Sosial samhandling

Tre gutter på sparkesykkel.For å bli inkludert i et sosialt fellesskap stilles det store krav både til omgivelsene og til barn og unge som er døve eller har nedsatt hørsel.

Hørende barn og unge har vanligvis liten kunnskap om de utfordringer jevnaldrende med hørselshemning møter i sosiale sammenhenger.

Det kan føre til at det ikke blir tatt nok hensyn til hørselsnedsettelsen, og at barn og unge som ikke hører eller har nedsatt hørsel faller utenfor i kommunikasjon og sosial samhandling.

For å forhindre dette, er det blant annet viktig at man:

  • informerer om hørselstap og hørselshjelpemidler på en måte som gir kunnskap og skaper positiv forståelse for hvordan kommunikasjon kan fungere best mulig
  • legger til rette for kommunikasjon ved å strukturere samtalen, snakke en om gangen i et rolig tempo
  • ikke brått skifter tema, men gir tid og mulighet til å henge med i samtalen
  • bruker visuell forsterkning i form av tydelig mimikk, kroppsspråk, gester og enkelttegn der dette letter kommunikasjonen
  • legger tilrette for munnavlesning og avlesing av mimikk ved å være henvendt mot samtalepartneren og sørge for ikke å stå i motlys
  • sprer kunnskap om at tegnspråk er et fullverdig språk og derved skaper positiv holdning til å lære og bruke tegn og tegnspråk i kommunikasjonen
  • lar barn og unge som er døve eller har nedsatt hørsel komme til orde og ikke bare være en passiv tilhører/tilskuer til kommunikasjonen

Les mer

God lyd i skolen. En ressursside fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) om hørselshemning og tilrettelegging i skolen. Kan også være nyttig for barnehage og voksenopplæring. Lenker til filmer om tilrettelegging for elever med hørselsnedsettelse.

Eriksen, I. M., & Lyng, S. T. (2016). Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Rapport 14/2015. Hentet 17. februar 2016, fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Finnes også på Utdanningsdirektoratet.no.

Glem det. En informasjonsfilm til bruk i videregående skole. Filmen følger en hørselshemmet elev gjennom en vanlig skoledag, og synliggjør slik så vel utfordringer som løsninger.

På bølgelengde – tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap. På bølgelengde består av en film- og en faktadel som på en enkel og oversiktlig måte formidler informasjon og kunnskap om hørselshemning, barn med hørselshemning i grunnskolealder og hvordan den enkelte skole kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 29.11.2016