Støttekontakt – fritidskontakt

En støttekontaktordning kan være et nyttig tiltak for barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne.

Den som trenger hjelp til å få en meningsfull og aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse, kan søke om støttekontakt. For mange er dette et avgjørende tilbud for å kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.

Forskjellige navn brukes om ordningen: støttekontakt, fritidskontakt, treningskontakt eller tilrettelegger.

Utfordringen er å skape et fritidstilbud som er tilpasset den enkeltes forutsetninger, ønsker, behov og interesser.

Det er tre typer hovedløsninger:

  • individuell støttekontakt
  • deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

En støttekontakt som selv har sansetap kan være en rollemodell for den som mottar denne tjenesten.

Støttekontakt er en kommunal, lovpålagt tjeneste som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, 2011, § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. Kommunene organiserer ordningen på ulike vis.

Søknad om støttekontakt sendes kommunen. Ta kontakt med bostedskommunen for mer informasjon.

Kilder

Fritid for alle. Ide- og kunnskapsbank for alle som arbeider med å tilrettelegge fritid for andre og søker informasjon knyttet til fagfeltet “Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse”. Fritid med Bistand i Kristiansand og Helsedirektoratet er ansvarlige.

Helsenorge.no – Støttekontakt. En støttekontakt skal hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. Hvis du har behov for, og ønsker å få en støttekontakt, ta kontakt med kommunen der du bor.

Jungelhåndboka. Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i paragrafjungelen og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Pasient- og brukerrettighetsloven. (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) av 2. juli 1999 nr. 63. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Forskrift

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene. (2003). Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 05.06.2020