Skoletilbud – grunnskole og videregående opplæring

Informasjonen på denne siden er tatt fra hjemmesidene til de enkelte virksomhetene. Les mer ved å følge lenkene.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste

Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet for god utvikling.

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Tilbudene fra Statped omfatter veiledning og kurs både på individ og systemnivå.

Les mer om Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste.

Skoletilbud for elever med synshemning

Det finnes ingen særskilte skoletilbud for elever med synshemning.

Elever som er sterkt svaksynte eller blinde i grunnskolen og den videregående skolen har rett til nødvendig opplæring i punktskrift, opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler og opplæring i å ta seg frem på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet (mobilitet). Denne retten er i tillegg til den ordinære timerammen i fag- og timefordelingen og gjelder dersom vilkårene oppfylles, slik det framgår av §§ 2-14 og 3-10 i opplæringsloven.

Les mer om rett til opplæring i punktskrift, bruk av tekniske hjelpemidler og mobilitet.

Statped tilbyr veiledning og kurs.

Skoletilbud for elever med hørselshemning

De aller fleste elever med hørselsnedsettelse går i dag på sin lokale grunnskole sammen med hørende medelever. Statped bistår skolene med blant annet veiledning og kurstilbud for lærere.

Det finnes ulike grunn- og videregående skoletilbud, både i statlig, fylkeskommunal og kommunal regi som er særskilt tilrettelagt for elever med hørselshemning. En del elever får opplæring i og på tegnspråk (Opplæringsloven § 2-6 eller § 3-9). Statped tilbyr veiledning og kurs.

Les mer om tegnspråkopplæring.

Tegnspråklig grunnskoletilbud – heltidsopplæring i og på tegnspråk

A.C. Møller skole er overtatt av Trondheim kommune, som viderefører et landsdekkende tilbud for elever som behøver opplæring i og på tegnspråk, med skolefritidsordning og botilbud.

Les mer om heltidsopplæring på Statped.no.

Les mer om tegnspråklig grunnskoletilbud.

Tilbud i statlig regi – deltid

Det gis deltidsopplæring i Statpeds regi til elever med hørselshemning. Tilbudet er først og fremst tilrettelagt for elever som får opplæring i og på tegnspråk etter § 2-6 eller har nytte av norsk med tegnstøtte. Elevene kan få deltidsopplæring på et av sentrene i Statped inntil 12 uker pr. skoleår. Ofte kombineres deltidsoppholdene med tegnspråkopplæring for foreldrene. Sentrene i Statped har botilbud.

Språk og kommunikasjon læres i samspill med andre, også når en bruker tegnspråk. Statped tilbyr læringsarenaer der elever kan være en del av et språklig felleskap og delta i undervisning i et tegnspråklig miljø.

Les mer om deltidsopplæring i Statped.

Tilbud i kommunal regi

Flere kommuner har bygd opp egne opplæringstilbud til elever i grunnskolen med hørselsnedsettelse.

De største kommunale heltids grunnskoletilbudene (eller tilnærmet heltid) finnes i Bergen, Fredrikstad, Oslo, Porsgrunn, Stavanger, Tromsø og Tønsberg (2018).

Statped tilbyr veiledning og kurs.

Signo grunn- og videregående skole

Signo grunn- og videregående skole er en del av Signo skole- og kompetansesenter.

Skolen er landsdekkende, godkjent som friskole og opprettet for å gi opplæring til elever som har hørselshemning i kombinasjon med ulike funksjonhemninger eller døvblindhet. Skolen tilbyr internat. Opplæringen gis i et tegnspråklig miljø. Skolen ligger i Andebu i Vestfold.

Les mer om Signo skole- og kompetansesenter.

Videregående opplæring for elever med hørselshemning

Ifølge opplæringslovens § 13-3 skal den fylkeskommunen man hører hjemme i oppfylle retten til videregående opplæring. Tilbudet kan gis ved fylkeskommunens egne videregående skoler eller ved å innvilge skoleplass ved eksterne tilbud for hørselshemmede.

Statped tilbyr veiledning og kurs.

Knutepunktskoler

En knutepunktskole er en fylkeskommunal videregående skole som har et spesielt tilrettelagt og organisert tilbud for elever med hørselshemning. Skoletilbudet kan også søkes av elever med hørselshemning fra andre fylker.

Knutepunktskolene har elever som er både hørselshemmede og hørende. De kan tilby et bredt spekter av utdanningsprogram, ofte i samarbeid med andre videregående skoler i nærheten.

Det finnes i dag følgende knutepunktskoler (alfabetisk):

Les mer om knutepunktskolene på vilbli.no.

Les mer om videregående opplæring for elever med hørselshemning på vilbli.no.

Briskeby videregående skole as

Briskeby videregående skole as er en friskole som gir talespråklig opplæring for elever som er tunghørte. Undervisningen foregår i små klasser med moderne hørselstekniske hjelpemidler. Elever fra hele landet kan søke skoleplass ved Briskeby.

Les mer om HLF Briskeby kompetansesenter as.

Skoletilbud for elever med tilleggsvansker og/eller kombinerte sansetap/døvblindhet

Elever med hørselsnedsettelse og tilleggsvansker og/eller kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet, får ofte sin opplæring i hjemkommunen.

Når det gjelder kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet gir Statped sørøst og Statped vest veiledning til pedagogisk personale, foreldre/foresatte og brukere selv.

Signo grunn- og videregående skole

Signo grunn- og videregående skole er landets eneste friskole for døvblinde. Elevene blir sikret opplæring på hel- og deltid sammen med andre elever som har samme språk som dem.

Les mer om Signo skole- og kompetansesenter under Skoletilbud for elever med hørselsnedsettelse lenger opp på siden.

Les mer om Signo skole- og kompetansesenter.

Skådalen skole for døvblindfødte

Skådalen skole for døvblindfødte er en statlig skole som ligger under Statpeds Hovedkontor. Skolen gir tilbud på grunnskole og videregående nivå. Skolen har skolefritidsordning som følger skoleruten.

Kommunikasjonen er tilpasset hver enkelt elev og varierer mellom kroppslige uttrykk, gester, taktile tegn og tale. Undervisningen er basert på et nært samspill som preges av trygghet, tillit, tilknytning, kontinuitet, forutsigbarhet og gjentagelser.

Les mer om Skådalen skole for døvblindfødte.

Kilder

HLF Briskeby kompetansesenter as. Et landsdekkende senter som er delt i tre virksomheter: HLF kompetansesenter as, HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as og Briskeby videregående skole as. Selskapene eies av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund).

Signo. Signo gir et landsdekkende tilbud til døve og døvblinde. Signo skole- og kompetansesenter er en av Signo sine syv virksomheter, og tilbyr utdanning i henhold til privatskoleloven. De tilbyr voksenopplæring og ulike kurs for ansatte og brukere, både interne og eksterne.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringsektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. De bidrar med ressurser og kompetanse til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Vilbli.no – fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Videregående opplæring for hørselshemmede. På denne siden finner du informasjon om både tegnspråklige og talespråklige tilbud for hørselshemmede. Noen av tilbudene avhenger av at det melder seg nok søkere.

Lover, melding til Stortinget, veiledere og læreplaner

Blinde og sterkt svaksynte. Nettsider fra Utdanningsdirektoratet med nyttige ressurser og informasjon om rettigheter for barn og unge med synsnedsettelse. Det er viktig å gi støtte og hjelp på et tidlig tidspunkt.

Hørselshemmede. Nettsider fra Utdanningsdirektoratet med nyttige ressurser og informasjon om rettigheter for barn og unge med hørselsnedsettelse. Det er viktig å gi støtte og hjelp på et tidlig tidspunkt.

Kunnskapsdepartementet. (2003). Lov om frittståande skolar (friskolelova) av 4. juli 2003 nr. 84. Hentet 24. september 2018, fra Lovdata.

Kunnskapsdepartementet. (2011). Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Meld. St. 18. (2010-2011). Hentet 24. september 2018, fra Regjeringen.no.

Kunnskapsløftet for hørselshemmede. Det er utviklet egne læreplaner for hørselhemmede i Kunnskapsløftet. Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle andre fag. Her finner du en oversikt over læreplaner, veiledninger og rammeverk for opplæring av elever med hørselsnedsettelse.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 24. september 2018, fra Lovdata.no.

Utdanningsdirektoratet. (2013). Blinde og sterkt svaksynte. Veileder om ferdigheter og teknikker som blinde og sterkt svaksynte elever kan ha behov for å lære for å kunne delta i opplæringen på skolen og i aktiviteter i nærmiljøet. Hentet 28. september 2018, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet. (2014). Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Hentet 24. september 2018, fra Utdanningsdirektoratet.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.09.2018