Individuell plan og koordinator

Hvis en person med sansetap (heretter kalt brukeren) har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har han eller hun rett til å få utarbeidet individuell plan (IP). Det er kommunen som har hovedansvaret for å utarbeide individuell plan når brukeren får tjenester fra både fra kommune og spesialisthelsetjeneste.

Brukeren har rett til selv å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal legges til rette for dette.

Denne retten er hjemlet i en rekke lover (se under Lover og forskrifter nederst på denne nettsiden).

Koordinator

I kommunen

For brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal kommunen tilby koordinator. Dette gjelder uavhengig av om brukeren ønsker individuell plan. Brukerens ønske skal vektlegges ved valg av koordinator.

Koordinatoren skal sørge for oppfølging og sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

I spesialisthelsetjenesten

Brukere som har behov for langvarige koordinerte tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, skal tilbys koordinator.

Koordinerende enhet

Det skal være koordinerende enhet for habilitering- og rehabilitering i alle kommuner. Enheten skal ha det overordnede ansvaret for arbeidet med individuell plan. Enheten skal også ha et overordnet ansvar for opplæring, oppnevning og veiledning av koordinator.

Hva skal individuell plan inneholde?

Innholdet og omfanget av den individuelle planen skal tilpasses den enkeltes behov. Det skal tas hensyn til brukerens kulturelle, etniske og språklige forutsetninger.

Individuell plan er brukerens plan. Det vil si at brukerens egne mål og ønsker skal være utgangspunktet for prosessen. Planen skal inneholde en oversikt over mål, ressurser og behov for tjenester.

Les mer om Individuell plan, innhold og gjennomføring i Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

Det finnes elektroniske verktøy for å utarbeide og bruke individuell plan.

En individuell plan kan omfatte mange tiltak, blant annet kan behovet for hjelpemidler være beskrevet i planen. Hvis dette er gjort, kan planen erstatte vanlig søknad om hjelpemidler til NAV.

Opplæringsloven

I opplæringsloven står følgende:

§ 15-5.Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan

Skolen skal, når det er nødvendig for å ivareta elevanes behov for eit heilskapleg, koordinert og individuelt tilpassa tenestetilbod, delta i samarbeid om utarbeiding og oppfølging av tiltak og mål i individuell plan heimla etter anna lov og forskrift.

Kilder

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2018). Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Hentet 15. april 2020, fra Helsedirektoratet.no.

Helsenorge. (2019). Individuell plan og koordinator. Hentet 15. april 2020, fra helsenorge.no.

Helsenorge. (2018). Brukermedvirkning. Hentet 15. april 2020, fra helsenorge.no.

NAV. (2013). Individuell plan. Hentet 15. april 2020, fra nav.no.

Lover og forskrifter

Barnevernloven. (1992). Lov om barneverntjenester (barnevernloven) av 17. juli 1992 nr. 100. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Forskrift om habilitering og rehabilitering. (2011). Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

NAV-loven. (2006). Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven] av 16. juni 2006 nr. 20. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Pasient- og brukerrettighetsloven. (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) av 2. juli 1999 nr. 63. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Psykisk helsevernloven. (1999). Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) av 2. juli 1999 nr. 62. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Sosialtjenesteloven. (2009). Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) av 18. desember 2009 nr. 131. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Spesialisthelsetjenesteloven. (1999). Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) av 2. juli 1999 nr. 61. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Les mer

E-læring for individuell plan (IP). Denne nettsiden gir generell informasjon og opplæring i arbeidet med individuell plan (IP). Informasjonen er beregnet for alle, både de som ønsker en plan, eier en plan, er deltakere i en plan eller til de som trenger informasjon om ordningen.


										
					
Sist oppdatert 04.06.2020