Fysisk tilrettelegging

Barn med nedsatt synsfunksjon er en uensartet gruppe, og det må derfor alltid tas individuelle hensyn. Behovene for fysisk tilrettelegging vil variere avhengig av blant annet barnets synsfunksjon, alder og eventuelle tilleggsvansker.

Barn som er svaksynte vil ofte ha nytte av gode visuelle og fysiske markeringer, mens barn som er blinde har behov for fysiske markeringer. Et godt lydmiljø, orden og struktur er viktig for alle barn med nedsatt syn.

Et godt tilrettelagt miljø gjør at barnet

  • får bedre oversikt
  • kan bevege seg tryggere og sikrere
  • blir mer selvstendig
  • blir mer uavhengig
  • slipper å bruke krefter på å skaffe seg oversikt
  • får mer energi til å delta aktivt i lek og i det sosiale miljøet

Rammeplan for barnehagen

I «Rammeplan for barnehagen – Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» står det:

Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte

Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling.

(Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 31)

På disse sidene om fysisk tilrettelegging kan du lese om bruk av farger og kontraster, tilrettelegging ved hjelp av belysning og blending, viktigheten av å tenke på lydmiljøet samt hvordan man kan skape best mulig oversikt for barnet.

Kilde

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen – Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet 21. februar 2020, fra Utdanningsdirektoratet.

Les mer

Dansk Blindesamfund. (2015). TIBS - Tilgængelighed for blinde og svagsynede. Hentet 21. februar 2020, fra Dansk Blindesamfund.

Helsedirektoratet. (2014). Miljø og helse i barnehagen – Veileder til lov og forskrift.  Hentet 21. februar 2020, fra Helsedirektoratet.no.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 21.02.2020