Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand og opplæring for personer med nedsatt funksjonsevne. Målet er å gi et mer helhetlig tilbud og en større grad av fleksibilitet og frihet enn de tradisjonelle hjelpetiltakene.

BPA kan gi den enkelte større mulighet til å styre hverdagen og tjenestene selv, og bidra til et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

At tjenesten er brukerstyrt vil si at den som mottar assistansen er arbeidsleder for assistenten(e).

Personer med utviklingshemning og familier med barn med nedsatt funksjonsevne kan også få tjenestene organisert som BPA, selv om personen med behov for personlig bistand  ikke kan ivareta brukerstyringen selv.

Det er kommunen som organiserer BPA, og ordningen skal være tilgjengelig i alle kommuner. Du må søke din kommune om denne tjenesten, og du finner informasjon om ordningen ved å søke på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til kommunen.

Fra 1. januar 2015 gjelder ny § 2-1 d i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse.

Ordningen er hjemlet i helse- og omsorgstjenestelovens §§ 3.2 og 3.8.

Finn flere lenker til aktuelle rundskriv osv på helsenorge.no.

Les om personlig assistanse – praktisk bistand og opplæring, på helsenorge.no

Kilde

Jungelhåndboka. Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i paragrafjungelen og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.

Helsedirektoratet. (oppdatert 2016). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Hentet 16. oktober 2016, fra Helsedirektoratet.no.

Helsenorge.no. (2016). Brukerstyrt personlig assistanse. Hentet 16. oktober 2016, fra Helsenorge.no.

Lover og forskrifter

Pasient- og brukerrettighetsloven. (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63. Hentet 16. oktober 2016, fra Lovdata.

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet 16. oktober 2016, fra Lovdata.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 01.03.2017