Honnørrabatt

Samferdselsdepartementet fastsetter regler for honnørrabatt (honnørkort) på kollektivtransport.

Hvor gjelder ordningen med hønnørrabatt?

Hovedregelen er at det blir gitt honnørrabatt for innenlandsreiser med transportmidler som mottar offentlig stønad, det vil si at det gjelder på tilskuddsberettiget kollektivtransport. Rabatten gjelder uansett reiseavstand.

Hvem har rett til 50 % honnørrabatt?

  • personer som er over 67 år (må vise godkjent legitimasjon)
  • personer som har uførepensjon med uføregrad på 50 % eller mer (må vise tilleggslegitimasjon fra NAV)
  • personer som er sterkt svaksynte eller blinde, uavhengig av om de har alders- og uførepensjon eller ikke (må vise tilleggslegitimasjon fra NAV eller fra Norges Blindeforbund)
  • ektefelle eller registrert partner, uansett alder, som ledsager en person med honnørrabatt

Les om honnørrabatt og «grønt kort» for personer med kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet.

Kilder

Brede, K. S., Hauge, T. S., & Svingen, E. M. (2008). … Er det noen jeg kan snakke med?… Tolk- ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet. Prosjektrapport. Oslo: Skådalen Publication Series No. 27.

Jungelhåndboka. Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i paragrafjungelen og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.

NAV – tolk. Informasjon fra tolketjenesten for hørselshemmede (tunghørte og døve) og døvblinde.

Regjeringen. (2017). Rundskriv N-3/2017 – Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon. Hentet 28. august 2017, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (2017). Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon (PDF). Rundskriv N-3/2017. Hentet 28. august 2017, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (2012). Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til vanleg personbillett (enkeltbillett) (PDF). Hentet 28. august 2017, fra Regjeringen.no.

Lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 28. august 2017, fra Lovdata.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.08.2017