Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

I følge Helse- og omsorgstjenesteloven § 3 har kommunen ansvar for å tilby helsefremmende og forebyggende tjenester som blant annet omfatter:

  • svangerskaps- og barselomsorgstjenester
  • helsestasjonstjeneste
  • helsetjenester i skoler

Helsenorge.no skriver dette om skolehelsetjenesten:

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler og kan bestå av helsesøster, skolelege, psykolog og fysioterapeut evt. andre. Skolehelsetjenesten er ansvarlig for vaksinasjon og gir i samarbeid med skolen tilbud om undervisning i klasser, grupper og enkeltsamtaler. Alle henvendelser tas imot og tjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten er like opptatt av å se de sterke sidene hos elevene, som å se etter problemer og sykdom. De har et «friskfokus».

Tjenesten er viktig i kommunens folkehelsearbeid, og omfatter både forebyggende og helsefremmende arbeid, både når det gjelder fysisk og psykisk helse og sosiale forhold. Foruten veiledning, helseundersøkelser, oppfølging og vaksinering, henviser de videre ved behov.

Helsestasjon for ungdom (opptil 20 år)

Helsenorge.no skriver dette om Helsestasjon for ungdom:

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis og tverrfaglig tilbud til unge mennesker. Tjenesten kan bestå av helsesøster, lege og psykolog, og er tilgjengelig på ettermiddagen.

 

Les om helsestasjon for barn under 5 år.

Kilder

Helsedirektoratet. (uten dato). Helsestasjon og skolehelsetjenesten. Finn retningslinjer, bestill brosjyrer og søk tilskudd. Hentet 6. februar 2018, fra Helsedirektoratet.

Helsenorge. (2014). Helsestasjon og skolehelsetjenesten. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0-20 år), samt gravide. Hentet 6. februar 2018, fra helsenorge.no.

Oslo kommune. (2014). Helsesøster for døve i Oslo kommune. Hentet 6. februar 2018, fra Oslo kommune, helseetaten.

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet 6. februar 2018, fra Lovdata.

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene. (2003). Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2003 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 6-9 og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 2-1 tredje ledd og § 4-6. Fremmet av Sosialdepartementet. Hentet 6. februar 2018, fra Lovdata.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 06.02.2018