Honnørrabatt – «grønt kort»

Alle personer som er identifisert med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselshemming, har rett til å ta med seg en ledsager gratis på offentlig kommunikasjon. Som sterkt svaksynt eller blind har man også rett til 50 % honnørrabatt.

Honnørrabatt for døvblinde med følge

Hovedregelen er at personer med døvblindhet har rett på honnørrabatt og å ta med seg en person gratis på kollektive transportmiddel, unntatt fly, mot å vise fram tilleggslegitimasjonskort for døvblinde («grønt kort»).

Tilleggslegitimasjonskortet utstedes av sentrene som inngår i
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Les om honnørrabatt.

Les om ledsagerbevis.

Kilde

Regjeringen. (2017). Rundskriv N-3/2017 – Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon. Hentet 28. august 2017, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (2017). Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon (PDF). Rundskriv N-3/2017. Hentet 28. august 2017, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (2012). Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til vanleg personbillett (enkeltbillett) (PDF). Hentet 28. august 2017, fra Regjeringen.no.

Les mer

Eikholt – nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Eikholt er en nasjonal kompetansetjeneste med hovedvekt på å bygge opp og formidle kompetanse innen kombinert syns- og hørselshemning/døvblindhet. Eikholt inngår i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde som er en spesialisthelsetjeneste i Helse Nord RHF. Eikholt er også tildelt et nasjonalt ansvar for tilpasningskurs for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde for bedring av funksjonsevnen i dagliglivet.

Foreningen Norges døvblinde (FNDB) – med avdeling for foreldre og søsken. FNDB arbeider for alle grupper døvblinde og syns- og hørselshemmede – både dem som er født med en kombinert syns- og hørselshemming, så vel som dem som har fått det senere i livet. De har en egen informasjonsavdeling og gir ut gratis nyhetsavis og ukeblad, produsert i storskrift, punktskrift, lydutgave eller elektronisk. Tilbudet er finansiert av Kultur- og kirkedepartementet.

Jungelhåndboka. Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i paragrafjungelen og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.

Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB). LSHDB er en landsdekkende interesseorganisasjon av og for kombinert syns- og hørselshemmede og døvblinde som arbeider for døvblindes rettigheter, for full deltakelse i samfunnet og for å skape gode sosiale miljøer og aktiviteter.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.08.2017