Fysioterapi

Ved undersøkelse og behandling hos fysioterapeut ved sykdom, skade eller lyte, ytes det stønad dersom fysioterapeuten har avtale om driftstilskudd med kommunen (Folketrygdloven,1997, § 5-8).

Det kreves henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne. Det er ikke nødvendig med henvisning ved behandling hos manuellterapeut.

Henvisningen gjelder for inntil 24 behandlinger. Trenger man flere behandlinger, kreves ny henvisning.

Kilde

Helsenorge.no. (2017). Fysioterapeut. Hentet 15. august 2017, fra Helsenorge.no.

Lover og forskrifter

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 15. august 2017, fra Lovdata.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (2017). Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 14. juni 2017 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-8 femte ledd, § 5-25 tredje ledd og § 22-2 andre ledd og lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 fjerde ledd. Hentet 15. august 2017, fra Lovdata.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 15.08.2017