Fysisk tilrettelegging

Jente som lytter.Gode lys- og lytteforhold gjør det enklere for barnet med hørselsnedsettelse å være en aktiv deltaker i alle miljøer der han eller hun oppholder seg.

For offentlige bygninger gjelder kravet om universell utforming. Dette innebærer at bygninger er fysisk tilrettelagt slik at de kan brukes av alle. Kravene til akustikk og belysning i barnehager og skoler er gitt i forskriftene til Plan- og bygningsloven.

Det er barnehageeier som har ansvar for at lokalene tilfredsstiller kravene. Målinger blir foretatt av ulike instanser i ulike deler av landet. Noen steder er det NAV Hjelpemiddelsantral som gjør målinger, andre steder er det Hørselssentralen ved sykehuset som har denne oppgaven. Det finnes flere ordninger omkring dette. Statped kan informere om hvem som utfører målinger på det enkelte sted.

I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 16, står det at: «Barnehagens fysiske miljø skal utformes slik at alle barn får gode muligheter for å delta i lek og andre aktiviteter.»

Les mer om praktiske tips og tiltak ved nedsatt hørsel.

Kilder

Helsedirektoratet. (2014). Miljø og helse i barnehagen – Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Hentet 2. oktober 2014, fra Helsedirektoratet.no.

Kunnskapsdepartementet. (2006). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet 29. juni 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Hørselshemmede. Disse nettsidene fra Utdanningsdirektoratet erstatter «Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming.»

Lover og forskrifter

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler m.v. (1995). Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Fastsatt ved kgl. res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. Hentet 15. mai 2014, fra Lovdata.no.

Plan- og bygningsloven. (2008). Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71. Hentet 15. mai 2014, fra Lovdata.no.

Les mer

Johansen, T. S. (2014). Slik lager du godt lydmiljø. Din hørsel, 2/2014. Hentet 22. oktober 2015, fra HLF (Hørselshemmedes landsforbund).


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 29.02.2016