Nedsatt syn

Her følger en alfabetisk liste over landsdekkende interesse- og brukerorganisasjoner av og for personer med nedsatt syn. De fleste driver lokalt likemannsarbeid, gir ut medlemsblad eller nyhetsbrev, arrangerer sosiale samlinger, aktiviteter og kurs.

Informasjon om de enkelte organisasjonene er blant annet sakset fra hjemmesidene deres. Les mer om de enkelte organisasjonene ved å følge lenkene.

Aniridi Norge

«Foreningen av og for oss med de «mørke» øynene.»

Aniridi Norge er en landsdekkende interesseorganisasjon av og for mennesker med diagnosen Aniridi og deres familie/pårørende. De sprer kunnskap om øyesykdommen Anirirdi, bidrar til forskning og driver likemannsarbeid.

Foreningen har gitt ut en håndbok om det å leve med Aniridi. Last ned håndboken.

Les mer om Aniridi Norge. 

Foreningen for BBS – Bardet-Biedl Syndrom

(tidligere Laurence-Moon-Bardet-Biedl (LMBB)

Foreningens formål er å bidra til spredning av informasjon og kunnskap om Bardet-Biedl Syndrom, samt å hjelpe og støtte medlemmene.

Les mer om Foreningen for Bardet-Biedl syndrom (BBS).

Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere (ISE)

ISE er en organisasjon for synshemmede som har interesse av datatekniske hjelpemidler, alt fra skjermlesere, forstørrelsesprogrammer, talesyntese, leselister, funksjoner i Windows, Word, Excel, Internet Explorer og andre programmer.

Les mer om Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere (ISE).

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB)

KABB er en tverrkirkelig organisasjon som driver ulike aktiviteter, blant annet lydbibliotek, utgir lydaviser og blader, arrangerer leirer, tilbyr samtaler og er offentlig høringsinstans og sentral partner for den norske kirke i saker som omhandler funksjonshemmedes situasjon i kirke og samfunn.

Les mer om Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB).

Marfanforeningen – foreningen for Marfan syndrom og andre Marfanlignende tilstander

Marfanforeningen er en landsomfattende pasientforening for mennesker med Marfan Syndrom, deres pårørende og andre interesserte.

Les mer om Marfanforeningen.

Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Det overordnede målet er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med funksjonsnedsettelser.

Barne- og ungdomsavdeling (BUA) arrangerer samlinger gjennom hele året som er tilpasset barnets alder og interesser. Det er vinteraktiviteter, sommeraktiviteter, mobilitetskurs og organisasjonsskoleringskurs, og egne sommerleire for barn og ungdom.

Les mer om Norges Blindeforbund.

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)

NBfU er en organisasjon av og for svaksynte og blinde ungdommer. Gjennom likepersonsarbeid og habilitering på lokale og landsdekkende kurs og aktiviteter, samt interessepolitisk engasjement, jobber vi for full samfunnsmessig likestilling og sosial inkludering av synshemmede.

Les mer om Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU).

Norsk Forbund for Svaksynte (NFS)

Norsk forbund for svaksynte (NFS) ønsker å bedre hverdagen for mennesker med svaksynthet og synsproblem, og være en pressgruppe overfor myndighetene slik at samfunnet blir bedre tilrettelagt for målgruppen. Foruten å tilby et sosialt miljø, skal man få svar på spørsmål om hjelpemidler, trygd, rettigheter, plikter og annet.

Les mer om Norsk forbund for svaksynte (NFS).

Norsk Forening for Albinisme (NFFA)

NFFA er en frivillig, liten forening som ønsker å være en støttespiller for mennesker med albinisme og for familiene deres. De ønsker å spre kunnskap og forståelse om albinisme.

Les mer om Norsk forening for Albinisme (NFFA).

Norsk Glaukomforening

Norsk glaukomforening – for pasienter og pårørende. Foreningens hovedmål er å bidra til å gi pasienter og deres pårørende økt trygghet og livskvalitet. Nøkkelen til dette er informasjon og motivasjon. Dette er et kontinuerlig fokusområde for foreningen.

Les mer om Norsk Glaukomforening.

Norsk interesseforening for enucleèrte – for oss som ser med ett øye (NIFE)

NIFE er en frivillig organisasjon med det formål å kunne tilby kontakt mellom mennesker som nylig har eller skal fjerne et øye, samt utveksle erfaringer med det å leve med ett øye. Foreningen er også åpen for deg som har mistet synet på det ene øyet av en annen grunn enn enucleèasjon.

Hjemmesiden www.nife.no er for tiden nede (mai 2018).

Norsk NCL-forening

Norsk NCL-forening er en landsomfattende brukerforening som ble etablert i 1980 under navnet Norsk Spielmeyer-Vogt Forening (NSVF). I 2019 skiftet foreningen navn til Norsk NCL-forening. NCL-foreningens formål er å arbeide til beste for barn, unge og unge voksne med Nevronal Ceroid Lipofuscinose (NCL) og deres familier.

Les mer om Norsk NCL-forening.

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge (RP-foreningen)

RP-foreningens formål er å spre informasjon om øyesykdommen retinitis pigmentosa (RP), og å fremme arbeidet for å finne behandlingsmåter for RP. Personer med retinitis pigmentosa og andre nedarvede degenerative øyesykdommer i øyets netthinne, deres familier og venner kan være medlemmer. Foreningen kan også ha støttemedlemmer.

Les mer om Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge (RP-foreningen).

Synshemmede akademikere (SAF)

Synshemmede Akademikere er en landsomfattende forening som har som formål å ivareta synshemmede akademikeres interesser i høyere utdanning og på arbeidsmarkedet. De driver interessepolitisk aktivitet.

Les mer om Synshemmede akademikere (SAF).


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 20.02.2020