Individuell plan og koordinator

Hvis en person med sansetap har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har han eller hun rett til å få utarbeidet individuell plan (IP). Personen har rett til selv å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal legges til rette for dette.

Denne retten er hjemlet i en rekke lover (se under Lover og forskrifter nederst på denne nettsiden).

Koordinator

I kommunen

For personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal kommunen tilby koordinator. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan.

Koordinatoren skal sørge for oppfølging og sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

I spesialisthelsetjenesten

Pasienter som har behov for langvarige koordinerte tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, skal tilbys koordinator, uavhengig om pasienten ønsker en individuell plan eller ikke.

Koordinerende enhet

Det skal være koordinerende enhet for habilitering- og rehabilitering i alle kommuner. Enheten skal ha det overordnete ansvaret for arbeidet med individuell plan. Enheten skal også ha et overordnet ansvar for opplæring, oppnevning og veiledning av koordinator.

Hva skal individuell plan inneholde?

Innholdet og omfanget av den individuelle planen skal tilpasses den enkeltes behov. Det skal tas hensyn til brukerens kulturelle, etniske og språklige forutsetninger.

Individuell plan er brukerens plan. Det vil si at brukerens egne mål og ønsker skal være utgangspunktet for prosessen. Planen skal inneholde en oversikt over mål, ressurser og behov for tjenester.

Les mer om Individuell plan, innhold og gjennomføring i Veileder om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator.

Det finnes elektroniske verktøy for å utarbeide og bruke individuell plan.

En individuell plan kan omfatte mange tiltak, blant annet kan behovet for hjelpemidler være beskrevet i planen. Hvis dette er gjort, kan planen erstatte vanlig søknad om hjelpemidler til NAV.

Kilder

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2017). Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Hentet 20.mars 2018, fra Helsedirektoratet.no.

Helsenorge. (2015). Individuell plan og koordinator. Hentet 20. mars 2018, fra helsenorge.no.

Helsenorge. (2014). Brukermedvirkning. Hentet 20. mars 2018, fra helsenorge.no.

NAV. (2013). Individuell plan. Hentet 20. mars 2018, fra nav.no.

Lover og forskrifter

Barnevernloven. (1992). Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100. Hentet 20. mars 2018, fra Lovdata.no.

Forskrift om habilitering og rehabilitering. (2011). Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 andre ledd og § 7-2 andre ledd. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. Øvrige deler av forskriften fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) § 7-1 tredje ledd, og § 7-3 andre ledd, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-1a sjuende ledd, § 2-5 andre ledd, § 2-5a tredje ledd og § 2-5b andre ledd og lov 2. juli 1999 nr. 62 om psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 4-1 andre ledd. Endringer: Endret ved forskrift 29 aug 2016 nr. 1030. Hentet 20. mars 2018, fra Lovdata.no.

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet 20. mars 2018, fra Lovdata.no.

Lov om sosiale tjenester i NAV. (2009). Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. desember 2009 nr. 131. Hentet 20. mars 2018, fra Lovdata.no.

NAV-loven. (2006). Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) av 16. juni 2006 nr. 20. Hentet 20. mars 2018, fra Lovdata.no.

Pasient- og brukerrettighetsloven. (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63. Hentet 29. september 2016, fra Lovdata.

Psykisk helsevernloven. (1999). Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62. Hentet 20. mars 2018, fra Lovdata.no.

Spesialisthelsetjenesteloven. (1999). Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61. Hentet 20. mars 2018, fra Lovdata.no.

Les mer

E-læring for individuell plan (IP). Denne nettsiden gir generell informasjon og opplæring i arbeidet med individuell plan (IP). Informasjonen er beregnet for alle, både de som ønsker en plan, eier en plan, er deltakere i en plan eller til de som trenger informasjon om ordningen.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 20.03.2018