Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Lærings- og mestringstilbud har brukernes og de pårørendes behov i sentrum. Personer med langvarige helseutfordringer kan få hjelp til å få kunnskap og innsikt i egen sykdom eller tilstand. På den måten kan de bli hjulpet og styrket i å mestre sin livssituasjon og hverdagens utfordringer.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

NK LMH skal bidra til at lærings- og mestringsvirksomhet i hele landet holder god kvalitet og er kunnskapsbasert, slik at personer med helseutfordringer og deres nærstående opplever økt mestring og bedret livskvalitet.

Sitat fra mestring.no.

Lærings- og mestringsaktivitet i sykehus

Spesialisthelsetjenesten har gjennom de siste 20 årene etablert lærings- og mestringssentre som ressurser for å støtte opp under, koordinere og sette i gang læringstiltak for pasienter og pårørende. Alle sykehus har etablert lærings- og mestringsvirksomhet, men denne er ikke alltid organisert med utgangspunkt i et lærings- og mestringssenter. Ansvaret for pasient- og pårørendelæring i sykehusene ligger til de kliniske avdelingene.

Sitat fra mestring.no.

Kommunal lærings- og mestringsvirksomhet

Organisering og plassering av kommunale lærings- og mestringsvirksomhet varierer. Det kan være som egne enheter for læring og mestring, felles frisklivs- og mestringstilbud eller i regi av ulike tjenester som for eksempel lokalmedisinske tjenester, rehabiliteringsavdelinger eller fastlegekontor. Noen kommuner velger å ha en lærings- og mestringskoordinator som samordner tilbud i regi av ulike kommunale enheter, andre velger interkommunale løsninger. Variasjonen speiler kommunenes behov sett i lys av størrelse, befolkningstetthet, tilgjengelig kompetanse og andre lokale muligheter og prioriteringer.

Sitat fra mestring.no.

Kilder

mestring.no. Hjemmeside til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 05.03.2019