Funksjonsassistanse i arbeidslivet

Denne ordningen er for yrkesaktive personer som er blinde eller sterkt svaksynte og for de som har omfattende fysiske funksjonsnedsettelser. Formålet med ordningen er å bidra til at deltakeren skal kunne skaffe seg eller beholde ordinært arbeid.

Ordningen dekker utgifter til nødvendig bistand til praktiske oppgaver og ledsaging i arbeidssituasjonen slik at deltakeren kan utføre sine ordinære arbeidsoppgaver.

Kapittel 6. Funksjonsassistanse i arbeidslivet

§ 6-1. Formål

Funksjonsassistanse i arbeidslivet skal bidra til at tiltaksdeltakeren skaffer seg eller beholder ordinært arbeid.

§ 6-2. Innhold

Funksjonsassistenten skal gi nødvendig bistand til praktiske oppgaver og ledsaging ved forflytning i arbeidssituasjonen slik at tiltaksdeltakeren skal kunne utføre sine ordinære arbeidsoppgaver.

Funksjonsassistenten skal ikke utføre tiltaksdeltakerens ordinære arbeidsoppgaver, heller ikke ved sykefravær, ferier eller annet fravær.

§ 6-3. Personkrets

Funksjonsassistanse kan gis til personer som har omfattende fysiske funksjonsnedsettelser, og til blinde og sterkt svaksynte.

Hentet fra Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften)(2015).

Les hele § 6 i forskriften her.

Kilder

NAV – Funksjonsassistanse – Funksjonsassistanse i arbeidslivet er for deg med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser.

Lover og forskrifter

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften). (2015). Funksjonsassistanse i arbeidslivet. Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 11. desember 2015, med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 12 og § 13 og lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 14-9. Endringer: Endret ved forskrifter 23 jan 2016 nr. 57, 13 juni 2016 nr. 653, 19 sep 2016 nr. 1089. Hentet 25. november 2016, fra Lovdata.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.11.2016