Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT/PP-tjeneste)

Opplæringslovens § 5-6 (1998) fastslår at hver kommune og fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT / PP-tjeneste) som kan organiseres alene eller sammen med andre kommuner eller med fylkeskommunen.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste skal blant annet sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der dette kreves av loven.

Kilder

Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped tilbyr tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får god og tilrettelagt opplæring og tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring.

Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (HTML-dokument). Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Hentet 29. juni 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Veilederen Spesialundervisning (HTML-dokument). Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Inneholder også info om rett til spesialundervisning og om saksgangen. Hentet 29. juni 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Lover og rundskriv

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 17. oktober 2016, fra Lovdata.

Kunnskapsdepartementet. (2013). Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (spesialundervisning m.m.). Rundskriv F-04-13. Hentet 10. desember 2015, fra Regjeringen.no.

Endringslov til barnehageloven. (2016). Lov om endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.) av 17. juni 2016 nr. 66. Hentet 17. oktober 2016, fra Lovdata.

Endringslov til barnehageloven og opplæringslova. (2016). Lov om endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) av 17. juni 2016 nr. 65. Hentet 17. oktober 2016, fra Lovdata.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 29. juni 2016, fra Lovdata.no.

Les mer

Statped. (2015). Barn og unge som er svaksynte. Håndbok for PP-tjenesten. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.

Utdanningsdirektoratet. (2016). Barn og unge med særskilte behov. Hentet 29. desember 2016, fra Utdanningsdirektoratet.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.04.2017