Forklaring til video om AVT

Se videosekvens fra AVT veiledningstime.

Her følger forklaringen til videoen:

Videoklippet viser en gutt (1 år 8.5 mnd), hans mor og AVT-veilederen. Gutten har fått operert inn CI på begge sider, og hatt på lyd i ca 11.5 mnd. Til stede er også spesialpedagogen som følger gutten i barnehagen (utenfor bildet).

Mor deltar aktivt både i og mellom timene. Hun har med en bok der hun tar notater både i timen og hjemme. Hun har på forhånd informert AVT-veilederen om det gutten er mest opptatt av for tiden (lek med togbane, dyr og låve). Disse aktivitetene brukes så i timen.

Målet er å oppdage om gutten:

  • har felles fokus med de voksne
  • lytter ut ord og lyd som blir presentert (uten å støtte seg på munnavlesning)
  • imiterer de voksnes lyder og ord (uten å støtte seg på munnavlesning)

For å stimulere til utvidelse av talespråket settes det navn på dyrene, som først har blitt presentret ut fra hvilken lyd de lager. Deretter settes det ord på handlingene.

AVT-veilederen er avhengig av å spørre mor og spesialpedagog om hva gutten mestrer, også underveis i timen. AVT er en foreldreveiledning som foregår i partnerskap. Derfor er det viktig at når AVT-veilederen har vært modell for mor, overtar mor leken med barnet. På den måten får aktivitetene størst mulig overføringsverdi til hjemmesituasjonen. AVT er ikke trening av barnet i den aktuelle timen, men først og fremst veiledning av de viktige personene rundt barnet.

I videoen sees en god og naturlig setting som ikke bærer preg av testing. Alle har det hyggelig og felles fokus oppnås. Gutten kommuniserer og lytter til både AVT-veilederen og mor uten å se på dem, han imiterer dyrelyder og aktiviteter. Han følger instruksjon og viser at han kan imitere ved at han åpner døren og setter ting på tilhengeren. Han stoler på hørselen sin, i hvert fall i et stille miljø slik som her.

Ved å se dette videoklippet alene, får man en ide om at denne gutten ligger innen normalområdet i språkutviklingen. Ved videre jobbing og vurdering i forhold til mål, kan man fastsette dette med større sikkerhet. I de tilfellene man ikke ser forventet utvikling, går man videre med testing og vurdering av andre tilnærmingsmåter.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 06.09.2012