Fysisk tilrettelegging

Barn med nedsatt synsfunksjon er en uensartet gruppe, og det må derfor alltid tas individuelle hensyn. Behovene for fysisk tilrettelegging vil variere avhengig av blant annet barnets synsfunksjon, alder og eventuelle tilleggsvansker.

Barn som er svaksynte vil ofte ha nytte av gode visuelle og fysiske markeringer, mens barn som er blinde har behov for fysiske markeringer. Et godt lydmiljø, orden og struktur er viktig for alle barn med nedsatt syn.

Et god tilrettelagt miljø gjør at barnet

  • får bedre oversikt
  • kan bevege seg tryggere og sikrere
  • blir mer selvstendig
  • blir mer uavhengig
  • slipper å bruke krefter på å skaffe seg oversikt
  • får mer energi til å delta aktivt i lek og i det sosiale miljøet

Rammeplan for barnehagen

«Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» skriver dette om det fysiske miljøet:

Utforming av det fysiske miljøet ute og inne gir viktige rammebetingelser for barns trivsel, opplevelser og læring. (…)

Ved planlegging av barnehagens utforming må det tas hensyn til samfunnets mål om nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Planlegging, lokalisering og bygging av nye barnehager bør være basert på prinsipper om universell utforming. Det betyr at produkter, byggverk og uteområder skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

(Kunnskapsdepartementet, 2006, § 1.8)

På sidene om fysisk tilrettelegging kan du lese om bruk av farger og kontraster, tilrettelegging ved hjelp av belysning og blending, viktigheten av å tenke på lydmiljøet samt hvordan man kan skape best mulig oversikt for barnet.

Kilde

Kunnskapsdepartementet. (2006). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet 29. juni 2016, fra Utdanningsdirektoratet.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 25.11.2016