Nasjonale retningslinjer – syn

I Norge foretas det en synskartlegging (screening) av alle barn rett etter fødselen. En lege undersøker barnets syn og snakker med foreldrene om det finnes alvorlige synsnedsettelser i familien.

Lege og helsesøster på helsestasjonen følger opp med jevnlige undersøkelser gjennom hele førskolealderen etter retningslinjer fastlagt av Helsedirektoratet (se utdrag nedenfor).

Det er viktig at medfødte tilstander som ubehandlet fører til varig nedsatt syn, oppdages og behandles tidlig. De fleste slike tilstander oppdages ved undersøkelser i nyfødtperioden på sykehuset eller ved 6 ukers kontrollen på helsestasjonen. Medfødte tilstander av alvorlige synsvansker kan skyldes:

 • arv
 • kromosomfeil
 • fosterskade
 • fødselsskader

Alle mistanker om alvorlig nedsatt syn hos barn i alderen 0 – 6 år skal henvises av lege/fastlege til øyelege for vurdering og oppfølging. Optikere kan også henvise til øyelege.

Undersøkelser på ulike alderstrinn

Denne oversikten er hentet fra Helsedirektoratets: «Nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn

Målgruppen for retningslinjene er primær- og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere undersøkelse av syn, hørsel og språk, herunder helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

Her refereres retningslinjene for syn:

Fødsel

Anamnese (sykehistorie basert på opplysninger gitt av personen selv eller hans nærpersoner i samtale med legen):

 • familiehistorie på alvorlig synsnedsettelse eller øyesykdom
 • problemer i svangerskap eller i samband med fødsel

Undersøkelse og observasjon av barnets øyne:

 • rød refleks (dvs en undersøkelse der legen lyser inn i øynene med et oftalmoskop (instrument for å undersøke øyets indre). Hvis det ikke er rød refleks, kan det tyde på en fortetning i øyets linse (grå stær) eller en svulst. Begge deler er meget sjeldne tilstander hos nyfødte).
 • se etter misdannelser

6 uker

 • familiehistorie på alvorlig synsnedsettelse eller øyesykdom
 • problemer i svangerskap eller i samband med fødsel
 • foreldrenes oppfatning av barnets syn
 • blikkontakt med barnet
 • svarsmil
 • rød refleks
 • observasjon av barnets øyne, se etter:
  • misdannelser
  • avvikende øyebevegelser

3 måneder

 • foreldrenes oppfatning av barnets syn
 • observasjon av barnet:
  • følger gjenstander med blikket
  • øyebevegelser
  • pupillen skal være sort, jevnt rund og bevege seg likt på begge sider
  • synlig skjeling
  • nystagmus (ukontrollerbare rytmiske øyebevegelser)

6 måneder

 • foreldrenes oppfatning av barnets syn
 • synlig skjeling
 • griper barnet etter leker

1 år

 • foreldrenes oppfatning av barnets syn
 • god øye-hånd koordinasjon:
  • griper barnet etter svært små gjenstander
 • synlig skjeling

2 år

 • foreldrenes oppfatning av barnets syn
 • synlig skjeling

4 – 5 år

 • visusundersøkelse ved 4 års kontroll (undersøkelse av barnets visus/skarpsyn. Gjennomføres ved at barnet skal identifisere symboler i rekke)
 • samtale med foreldre og barn om syn med fokus på:
  • skjeling
  • somatiske symptomer ved konsentrert synsaktivitet (gnir seg i øynene, rennede tårer og sviende øyne)

Synsundersøkelse av alle barn – 4-års kontroll – på Statped.no.

Kilder

Malt, U. (2011). Anamnese. Hentet 7. juni 2019, fra Store norske leksikon.

Sosial- og helsedirektoratet. (2006). Nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. Retningslinjene er under revisjon. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Hentet 7. juni 2019, fra Helsedirektoratet.

Les mer

For å se en skjematisk oversikt i tabellform over undersøkelser av syn, hørsel og språk hos barn, se side 12 og 13 i Nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. (se hele referansen under kilder).


										
					
Sist oppdatert 12.09.2019