Rett til plass i barnehage – endret

Ifølge Barnehagelovens § 13 (2005) hadde barn med nedsatt funksjonsevne tidligere rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Denne retten er nå endret etter Endringslov til barnehageloven og opplæringslova.

Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

(Sitat fra Barnehageloven § 12a.)

Les om rett til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder.

Lover, veiledere, informasjon m.m.

PPT og spesialpedagogikk – barn og unge med særskilte behov. På denne nettsiden fra Utdanningsdirektoratet finnes informasjon om spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, spesialundervisning for voksne, PP-tjenesten, alternativ og supplerende kommunikasjon, hørselshemmede og synshemmede.

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 2. januar 2017, fra Lovdata.

Endringslov til barnehageloven. (2016). Lov om endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.) av 17. juni 2016 nr. 66. Hentet 2. januar 2017, fra Lovdata.

Endringslov til barnehageloven og opplæringslova. (2016). Lov om endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) av 17. juni 2016 nr. 65. Hentet 2. januar 2017, fra Lovdata.

Utdanningsdirektoratet (2014). Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (HTML-dokument). Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Hentet 2. januar 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 24.09.2017