Avlastningstiltak

Avlastningstiltak er en kommunal ytelse. Alle med særlig tyngende omsorgsoppgaver har rett til avlastning. Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å makte oppgavene over lengre tid ved å gi nødvendig hvile, fritid og ferie.

Avlastning kan organiseres på ulike måter.

Både den som gir og den som mottar avlastning skal tas med i planleggingen. Utgifter til avlastning dekkes av kommunen.

Avlastning er hjemlet i Helse- og omsorgstjenestelovens §3-2 nr. 6 bokstav d.

Kilder

Helsenorge.no. Her finner du kvalitetssikret informasjon om sykdommer, behandling, helseråd og tjenester i helsevesenet.

Jungelhåndboka. Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i paragrafjungelen og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet 1. mars 2017, fra Lovdata.

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene. (2003). Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2003 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 6-9 og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 2-1 tredje ledd og § 4-6. Fremmet av Sosialdepartementet. Hentet 1. mars 2017, fra Lovdata.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 01.03.2017