Førerhund

Den som har en synsnedsettelse som gjør at han eller hun trenger hjelp til å ferdes, kan ha rett til førerhund.

Hunden har blitt trent for at personen som er sterkt svaksynt eller blind skal kunne føle seg trygg i ferdsel både innendørs og utendørs.

Hvem kan få førerhund?

Kvinne som går fort med førerhund i sele.Kravene til synsstyrke er visus på 3/60 (0.05) eller dårligere etter korreksjon med vanlige brilleglass og/eller innskrenkninger i synsfeltet.

Varierende syn på grunn ulike øyesykdommer kan også spille inn (for eksempel nedsatt mørkesyn, nedsatt kontrastsyn og/eller redusert tilpasning til skiftende lysforhold).

Det er ingen aldersgrense for å kunne få førerhund, men det stilles krav når det gjelder den alminnelige helsetilstanden.

Førerhundbrukeren må kunne gå daglige utendørs-turer med hunden. Brukerens hundehold skal ikke medføre helsemessige problemer for personer i de nærmeste omgivelsene (f.eks. allergiplager).

I tillegg må førerhundbrukeren kunne bruke og stelle hunden på en tilfredsstillende måte. Er personen i arbeid eller under utdanning, er det en forutsetning at hunden kan være med og at den blir akseptert på skolen eller arbeidsplassen.

For å bli godkjent som førerhundbruker og for å kunne nyttiggjøre seg førerhunden som et hjelpemiddel, må førerhundbrukeren ha nødvendige mobilitets- og orienteringsferdigheter.

Leverandører av førerhundtjenester

NAV har avtale med følgende leverandører av førerhundtjenester, gjeldende fra 16.1.2016:

  • Lions Førerhundskole
  • Norges Blindeforbunds førerhundskole
  • Lund Hundetjenester AS

Hvordan søke om førerhund?

Kvinne og førerhund som går på fortau mellom stabler av pappesker og husvegg.Utgifter til anskaffelse av førerhund dekkes i Norge gjennom Lov om Folketrygd (folketrygdloven), § 10-7 d.

Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark på telefon +47 62 02 33 00 ved spørsmål.

Les om hvordan man søker om førerhund.

Kilder

NAV – førerhund (tjenester og produkter). Er du blind eller sterkt svaksynt kan du ha rett til førerhund. Førerhunder har fått opplæring i å hjelpe deg til å ta deg frem innendørs og utendørs. Les om hvem som har rett til førerhund og hvordan man søker.

Lover, forskrifter og rundskriv

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 7. juni 2019, fra Lovdata.no.

Forskrift om stønad til hjelpemidler mv. (1997). Forskrift om stønad til hjelpemidler m.v. til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen. Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og inkluderingsdepartementet) 15. april 1997 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. Hentet 7. juni 2019, fra Lovdata.no.

NAV. (2012). Rundskriv til §10-7. Hentet 7. juni 2019, fra NAV.no.


										
					
Sist oppdatert 07.06.2019