Koordinerende enhet

Både kommuner og helseforetak skal etter helse- og omsorgstjenesteloven (2011) og spesialisthelsetjenesteloven (1999) ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

En av hovedoppgavene til disse enhetene er samhandling. Målet er å sikre koordinerte tjenester til de som trenger dette.

Oppgavene til den koordinerende enheten kan være både individrettede og systemrettede.

Personer med sansetap har ofte behov for tjenester fra ulike instanser. Det er kommunens ansvar å lage en individuell plan. Den koordinerende enheten har det overordnede ansvaret for arbeidet med planen.

Kommunen skal tilby en koordinator som skal sørge for oppfølging og samordning av tjenestetilbudet. Den koordinerende enheten skal ha et overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Kommunen har ansvar for all habilitering som ikke forutsetter spesialistkompetanse. Ved behov skal kommunen henvise til spesialisthelsetjenesten.

Les om Individuell plan og koordinator.

Kilder

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2015). Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Hentet 6. april 2016, fra Helsedirektoratet.no.

Helsenorge.no. (2014). Individuell plan og koordinator. Hentet 6. april 2016, fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2014). Brukermedvirkning. Hentet 6. april 2016, fra helsenorge.no.

Lover og forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering. (2011). Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 andre ledd og § 7-2 andre ledd. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. Øvrige deler av forskriften fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) § 7-1 tredje ledd, og § 7-3 andre ledd, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-1a sjuende ledd, § 2-5 andre ledd, § 2-5a tredje ledd og § 2-5b andre ledd og lov 2. juli 1999 nr. 62 om psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 4-1 andre ledd. Endringer: Endret ved forskrift 29 aug 2016 nr. 1030. Hentet 29. november 2016, fra Lovdata.no.

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet Hentet 6. april 2016, fra Lovdata.no.

Spesialisthelsetjenesteloven. (1999). Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61. Hentet 6. april 2016, fra Lovdata.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 29.11.2016