Omsorgspenger

Formålet med omsorgspenger er å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for arbeidstakere i forbindelse med barns eller barnepassers sykdom.

En arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til omsorgspenger til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Dersom barnet har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år. Det siste må forhåndsgodkjennes av NAV.

Ordningen med omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom står i §§ 9-5 til 9-9 i folketrygdloven.

Kilder

NAV – Omsorgsdager. Hvis du er i arbeid, har du normalt rett til å bruke omsorgsdager når du må være borte fra arbeidet når barnet ditt er sykt eller den som passer barnet er syk.

NAV – Person. Informasjonsside fra NAV der du kan velge hva du vil lese mer om.

Lover og forskrifter

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 9. oktober 2017, fra Lovdata.

Forskrift om utvidede omsorgspenger. (1997). Forskrift om hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-6 andre ledd. Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 25. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 9-6 sjette ledd. Hentet 9. oktober 2017, fra Lovdata.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 09.10.2017