Utredning av døvblindhet

Mange barn blir i dag utredet for døvblindhet når de er små eller i tidlig skolealder. Men vi kjenner også til personer som ikke har blitt utredet for medfødt døvblindhet før de har blitt voksne.

Når det er mistanke om nedsatt syn og hørsel bør dette utredes av spesialister på området og av fagpersoner som har kompetanse på kombinerte sansetap.

I Norge er det Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet (NTT), som står for den endelige konklusjonen om personen skal identifiseres. Dette skjer etter at personen er utredet ved ett av sentrene i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Både personer som selv har sansetap, deres nærpersoner og faginstanser kan henvende seg til alle de ulike enheter/regionsentre i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde for utredning av døvblindhet.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge og består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver og en koordinerende enhet. Alle er tilknyttet Helse Nord RHF.

Regionsentrene:

Sentre med landsdekkende oppgaver:

Koordineringsenheten:

Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet (NTT)

(…)

Det er av stor betydning at personer med døvblindhet får sin funksjonshemning og årsakene til denne utredet. Personer med døvblindhet har spesielle behov og rettigheter knyttet til sin funksjonshemning.

Det tverrfaglig teamet:

  • kvalitetssikrer at det er foretatt tilstrekkelig medisinsk og funksjonell utredning og diagnostikk i det ordinære tjenesteapparatet.
  • diagnostiserer og identifiserer døvblindhet som følge av sjeldne medfødte eller tidlig ervervede sykdommer, syndromer og tilstander.

Oslo universitetssykehus HF er gitt et særlig ansvar for ledelse og tilrettelegging av Nasjonalt tverrfaglig teams arbeid (HOD 2012).

(…)

Sakset fra brosjyren om Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet utgitt av Oslo universitetssykehus.

Kilder

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

Oslo universitetssykehus. (Ukjent dato). Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet. Brosjyre. Hentet 5. mai 2020, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 05.05.2020