Tolketjenesten i NAV – hørselshemmede og døvblinde

En tolk fungerer som et bindeledd mellom hørende og hørselshemmede (tunghørte og døve) for å lette kommunikasjonen og formidle budskapene som samtalepartnerne har til hverandre.

Tolke- og ledsagerhjelp for personer med kombinerte syns- og hørselstap / døvblindhet har i tillegg en ledsagerrolle. De gir informasjon om omgivelsene og beskriver situasjonen man befinner seg i. Ledsaging brukes ved forflytning fra ett sted til et annet innen tolkeoppdraget.

Både personer som er tunghørte, døve eller døvblinde kan ha behov for tolketjeneste i mange sammenhenger, så som møter, legebesøk, skole- og arbeidssammenheng, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenkomster.

Tolketjenesten i NAV dekker tolkeoppdrag for døve, døvblinde og hørselshemmede. For å få innvilget tolk må det først søkes om dette og vedtak må fattes.

Når søknaden er innvilget, kan man bestille tolk fra Tolketjenesten i NAV til konkrete oppdrag. Alle kan ta initiativ til å skaffe tolk, både den hørende og personen som er hørselshemmet eller døvblind. Tolketjenesten i NAV finnes for hvert fylke.

Du finner fylkesoversikt over Tolketjenesten i NAV her.

Tolkemetoder

Hentet fra nav.no:

 

 • Tegnspråktolking
  Tolken oversetter fra norsk talespråk til norsk tegnspråk, og omvendt. Tolken tolker også andre lydinntrykk, som for eksempel at en telefon ringer. Tolkingen skjer samtidig med at den man tolker for snakker. Norsk tegnspråk har en annen setningsoppbygging enn norsk talespråk. Tolking er derfor som regel ikke oversettelse ord for ord.
 • Stemmetolking
  Tolken oversetter fra norsk tegnspråk til norsk talespråk.
 • Skrivetolking
  Tolken oversetter lyd og tale til skrift. Det som sies skrives ned, ofte på en bærbar pc, og det vises på en skjerm eller et lerret. Tolken har med seg teknisk utstyr og tilrettelegger etter situasjonen.
 • Norsk med tegnstøtte (NMT) / Tegn som støtte (TSS)
  Dette er en kommunikasjonsform der tegnene følger den norske grammatikken. Som ved tegnspråktolking, tolkes også andre lydinntrykk. Tolkingen skjer samtidig med at den man tolker for snakker.
 • Taktiltolking
  Den døvblinde avleser tolkens tegnspråk taktilt.
 • Tolking i begrenset synsfelt
  Tolken tilpasser tegnspråket slik at både tegnene og munnbevegelsene er innenfor synsfeltet til brukeren. Mange døvblinde har en synsrest og kan bruke denne til kommunikasjon.
 • Taletolking
  Tolken gjengir det som blir sagt med stemme til personer med hørselsrest, ofte via teknisk hjelpemidler.
 • Haptisk kommunikasjon
  Haptisk kommunikasjon er beskrivelse av omgivelsene ved hjelp av et taktilt tegn- og berøringssystem. Haptisk kommunikasjon er ikke en tolkemetode, men utfyller den eksisterende kommunikasjonen.

Felles for taktiltolking, tolking i begrenset synsfelt og taletolking er at tolken også beskriver lyder og synsinntrykk, som for eksempel rommet man er i, de andre som er der, følelsesutbrudd og annen viktig informasjon. Hvis tolken får forberedt seg til oppdraget vil oversettelsen bli bedre og kommunikasjonen gå lettere.

 

Informasjon om tolketjenesten finnes på www.nav.no/tolk. Tolketjenesten er gratis for brukerne.

Bildetolktjenesten

Bildetolktjenesten tilbyr både tegnspråktolking og skrivetolking.

Tolkingen er en fjerntolking og foregår via bildetelefon og dermed er ikke tolken fysisk tilstede på oppdragstedet. Bildetolken befinner seg i et tolkestudio hos bildetolktjenesten. Ellers fungerer dette på samme måte som vanlig tolking.

Tjenesten kan brukes til å tolke telefonsamtaler og møter mellom tegnspråklige og hørende.

Les mer om bildetolktjenesten.

Akutte situasjoner – behov for akuttolk

Ved akutt behov for tolk kan man få kontakt med tolketjenesten hele døgnet. Behovet regnes som akutt når det å vente til neste virkedag får urimelige store konsekvenser.

Akutte situasjoner kan for eksempel være ved sykdom, ulykke, brann eller kontakt med politiet. Når hjelpemiddelsentralene er stengt, er akuttvakttelefonen betjent.

Les mer om akuttolk for døve og døvblinde.

Kilder

NAV – tolk. Informasjon fra tolketjenesten for hørselshemmede (tunghørte og døve) og døvblinde.

Lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 4. september 2019, fra Lovdata.no.

Forskrift om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede. (1997). Forskrift om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede. Hentet 4. september 2019, fra  Lovdata.no.

Forskrift om stønad til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde. (1997). Forskrift om stønad til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde. Hentet 4. september 2019, fra Lovdata.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 04.09.2019