Hjelpemidler NAV

NAV Hjelpemiddelsentral

Hjelpemiddelsentralene skal legge til rette for mestring, selvstendighet, aktivitet og deltakelse for personer i alle aldre med ulike former for funksjonsnedsettelser.

Hjelpemiddelsentralene har et overordnet og koordinerende ansvar for formidling av hjelpemidler og tilrettelegging innen eget fylke.

Det er Lov om Folketrygd som hjemler hjelpemiddelformidlingen i Norge. Folketrygdloven er en rettighetslov, og medlemmer av folketrygden har krav på hjelpemidler, dersom de oppfyller lovverkets kriterier.

Mye av arbeidet skjer i direkte kontakt med tjenestemottakerne, både på hjelpemiddelsentralen og i nærmiljøet, og i samarbeid med fagpersoner i kommunene. Hjelpemiddelsentralene gir også råd og veiledning til kommunen og andre samarbeidspartnere.

Hjelpemidler

Du finner aktuell informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging på hjemmesiden til NAV.

Hvordan søke om hjelpemidler?

Det er vanlig at barnehage, skole og/eller kommunens helse- og omsorgstjeneste bistår dersom en person har behov for hjelpemidler. Det er oftest en fysioterapeut, ergoterapeut eller PP-tjenesten som hjelper til med å kartlegge hjelpemiddelbehovet og begrunne søknaden. Mange kommuner har også synskontakt eller hørselskontakt som hjelper til.

Les om syns- og hørselskontaktordningen.

Informasjon og søknadsskjema finnes på nettsidene til NAV.

Les mer om hørsel på nav.no.

Les mer om syn på nav.no.

Kilder

NAV. Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

Lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet fra Lovdata.

Les mer

NAV – Hjelpemiddeldatabasen. Informasjon om hjelpemidler som kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve så selvstendig som mulig. Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle som hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene.

NAV – Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.

NAV – Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering. Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering, for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. For å få slike hjelpemidler må barnets funksjonsevne være varig (utover to år) og vesentlig nedsatt.


										
					
Sist oppdatert 29.01.2021