Syns- og hørselskontaktordningen

Syns- og hørselskontaktordningen er en frivillig ordning for kommunene, og fungere noe ulikt fra kommune til kommune.

Syns- og hørselskontaktene er vanligvis NAV Hjelpemiddelsentral sine kontaktpersoner på syns- og hørselsområdet i bydelene eller i kommunene.

Kontaktene samarbeider også med andre aktører, blant annet kommunens/bydelens helse- og sosialtjeneste, optikere og høresentralene ved helseforetakene, for å nevne noen.

De fleste syns- og hørselskontaktene er ansatt innen kommunens/bydelens helse- og sosialtjeneste. De kan være ergoterapeuter, hjelpepleiere, sykepleiere eller ha annen yrkesbakgrunn.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

  • kartlegging og avdekking av behov, spesielt for hjelpemidler
  • kanalisering til riktig instans for videre utredning ved behov
  • formidling av enklere syns- og hørselstekniske hjelpemidler
  • oppfølging i bruken av tildelte hjelpemidler

Kilder

Helsedirektoratet. (2010). Kartlegging av hørselskontaktordningen. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2008). Kartlegging av synskontaktordningen. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2009). Undersøkelse blant synshemmede om synskontakter ansatt i kommunen. Oslo: Helsedirektoratet.

Les mer

NAV – Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.

Grunnkurs hørsel. Målgruppen for kurset er primært hørselskontakter. Kurset kan også være relevant for andre som er interessert i tema hørsel, for eksempel andre ansatte i kommunen som kommunale serviceteknikere og lærere, samt hørselshemmede og deres pårørende. Hentet fra Kunnskapsbanken.net – en nettside fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.

Grunnkurs syn. Målgruppen for e-læringskurset er primært synskontakter, men kan også være relevant for andre som er interessert i tema syn, for eksempel andre ansatte i kommunen som kommunale serviceteknikere og lærere, samt synshemmede og deres pårørende. Hentet fra Kunnskapsbanken.net – en nettside fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.


										
					
Sist oppdatert 09.06.2020