Tabell synsskarphet (visus)

ICD-10, Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, fra World Health Organization (WHO), kategoriserer synsvekkelse på denne måten:

Kategori

Synskarphet på avstand

 

Dårligere enn:

Lik eller bedre enn:

0 Mild eller ingen synssvekkelse 6/18

3/10 (0,3)

20/70

 

1 Moderat synssvekkelse 6/18

3/10 (0,3)

20/70

 

6/60

1/10 (0,1)

20/200

2 Alvorlig synssvekkelse 6/60

1/10 (0,1)

20/200

 

3/60

1/20 (0,05)

20/400

3 Blindhet 3/60

1/20 (0,05)

20/400

 

1/60*

1/50 (0,02)

5/300 (20/1200)

4 Blindhet 1/60*

1/50 (0,02)

5/300

 

Lyssans
5 Blindhet Ingen lyssans

 

9 Ubestemt eller uspesifisert

 

* Eller fingertelling på 1 meters avstand

Merk: Termen synssvekkelse i kategori H54 omfatter kategori 0 for mild eller ingen synssvekkelse, kategori 1 for moderat synssvekkelse, kategori 2 for alvorlig synssvekkelse, kategori 3, 4 og 5 for blindhet og kategori 9 for ikke nærmere angitt synssvekkelse.

 

Hvis man tar hensyn til størrelsen på synsfeltet, skal pasienter med synsfelt for det beste øyet som ikke er større enn 10° i radius rundt den sentrale fiksasjon, plasseres i kategori 3.

Tabell og sitat hentet fra ICD-10.

 

Ikke bare visus

I Norge har man en forståelse av at en persons totale synsfunksjon også tas med i betrakting ved kategorisering av synssvekkelse.

I Vedlegg 7 til folketrydgloven § 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd. Regler for særskilte hjelpemiddelgrupper (Rikstrygdeverket, 2006), står det følgende:

Om synsevne mv.

[Endret 9/13]

Når visusfunksjonen er redusert til ca. 6/18 (0,33) på beste øye med beste korreksjon, vil de fleste få problemer med å lese avisskrift på vanlig leseavstand. Dette nivået er derfor valgt som kriterium på svaksynthet etter kapittel 10 og er også brukt som internasjonalt kriterium av WHO.

Selv om visusfunksjonen danner hovedkriteriet for kvalifisering til synshjelpemidler, må det likevel sees på synsfunksjonen som en totalfunksjon der visus kun er et av flere elementer. Visus kan være bedre enn 6/18 (0,33) og likevel kan synsfeltdefekter samt en rekke andre delfunksjoner som f.eks. lesevisus dårligere enn 6/18 (0,33), nedsatt kontrastsyn, nedsatt adaptasjonsevne for lys/mørke, nedsatt mørkesyn og lysømfintlighet/ blendingsfølsomhet forårsake synsproblemer som kan avhjelpes med hjelpemidler.

Når slike spesielle forhold er dokumentert/sannsynliggjort kan stønad gis selv om visus er bedre enn 6/18 (0,33).

Sitat fra Rikstrygdeverket (2006).

Kilder

ICD-10. Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, 10. revisjon. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy – 10. revisjon, sist revidert 2018. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO).

Lover, forskrifter og vedlegg

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 4. januar 2018, fra Lovdata.no.

Forskrift om stønad til hjelpemidler mv. (1997). Forskrift om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen. Hentet 4. januar 2018, fra Lovdata.no.

Rikstrygdeverket, Arbeids- og rehabiliteringsdivisjonen (2006 – sist endret 01.12.2017). Vedlegg 7 til § 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd. Regler for særskilte hjelpemiddelgrupper. Hentet 4. januar 2018, fra nav.no.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 04.01.2018