Punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen og den videregående skole

Elever med synsnedsettelse i grunnskolen og den videregående skolen har rett til opplæring i punktskrift, bruk av tekniske hjelpemidler og mobilitet, dersom vilkårene oppfylles, slik det framgår av §§ 2-14 og 3-10 i opplæringsloven.

Opplæring i punktskrift, tekniske hjelpemidler og mobilitet – grunnskolen

§ 2-14. Punktskriftopplæring m.m.

Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og frå skolen og i heimemiljøet. Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa blir fastsett i forskrift etter § 2-2 og § 2-3 i denne lova. Før det blir gjort vedtak om slik opplæring, skal det liggje føre sakkunnig vurdering.

Hentet fra opplæringsloven (1998).

Opplæring i punktskrift, tekniske hjelpemidler og mobilitet – den videregående skole

§ 3-10. Punktskriftopplæring m.m.

Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og frå skolen og i heimemiljøet. Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa blir fastsett i forskrift etter § 3-2 og § 3-4 i denne lova. Før det blir gjort vedtak om slik opplæring, skal det liggje føre sakkunnig vurdering.

Hentet fra opplæringsloven (1998).

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) har ansvar for å utarbeide en sakkyndig vurdering av barn og unges behov for punktskriftopplæring m.m. Dersom PP-tjenesten ikke selv har den nødvendige kompetansen, skal det innhentes nødvendig kompetanse fra andre. Dette kan for eksempel være fra Statped, statlig spesialpedagogisk tjeneste.

Opplæring spesielt organisert for voksne

Voksne som trenger grunnskoleopplæring og/eller videregående opplæring har rett til dette etter bestemte regler. Dette er hjemlet i § 4A i opplæringsloven (1998).

Lover, forskrifter og rundskriv

Forskrift til opplæringslova. (2006). Forskrift til opplæringslova. Fastsett av Kunnskapsdepartementet 23. juni 2006 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Hentet 24. juni 2016, fra Lovdata.no.

Kunnskapsdepartementet. (2013). Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (spesialundervisning m.m.). Rundskriv F-04-13. Hentet 24. juni 2016, fra Regjeringen.no.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 24. juni 2016, fra Lovdata.no.

Utdanningsdirektoratet. (2012). Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar. Udir-9-2012. Hentet 24. juni 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Veiledere m.m.

Utdanningsdirektoratet. (2016). PPT og spesialpedagogikk. Barn og unge med særskilte behov. Hentet 24. september 2017, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Blinde og sterkt svaksynte. Hentet 24. september 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler (PDF). Veilederen om opplæring i ferdigheter i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler gjelder elever som er blinde eller sterkt svaksynte i grunnskolen og i videregående opplæring. Målgruppen er skoleeiere, skoleledere, pedagoger og PPT. Hentet 24. september 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Veilederen Spesialundervisning (HTML-dokument). Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Inneholder også info om rett til spesialundervisning og om saksgangen. Hentet 24.september 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (HTML-dokument). Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Hentet 24. september 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no. 


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 24.09.2017