Karlstadmodellen

I Karlstadmodellen kombineres tegn og talespråk. Modellen er utviklet på bakgrunn av kunnskap om hvordan barn lærer språk. Karlstadmodellen handler om språktrening og språkutvikling.

Det sentrale i Karlstadmodellen er tanken om at alle mennesker skal få mulighet til å lære, utvikle og bruke språk. Modellens visjon er å fremme et godt liv for den enkelte med respekt, delaktighet og likeverd. Den bygger på et humanistisk syn på mennesket og menneskets utvikling.

Modellen ble i utgangspunktet utviklet for å støtte språkutviklingen hos barn med utviklingshemning, men har vist seg nyttig også ved andre språkrelaterte vansker. Barn med cochleaimplantat har hatt utbytte av trening basert på dette.

Modellen tar utgangspunkt i fem nivåer:

  • performativ kommunikasjon (barnet er bevisst og målrettet i kommunikasjon)
  • ordstadiet / primitiv grammatikk
  • enkel grammatikk
  • utvidet grammatikk
  • lese- og skriveutvikling

Karlstadmodellen ble utviklet på 1970-tallet av Irene Johansson. Modellen er utviklet i samarbeid med foreldre, personale i barnehage og skole og med forskere.

Tegnprogrammet «Ett skritt foran» er et pedagogisk verktøy som letter innlæring.

Les mer

Ett skritt foran – et tegn- og språkkurs. Målet er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn (eller unge og voksne) som trenger tegn som støtte i den daglige kommunikasjonen, ved å inspirere omgivelsene til å bli gode modeller som viser veien videre til språklig utvikling.

Karlstadmodellen. Karstadmodellen er navnet på en modell til språktrening, for barn, unge og voksne, med eller uten en diagnose.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 01.09.2012