Høreapparat

Det finnes en rekke leverandører og typer av høreapparat, og det er lurt å bruke tid på å finne et høreapparat som man er komfortabel med.

Noen varianter av høreapparater:

  • bak-øret-apparat (ørehenger)
  • i-øret-apparat
  • baha (Bone Anchored Hearing Aids)

Ulike fabrikanter av høreapparater har mye nyttig informasjon på sine nettsider.

Stell av høreapparat

Se flere videosekvenser av bak-øret-apparater: beskrivelse, bytte av batteri, rens og stell.

Se flere videosekvenser av i-øret-apparat; beskrivelse, bytte av batteri, rens og stell.

Stønad til høreapparat

Etter Lov om folketrygd kan et medlem som har fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte, få stønad i form av utlån av, tilskott til eller lån av ulike hjelpemidler og tjenester. Dette er hjemlet i Lov om folketrygd § 10-7. Stønadsformer.

Det kan blant annet gis stønad til høreapparat til et medlem som har et hørselstap av et slikt omfang at høreapparat er av vesentlig betydning for hørselsfunksjonen.

Se Forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer for mer informasjon.

Lover og forskrifter

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 17. mars 2015, fra Lovdata.no.

Forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer. (1997). Forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer. Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 18. april 1997 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 10-7 sjette ledd. Hentet 17. mars 2015, fra Lovdata.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 17.03.2015