Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

I følge Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 har kommunen ansvar for å tilby helsefremmende og forebyggende tjenester som blant annet omfatter helsetjenester i skoler.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir et gratis tilbud til alle barn og unge mellom 5 og 20 år. Formålet er å fremme helse, trivsel og læring. Tjenesten skal også øke elevenes helsekompetanse.

Helsenorge.no skriver dette om skolehelsetjenesten:

Skolehelsetjenesten skal finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler og kan bestå av helsesykepleier, skolelege, psykolog og fysioterapeut evt. andre.

Skolehelsetjenesten er ansvarlig for vaksinasjon og gir i samarbeid med skolen tilbud om undervisning i klasser, grupper og enkeltsamtaler.

Helsestasjon for ungdom (opptil 20 år)

Helsenorge.no skriver dette om helsestasjon for ungdom:

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis og tverrfaglig tilbud til unge mennesker. Tjenesten kan bestå av helsesykepleier, lege og psykolog, og er tilgjengelig på ettermiddagen.

Kilder

Helsedirektoratet. (uten dato). Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Finn nasjonale retningslinjer og veiledere, bestill brosjyrer og søk tilskudd. Hentet fra Helsedirektoratet.

Helsenorge.no. (2018). Helsestasjon og skolehelsetjenesten. Hentet fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2020). Skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Hentet fra helsenorge.no.

Oslo kommune. (uten dato). Helsesykepleier for døve i Oslo kommune. Hentet fra Helse og omsorg, Oslo kommune.

Statped, statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet fra Lovdata.no.

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene. (2003). Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. Hentet fra Lovdata.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 04.06.2020