Medfødte syns- og hørselsvansker

Voksne med syns- og hørselsvansker er en lite homogen gruppe, med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser, og med et variert spekter av utviklingsmessige forutsetninger. Et fellestrekk ved gruppen er at de har en kombinasjon av syns- og hørselsvansker som på ulike måter påvirker kommunikasjon, tilgang til informasjon og mobilitet.

En ung mann stor foran en dame og de holder hendene på skuldrene til hverandre.Konsekvensene av et kombinert sansetap vil være forskjellig fra person til person, avhengig av syns- og hørseltapets omfang, i tillegg til den betydning eventuelle andre funksjonsnedsettelser vil ha på det totale bildet.

Utfordringene vil derfor variere fra situasjon til situasjon, avhengig av tilrettelegging og tilgang til samspill og kommunikasjon.

 

 

På disse sidene om medfødte syns– og hørselsvansker kan du blant annet lese om bruk av sansene, samspill og kommunikasjon, livsutfoldelese, orientering og mobilitet.

Kilder

Statped vest. (2010). Personer med medfødt døvblindhet – hvordan kan vi forstå hverandre? Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Janssen, M., & Rødbroe, I. (2008). Kommunikation og Medfødt Døvblindhet. Kontakt og samspill. Viataal prosjekt bog II. Aalborg: Materialcentret.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

Souriau, J., Rødbroe, I., & Janssen, M. (red.) (2009). At skabe mening. Viataal materiale, bog III. Danmark: Materialecentret.

Les mer

Eikholt.  Eikholt er en nasjonal kompetansetjeneste med hovedvekt på å bygge opp og formidle kompetanse innen kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Eikholt inngår i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde som er en spesialisthelse-tjeneste i Helse Sør-Øst.

Helsedirektoratet. (2012). En sjelden guide. Hentet 11. desember 2015, fra Helsedirektoratet.

Socialstyrelsen – Viden til gavn. Dansk nettsted som er en del av Social- og Integrationsministeriet. Nettstedet inneholder blant annet mye informasjon om ulike sansetap under fanen «Handicap».


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 31.07.2018