Bolig

Kommunale tilbud

Hjemkommunene har ansvar for bo- og omsorgstilbud til voksne personer med kombinerte syns- og hørselsvansker. De fleste voksne med medfødt døvblindhet bor i leilighet eller bofellesskap med heldøgns omsorg.

Tegnspråkkyndig personale som har kunnskap om den sammensatte sanseproblematikken er ofte nødvendig for å kunne kommunisere med personer med døvblindhet. I tilfeller hvor det er behov for kunnskap og tjenester som ikke kommunen selv besitter, kan Statped kontaktes for kurs og veiledning.

Tilbud på landsbasis

Stiftelsen Signo gir tilrettelagte bo- og omsorgstilbud, blant annet i form av omsorgsboliger og alders- og sykehjem. De tilbyr et tilpasset kommunikasjonsmiljø og bruker tegnspråk, taktile, haptiske og alternative kommunikasjonsformer. Personalet har god kjennskap til brukergruppenes sammensatte behov og arbeider ut fra en språklig og kulturell forståelse av de utfordringene som personer med nedsatt syn og hørsel har.

  • Signo Vivo tilbyr boliger til voksne med medfødt døvblindhet. Boligene drives på oppdrag av beboernes hjemkommuner. De holder til i Sandefjord og Andebu i Vestfold.
  • Signo, Conrad Svendsen Senter (CSS) tilbyr omsorgsleiligheter i Oslo og Trondheim, som leies ut til personer med døvblindhet og personer med hørselsnedsettelse/døve som har behov for tilrettelagte tjenester.
  • Konows Senter i Bergen tilbyr sykehjemsplasser til personer som er døve, har hørselsnedsettelse eller er døvblinde, og et bofellesskap for personer som er døve med utviklingshemning.

Tilrettelegging av fysisk miljø i boliger

Det er nødvendig med individuelle tilpasninger:

  • Det fysiske miljøet må tilrettelegges slik at det er oversiktlig og forutsigbart. Personer med nedsatt syn og hørsel eller medfødt døvblindhet, sanser og oppfatter omverden i stor grad gjennom berøring og bevegelse.
  • De miljømessige tilpasningene må ta hensyn til behov for lys, kontraster, farger, materialvalg, lyd og akustikk, slik at beboerne kan nyttiggjøre seg av eventuell syns- og hørselsfunksjon. Det kan søkes om tjenester fra NAV Hjelpemiddelsentralen i forbindelse med tilretteleggingen.

Sosiale miljøbetingelser:

  • For personer med medfødt døvblindhet er menneskelige ressurser den viktigste miljøbetingelsen. Det er helt nødvendig å ha kontakt med en annen person for å få tilgang til omverden, forstå sammenheng og oppleve mening. Behovet for kontinuitet og stabilitet i kontakt og kommunikasjon over tid er avgjørende for å kunne etablere nære relasjoner til andre personer og utvikle kommunikasjon og språk.
  • Det er viktig at beboeren har få og fast personell å forholde seg til, slik at det er mulig å bli kjent og forstå hverandre, og unngå unødige misforståelser.

Kilder

Nasjonal kompetansetjenetse for døvblinde. Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

Signo. Signo gir et landsdekkende tilbud til personer som er døve og døvblinde. Stiftelsen Signo eier åtte virksomheter, som drives etter avtale med offentlige myndigheter.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 31.07.2018