Medfødte syns- og hørselsvansker

Ei lita jente sitter på armen til en mann og har ansiktet vendt mot ham.

Barn er først og fremst barn.

Barn som er født med en syns- og hørselsnedsettelse utgjør en gruppe som er lite homogen.

Ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser innebærer at hvert enkelt barn utvikler seg ut fra egne forutsetninger, i samspill med miljøet.

Mange barn får tidlig påvist en syns- og hørselshemning gjennom en medisinsk/pedagogisk utredning (screening), og noen får også en medisinsk diagnose. Andre barn får ingen diagnose, og syns- og hørselshemningen er en del av et større, og sammensatt bilde.

Les mer om diagnoser og tilstander – kombinerte sansetap.

Et barn som har nedsBarnehender leker med kulekarusellatt syn vil bli avhengig av hørselen for å motta og tolke hørselsinntrykk som kan støtte synsinntrykkene.

Et barn som er hørselshemmet vil på samme måte være avhengig av den informasjonen og støtten det får gjennom synet.

Når begge fjernsansene har nedsatt funksjon, vil barnet bli avhengig av mer spesifikk tilrettelegging i omgivelsene, og vil i større grad ta i bruk berøringssansen.

Berøring og bevegelse utgjør tilsammen det vi kaller taktil sans, og er viktig når barnet har nedsatt syn og hørsel.

På disse sidene vil du finne informasjon om ulike aspekter ved det å ha medfødte syns – og hørselsvansker.

Sjekk i ordlistene på Statped.no dersom det dukker opp ord du ikke kjenner til fra hørselsområdet. Ordlisten er oversatt til engelsk, arabisk og urdu.

Kilder

Rødbroe, I., & Marleen Janssen (2008): Kommunikation og Medfødt Døvblindhet. Medfødt Døvblindhet og de grunnleggende principper for intervention. Aalborg: Materialcenteret.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

Les mer

Eikholt – nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Eikholt er en nasjonal kompetansetjeneste med hovedvekt på å bygge opp og formidle kompetanse innen kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Eikholt inngår i Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde som er en spesialisthelse-tjeneste i Helse Sør-Øst.

Frölander, H. E., Nicholas, J., Winther Wehner, L., & Barlaug, A. G. (2012). Perspektiver på psykisk funktionsudredning og pædiatrisk rehabilitering. Stockholm: Nordens Välfärdscenter. Hentet 29. april 2015, fra Nordens Välfärdscenter.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. (2016). En sjelden guide. Hentet 7. mars 2017, fra Helsenorge.no.

Kunnskapsbanken.net. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging er en del av Arbeids- og velferdsforvaltningen. På denne hjemmesiden finner du fagstoff, opplæringsmateriell og erfaringsdeling. Du finner også e-læringskurs om syn, hørsel og døvblindhet.

Socialstyrelsen – Viden til gavn. Dansk nettsted som er en del av Social- og Integrationsministeriet. Nettstedet inneholder blant annet mye informasjon om ulike sansetap under fanen "handicap".


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 06.03.2019