Grunnskoletilbud for elever med hørselshemning

Informasjonen på denne siden er tatt fra hjemmesidene til de enkelte virksomhetene. Les mer ved å følge lenkene.

Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet for god utvikling.

Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med å realisere opplæringslovens bestemmelser om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Tjenestene omfatter veiledning og kurs både på individ og systemnivå.

Les mer om Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste.

Skoletilbud for elever med hørselshemning

De aller fleste elever med hørselsnedsettelse går i dag på sin lokale grunnskole sammen med hørende medelever. Statped bistår skolene med blant annet veiledning og kurstilbud for lærere.

Les mer om veiledning og kurs fra Statped.

Klasserom med endel elever, og lærer underviser.

Målet for opplæring av elever i grunnskole og videregående opplæring er det samme for elever med hørselshemning som for hørende (Opplæringsloven § 1).

Prinsippet om rett til tilpasset opplæring gjelder for alle (Opplæringsloven § 1-3). Tilpasset opplæring skal sikre at elevene når målene i læreplanen.

Det finnes ulike grunn- og videregående skoletilbud for elever med hørselshemning, både i statlig, fylkeskommunal og kommunal regi. En del elever får opplæring i og på tegnspråk (Opplæringsloven § 2-6 eller § 3-9).

Les mer om tegnspråkopplæring.

Tilbud i kommunal regi

Lærer bruker tegn foran tre elever.Flere kommuner har bygd opp egne opplæringstilbud til elever i grunnskolen med hørselsnedsettelse.

De største kommunale heltids grunnskoletilbud (eller tilnærmet heltid) finnes i Bergen, Fredrikstad, Oslo, Porsgrunn, Stavanger, Tromsø og Tønsberg.

Statped tilbyr veiledning og kurs.

 

Tilbud i statlig regi – deltid

Det gis deltidsopplæring i Statpeds regi til elever med hørselshemning. Tilbudet er først og fremst tilrettelagt for elever som får opplæring i og på tegnspråk etter § 2-6 eller har nytte av norsk med tegnstøtte. Elevene kan få deltidsopplæring på et av sentrene i Statped inntil 12 uker pr. skoleår. Ofte kombineres deltidsoppholdene med tegnspråkopplæring for foreldrene. Sentrene i Statped har botilbud.

Tilbud i statlig regi – helårsopplæring

Lærer snakker tegnspråk til tre ungdomsskoleelever.Statped, ved A. C. Møller skole i Trondheim, tilbyr helårsopplæring for elever med hørselsnedsettelse. Skolen har hele landet som opptaksområde.

Les mer på Statped.

Signo grunn- og videregående skole

Signo grunn- og videregående skole er for elever med hørselshemning i kombinasjon med ulike funksjonshemninger eller døvblindhet. Opplæringen foregår i et tegnspråklig miljø.

Les mer om Signo grunn- og videregående skole.

Kilder

Signo. Signo driver grunn- og videregående skole for døve/hørselshemmede og døvblinde. I tillegg gir Signo kompetansesenter pedagogisk støtte, rådgivning og veiledning innen opplærings- og helsesektoren.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Tjeneste for kommuner og fylkeskommuner som støtter opp under arbeidet med å realisere opplæringslovens bestemmelser om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

Vilbli.no – fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Videregående opplæring for hørselshemmede. På denne siden finner du informasjon om både tegnspråklige og talespråklige tilbud for hørselshemmede. Noen av tilbudene avhenger av at det melder seg nok søkere.

Vonen, A. M. (2012). Skole og utdanning. Oslo: Norges Døveforbund.

Melding til Stortinget og lover

Kunnskapsdepartementet. (2011). Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Meld. St. 18. (2010-2011). Hentet 4. juli 2016, fra Regjeringen.no.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 4. juli 2016, fra Lovdata.no.


										
					
Sist oppdatert 23.09.2016