Grunnskole- og videregående opplæring

Informasjonen på denne siden er tatt fra hjemmesidene til de enkelte virksomhetene. Les mer ved å følge lenkene.

Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet for god utvikling.

Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med å realisere opplæringslovens bestemmelser om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Tjenestene omfatter veiledning og kurs både på individ og systemnivå.

Les mer om Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste.

Skoletilbud for elever med hørselshemning

De aller fleste elever med hørselsnedsettelse går i dag på sin lokale grunnskole sammen med hørende medelever. Statped bistår skolene med blant annet veiledning og kurstilbud for lærere.

Les mer om veiledning og kurs fra Statped.

Klasserom med endel elever, og lærer underviser.

Målet for opplæring av elever i grunnskole og videregående opplæring er det samme for elever med hørselshemning som for hørende (Opplæringsloven § 1).

Prinsippet om rett til tilpasset opplæring gjelder for alle (Opplæringsloven § 1-3). Tilpasset opplæring skal sikre at elevene når målene i læreplanen.

Det finnes ulike grunn- og videregående skoletilbud for elever med hørselshemning, både i statlig, fylkeskommunal og kommunal regi. En del elever får opplæring i og på tegnspråk (Opplæringsloven § 2-6 eller § 3-9).

Les mer om tegnspråkopplæring.

Tilbud i kommunal regi

Lærer bruker tegn foran tre elever.Flere kommuner har bygd opp egne opplæringstilbud til elever i grunnskolen med hørselsnedsettelse.

De største kommunale heltids grunnskoletilbud (eller tilnærmet heltid) finnes i Bergen, Fredrikstad, Oslo, Porsgrunn, Stavanger, Tromsø og Tønsberg (2018).

Statped tilbyr veiledning og kurs.

 

Tilbud i statlig regi – deltid

Det gis deltidsopplæring i regi av Statped til elever med hørselshemning. Tilbudet er først og fremst tilrettelagt for elever som får opplæring i og på tegnspråk etter § 2-6 eller har nytte av norsk med tegnstøtte. Elevene kan få deltidsopplæring på et av sentrene i Statped inntil 12 uker pr. skoleår. Ofte kombineres deltidsoppholdene med tegnspråkopplæring for foreldrene.

Les mer om deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever.

Tegnspråklig grunnskoletilbud – heltidsopplæring i og på tegnspråk

Lærer snakker tegnspråk til tre ungdomsskoleelever.

A.C. Møller skole er overtatt av Trondheim kommune, som viderefører et landsdekkende tilbud for elever som behøver opplæring i og på tegnspråk, med skolefritidsordning og botilbud.

Les mer om heltidsopplæring på Statped.no.

Les mer om tegnspråklig grunnskoletilbud.

Signo skole- og kompetansesenter

Skole- og kompetansesenteret er en del av den ideelle stiftelsen Signo. De gir skoletilbud, rådgivning og kurs til foreldre med døve/hørselshemmede og døvblinde barn fra hele Norge. De driver forskning og kurser fagfolk som jobber for målgruppen.

Signo grunn- og videregående skole er en del av Signo skole- og kompetansesenter, og er godkjent som friskole og opprettet for å gi opplæring til elever som har hørselshemning i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser og for elever med kombinerte sansetap eller døvblindhet.

Les mer om Signo skole- og kompetansesenter.

Videregående opplæring for elever med hørselshemning

Ifølge opplæringslovens § 13-3 skal den fylkeskommunen man hører hjemme i oppfylle retten til videregående opplæring. Tilbudet kan gis ved fylkeskommunens egne videregående skoler eller ved å innvilge skoleplass ved eksterne tilbud for hørselshemmede.

Statped tilbyr veiledning og kurs.

Knutepunktskoler

En knutepunktskole er en fylkeskommunal videregående skole som har et spesielt tilrettelagt og organisert tilbud for elever med hørselshemning. Skoletilbudet kan også søkes av elever med hørselshemning fra andre fylker.

Knutepunktskolene har elever som er både hørselshemmede og hørende. De kan tilby et bredt spekter av utdanningsprogram, ofte i samarbeid med andre videregående skoler i nærheten.

Det finnes i dag følgende knutepunktskoler (alfabetisk):

Les mer om knutepunktskolene på vilbli.no.

Les mer om videregående opplæring for elever med hørselshemning på vilbli.no.

Briskeby videregående skole as

Briskeby videregående skole as er en friskole som gir talespråklig opplæring for tunghørte elever. Undervisningen foregår i små klasser med moderne hørselstekniske hjelpemidler. Elever fra hele landet kan søke skoleplass ved Briskeby.

Les mer om HLF Briskeby kompetansesenter as.

Skoletilbud for elever med tilleggsvansker og elever med døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker

Elever med hørselsnedsettelse og tilleggsvansker og/eller kombinerte syns- og hørselvansker/døvblindhet, får ofte sin opplæring i hjemkommunen.

Når det gjelder kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet gir Statped sørøst og Statped vest veiledning til pedagogisk personale, foreldre/foresatte og brukere selv.

Signo skole- og kompetansesenter

Skole og kompetansesenteret er en del av den ideelle stiftelsen Signo. De gir skoletilbud, rådgivning og kurs til foreldre med døve/hørselshemmede og døvblinde barn fra hele Norge. De driver forskning og kurser fagfolk som jobber for målgruppen.

Signo grunn- og videregående skole er en del av Signo skole- og kompetansesenter, og tilbyr opplæring til elever som har hørselshemning i kombinasjon med ulike funksjonhemninger eller døvblindhet.

Les mer om Signo skole- og kompetansesenter.

Skådalen skole for døvblindfødte

Skådalen skole for døvblindfødte er en statlig skole som ligger under Statpeds Hovedkontor. Skolen gir tilbud på grunnskole og videregående nivå. Skolen har skolefritidsordning som følger skoleruten.

Kommunikasjonen er tilpasset hver enkelt elev og varierer mellom kroppslige uttrykk, gester, taktile tegn og tale. Undervisningen er basert på et nært samspill som preges av trygghet, tillit, tilknytning, kontinuitet, forutsigbarhet og gjentagelser.

Les mer om Skådalen skole for døvblindfødte.

Kilder

HLF Briskeby kompetansesenter as. Senteret består av Briskeby videregående skole as og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as. Senteret driver videregående skole, kurs og rehabiliteringsvirksomhet for hørselshemmede.

Signo skole- og kompetansesenter. Signo skole- og kompetansesenter tilbyr grunn- og videregående skole, deltidsopplæring, rådgivning til kommuner og fylker, voksenopplæring, kompetansetjeneste for døvblinde, kurs og konferanser.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Tjeneste for kommuner og fylkeskommuner som støtter opp under arbeidet med å realisere opplæringslovens bestemmelser om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

Vilbli.no – fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Videregående opplæring for hørselshemmede. På denne siden finner du informasjon om både tegnspråklige og talespråklige tilbud for hørselshemmede. Noen av tilbudene avhenger av at det melder seg nok søkere.

Vonen, A. M. (2012). Skole og utdanning. Norges Døveforbund.

Lover, melding til Stortinget og veiledere

Kunnskapsdepartementet. (2003). Lov om frittståande skolar (friskolelova) av 4. juli 2003 nr. 84. Hentet 24. september 2018, fra Lovdata.

Kunnskapsdepartementet. (2011). Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Meld. St. 18. (2010-2011). Hentet 24. september 2018, fra Regjeringen.no.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 24. september 2018, fra Lovdata.no.

Utdanningsdirektoratet. (2016). Hørselshemmede. Hentet 24. september 2018, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet (2014). Veilederen Spesialundervisning (HTML-dokument). Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen. Hentet 24. september 2018, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Les mer

Glem det. En informasjonsfilm til bruk i videregående skole. Filmen følger en hørselshemmet elev gjennom en vanlig skoledag, og synliggjør slik så vel utfordringer som løsninger.

God lyd i skolen. En ressursside fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) om hørselshemning og tilrettelegging i skolen. Kan også være nyttig for barnehage og voksenopplæring. Lenker til filmer om tilrettelegging for elever med hørselsnedsettelse.

Hendar, O. (2012). Elever med hørselshemming i skolen. En kartleggingsundersøkelse om læringsutbytte. Hentet 24. september 2018, fra Utdanningsdirektoratet.

Kunnskapsløftet for hørselshemmede. Det er utviklet egne læreplaner for hørselshemmede i Kunnskapsløftet. Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle andre fag. Her finner du en oversikt over læreplaner, veiledninger og rammeverk for opplæring av elever med hørselsnedsettelse.


										
					
Sist oppdatert 24.09.2018