Ungdomstid – venner og samhandling

Mange barn med hørselshemning kan oppleve at det blir vanskeligere å fungere godt sosialt etter hvert som de blir eldre. Kravet til kommunikasjonen øker. Jevnaldrendes betydning blir større.

Det er gjennom tilhørighet og anerkjennelse i vennegruppen at større barn og ungdom utvikler sitt selvbilde. Siden de sosiale samhandlingene blir mer preget av kommunikasjon, blir faren for å komme til kort i en slik gruppe større for den som har hørselsnedsettelse enn for hørende.

To ungdommer som gir hverandre en god klem.Noen velger derfor aktiviteter der de kan være i mindre grupper. Andre, som bor i nærheten av en stor by, har mulighet til å velge aktiviteter i et tegnspråklig miljø eller i et miljø der flere ungdommer har hørselsnedsettelse.

Akkurat som hørende ungdom velger unge med hørselsnedsettelse fritidsaktiviteter ut fra sine egne interesser, hva vennene deres gjør og de tilbudene som finnes.

I følge Lov om folketrygd har barn og unge med hørselsnedsettelse rett til tolk også i slike sammenhenger.

Tolkehjelp kan bestilles fra NAV Hjelpemiddelsentral i hjemstedsfylket.

Noen velger et skoletilbud sammen med andre unge med hørselshemning og finner venner der.

Les om ulike skoletilbud for elever med hørselsnedsettelse.

Kilde

Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom (HLFU). HLFU er organisasjonen for unge og unge voksne (0-35 år) med ulike former for hørselsutfordringer som nedsatt hørsel, tinnitus, Ménières og CI.

NAV Hjelpemiddelsentral. Informasjonsside fra NAV hjelpemiddelsentral.

NAV Tolk. Informasjon fra tolketjenesten for hørselshemmede (tunghørte og døve) og døvblinde.

Norges Døveforbunds Ungdom. Norges Døveforbund Ungdom er en seksjon under Norges Døveforbund, for deg mellom 0 og 30 år.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Landets eneste folkehøyskole for døve. Opprettet av Norges Døveforbund. Stikkord: livslang læring, omfattende kursvirksomhet, døves kultur, språk og historie. All undervisning på tegnspråk.

Lover og forskrifter

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 3. april 2012, fra Lovdata.no.

Les mer

Glem det. En informasjonsfilm til bruk i videregående skole. Filmen følger en hørselshemmet elev gjennom en vanlig skoledag, og synliggjør slik så vel utfordringer som løsninger.

Briskeby videregående skole as. Dette er en privatskole som gir talespråklig opplæring for tunghørte elever. Undervisningen foregår i små klasser med moderne hørselstekniske hjelpemidler. Elever fra hele landet kan søke skoleplass ved Briskeby.

På bølgelengde – tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap. På bølgelengde består av en film- og en faktadel som på en enkel og oversiktlig måte formidler informasjon og kunnskap om hørselshemning, barn med hørselshemning i grunnskolealder og hvordan den enkelte skole kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 30.09.2016