket og språkmangfoldet i landet. Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og følger opp den norske språkpolitikken på oppdrag fra Kulturdepartementet. Språkrådet arbeider for å styrke norsk tegnspråk.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Tegnordbok.no er en ordliste med tegn for de mest vanlige ord og uttrykk i norsk tegnspråk. Her kan man se hvordan tegnene utføres. Nettsidene inneholder også eksempler på setninger på tegnspråk. Tegnordboka kan benyttes fritt av alle som ønsker å lære tegn. Det finnes også en mini-utgave av ordboken.
Mine tegn: Det er mulig å lage sin egen tegnordliste ved å bruke Mine tegn.
Tegnordbok apper: Last ned apper for iOS og Android.

Tegnspråkopplæring for foresatte – «Se mitt språk». Opplæringsprogram for foreldre til barn med hørselshemning mellom 0-16 år. Les om dette på Statped.no.

Utdanning.no. Utdanning.no er en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, og eies av Kunnskapsdepartementet. Her finnes informasjon om ulike yrkesgrupper.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Landets eneste folkehøyskole for døve. Opprettet av Norges Døveforbund. Stikkord: livslang læring, omfattende kursvirksomhet, døves kultur, språk og historie. All undervisning foregår på tegnspråk.

Meldinger til Stortinget

Kultur- og kyrkjedepartementet. (2008). Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk. St.meld. nr. 35 (2007-2008). Oslo: Kultur- og kyrkjedepartementet. Hentet 15. august 2017, fra Regjeringen.no.

Lov

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 15. august 2017, fra Lovdata.no.

Les mer

Lærings- og Undervisningsmateriale Relatert til Tegnspråk (LURT) LURT er interaktivt undervisningsmateriell i tegnspråk. LURT består av internettsider som inneholder tekst, oppgaver og videosnutter. LURT kan brukes av alle, men temaene er rettet mot de som tar studiet i tegnspråk på Høyskolen i Nord-Trøndelag.

Pritchard, P., & Zahl, T. S. (2010). Veiene til en god bimodal tospråklighet hos døve og sterkt tunghørte barn og unge. Hentet 15. august 2017, fra Statped.no.

Ressurs for hørselshemmede. Nettsidene skal være en ressurs for undervisning av hørselshemmede barn, unge og voksne. Mye av materiellet er utviklet med utgangspunkt i Kunnskapsløftet (LK06), men du finner også oversikt over materiell som ble laget til L97.

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet et informasjonshefte til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Heftet kan også benyttes til foreldre med større barn.

Spread the sign. Spreadthesign.com er et internasjonalt nettbasert oppslagsverk der tegnspråk fra mange ulike land vises. Det er et gratis å bruke nettsiden.

Statped. (2013). Gynge, gynge lille venn. Syng med tegn. Bok, sangkort og DVD. Hentet 15. august 2017, fra Statped.no.

Statped. (2012). Mine tegn. Babyboka. Bok og DVD. Hentet 15. august 2017, fra Statped.no.

Statped. (2013). Mine tegn i barnehagen. Bok og DVD. Hentet 15. august 2017, fra Statped.no.

Tegnspråkpoesi. Tegnspråkpoesi er en DVD med 9 dikt laget og framført av Georg Bjerkli. Kan også lastes ned. Sju av diktene er originale dikt, to av andre er norske diktere, som er gjendiktet på norsk tegnspråk.

TegnStart 1-3. Interaktivt PC-program for nybegynnere som skal lære tegnspråk. Det er ment som selvstudium, men egner seg også til bruk i organisert tegnspråkundervisning. Nødvendige forkunnskaper: norsk. Kan bestilles i Statpeds nettbutikk.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 27.11.2019