Lenker og litteratur

Lenker og litteratur – barn og unge med hørselsnedsettelse.

Lenker

Hørsel barn og unge

 • 2-tusen – muligheter til å fremme begrepsutvikling hos barn i alderen 4 – 10 år. Læremidlet bygger på boka Tusen ting å tenke på, og har grafiske tegn. Forfattet av Hanne Almås og Torunn Hovd. Illustrert av DAFFYdesign. Læremiddelet består av 2 temabøker, opplesning av eventyr, samt oppgaver knyttet til ulike temaer i bøkene.
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått.
 • American Speech-Language-Hearing Association. Amerikansk nettsted om tale, språk og hørsel.
 • Appbibliotek.no. Nettside fra NAV. Om bruk av smartteknologi for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nettsiden gir beskrivelse av apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, Andriod og Windows. Du kan søke etter apper i søkemotoren.
 • Autismeforeningen i Norge. Autismeforeningen er en sammenslutning av mennesker med diagnose innen autismespekteret, herunder Asperger syndrom, foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte. Autismeforeningen har omtrent 4500 medlemmer og lag i alle fylker.
 • Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien? Hefte om rettigheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres. Utgitt av Helsedirektoratet i 2005, revidert i 2013.
 • Barn og unge med særskilte behov. På denne siden fra Utdanningsdirektoratet finnes informasjon om spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, spesialundervisning for voksne, PP-tjenesten, alternativ og supplerende kommunikasjon, hørselshemmede og synshemmede.
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Veiledning til foreldre.
 • Barnekonvensjonen – fra FN-sambandet. Barn har rett til å gå på skole, rett til hvile, fritid og lek og rett til å si sin mening i alt som angår det. FNs barnekonvensjon inneholder 42 punkter som sier hvilke rettigheter alle barn har.
 • Barnekreftforeningen. Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av familier som har eller har hatt barn med kreft.
 • Beitostølen helsesportsenter. Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er en helseinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten. Vi bruker tilrettelagt fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel i vår tilnærming, og økt aktivitet og deltakelse gjennom livet er vår visjon for virksomheten.
 • Bodin videregående skole og maritime fagskole. Skolen har spesiell tilrettelegging for hørselshemmede (Kompetanseskole for hørselshemmede elever).
 • Briller til barn og ungdom under 18 år. Enkelte tilstander og diagnoser kan gi rett til støtte til briller/kontaktlinser. Les om dette på nav.no.
 • CI-enhet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Teamet er tverrfaglig og har landsfunksjon for barn og regionsfunksjon for voksne som har eller skal ha cochleaimplantat (CI). Det foretas utredning, operasjon, tilpasning (lydpåsetting) og oppfølging av CI.
 • En liten bok om ledsaging. HTML-versjon. I denne boken gis det praktiske råd og forslag til ledsagerteknikker som kan være til nytte når en seende person skal ledsage en person med kombinerte syns- og hørselstap/døvblindhet.
 • En liten bok om ledsaging. PDF-utgave. I denne boken gis det praktiske råd og forslag til ledsagerteknikker som kan være til nytte når en seende person skal ledsage en person med kombinerte syns- og hørselstap/døvblindhet.
 • Ett skritt foran – et tegn- og språkkurs. Målet er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn, unge og voksne som trenger tegn som støtte i den daglige kommunikasjonen (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK), ved å inspirere omgivelsene til å bli gode modeller.
 • Ett skritt foran. Filmsnutter med tegnsatte barnesanger, regler og tekster. «Ett skritt foran» er en femtrinns kursrekke hvor målet er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn og unge som trenger tegn som støtte i den daglige kommunikasjonen.
 • Flerspråklighet. En ressursside fra Statped om flerspråklighet og barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov.
 • Foreldre og barn. Mange som blir foreldre til et hørselshemmet barn, har liten eller ingen kjennskap til det å høre dårlig. HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) har her samlet relevant informasjon og aktuelle lenker.
 • Fra baby til barnehagebarn til elev. Gjennom to kortfilmer kan pedagoger og foreldre til hørselshemmede barn få nyttig kunnskap om hvordan man kan gjøre hverdagen i barnehage og skole bedre.
 • Gjennom lydmuren. Film om det å være ung og hørselshemmet. Hvordan utvikle vennskap og sosial kompetanse når man ikke hører så godt? Målgruppen er unge med nedsatt hørsel, deres foreldre, lærere og øvrige fagpersoner.
 • Glem det. En informasjonsfilm til bruk i videregående skole. Filmen følger en hørselshemmet elev gjennom en vanlig skoledag, og synliggjør slik så vel utfordringer som løsninger.
 • God lyd i barnehagen. En ressursside fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) om hørselshemming og tilrettelegging i barnehagen.
 • God lyd i skolen. En ressursside fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) om hørselshemning og tilrettelegging i skolen. Kan også være nyttig for barnehage og voksenopplæring. Lenker til filmer om tilrettelegging for elever med hørselsnedsettelse.
 • Helsenorge.no – Helsestasjon. Nettside om helsestasjon og skolehelsetjeneste fra helsenorge.no.
 • Helsetegn. Nettressurs for helsepersonell. Råd og ressurser for å kommunisere med barn som har hørselsnedsettelse på sykehus eller andre helseinstitusjoner, med og uten tegnspråktolk til stede.
 • Hør her. En håndbok til å skrive i om egen hørselsstatus, egne høreapparat/tekniske hjelpemidler, forsikring osv. På en enkel og kortfattet måte får ufaglærte innsikt i funksjon og enkelt vedlikehold.
 • Hørsel, språk og kommunikasjon. Et utvalg artikler skrevet av fagpersoner innenfor hørselsfeltet. Artiklene gir et speilbilde av det hørselsfaglige feltet i dag.
 • Hørselshemmede. Barn og unge med hørselsnedsettelser møter mange utfordringer. Det er viktig at de får støtte på et tidlig tidspunkt – og den hjelpen som de har krav på. På denne nettsiden finner du både nyttige ressurser og informasjon om rettigheter.
 • Huseby kompetansesenter. Tidligere Huseby kompetansesenter er nå en del av Statped sørøst. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.
 • International Child Development Program (ICDP). International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.
 • Jobbforalle.no Bindeledd mellom arbeidsgivere som ønsker å ansette folk med nedsatt funksjonsevne, og folk med nedsatt funksjonsevne som er på utkikk etter jobb. Les stillingsannonser, tips og informasjon om arbeidslivet.
 • Jungelhåndboka. Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Da kan Jungelhåndboka være noe for deg. Jungelhåndboka guider deg gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten. Utgitt av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.
 • Kunnskapsløftet for hørselshemmede. Det er utviklet egne læreplaner for hørselshemmede i Kunnskapsløftet. Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle andre fag. Her finnes oversikt over læreplaner, veiledninger og rammeverk for opplæring av elever med hørselsnedsettelse.
 • Kunnskapsløftet for hørselshemmede. Det er utviklet egne læreplaner for elever med hørselshemning i Kunnskapsløftet. Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle andre fag. Les mer om dette på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.
 • Kurstilbud rettet mot foreldre og personale til barn med hørselstap. Les mer om ulike kurstilbud på Statped.no.
 • Lånekassen. Lånekassen har stipend- og støtteordninger for elever og studenter som har nedsatt funksjonsevne.
 • Lære å lytte. Digital barnebok. Meningen er å motivere og inspirere barn med hørselsnedsettelse til å øve opp evnen til å lytte. Består av 39 moduler, som har hvert sitt lyduttrykk. Med bilder, animasjoner og sang som gir mening og innhold til lyduttykkene.
 • Lek, lytt, lær. Film og hefte som supplerer rådgivning fra kompetansesentrene innen hørsel. Vi ser fire familier med barn med nedsatt hørsel, og hvordan det legges tilrette for tale- og lytteutvikling. Samarbeidsprosjekt mellom Statped, HLF og Ekstrastiftelsen.
 • Lytte. Digital barnebok, som er men å motivere og inspirere barn fra fire år med hørselsnedsettelse til å øve opp evnen til å lytte. Består av 39 moduler, som har hvert sitt lyduttrykk. Med bilder, animasjoner og sang som gir mening og innhold til lyduttykkene.
 • Marte Meo. Metode som har vært brukt i Norge siden 1990 og har i hovedsak vært brukt for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn.
 • Møller-Trøndelag kompetansesenter. Tidligere Møller-Trøndelag kompetansesenter er nå en del av Statped midt. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer (NKVS). NKVS skal sikre nasjonal kompetanseoppbygning og kompetansespredning innenfor sykdommer i likevektsapparatet. Dette er sykdommer som ytrer seg ved symptomer som svimmelhet (vertigo) og balanseforstyrrelser.
 • NAV – Forhøyet hjelpestønad. Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad kan få forhøyet hjelpestønad.
 • NAV – Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering. Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering, for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. For å få slike hjelpemidler må barnets funksjonsevne være varig (utover to år) og vesentlig nedsatt.
 • NAV – Omsorgspenger. Du kan få omsorgspenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt når barnet ditt eller barnepasseren er syk.
 • NAV – Opplæringspenger. Du kan få opplæringspenger dersom du har inntektstap når du deltar på kurs eller annen opplæring som er nødvendig for at du kan ta deg av og behandle et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn som du har omsorg for.
 • NAV – Pleiepenger. Du kan få pleiepenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av sykt barn eller for pleie av nærstående i livets sluttfase.
 • Nedre Gausen kompetansesenter. Tidligere Nedre Gausen kompetansesenter er nå en del av Statped sørøst. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.
 • NevSom. Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier NevSom arbeider med fagutvikling, forskning, formidling, bistand og rådgivning. Målsettingen er å bistå til individuelt tilrettelagte og likeverdige tjenester for brukere i alle aldre, over hele landet.
 • Null sus. Informasjonsfilmen «Null sus» er distribuert til alle landets videregående skoler. Denne 25 minutter lange filmen formidler hva som kan bli konsekvensene av å utsette seg for et høyt lydnivå over lang tid.
 • Ordlister fra fagområdet hørsel. Fire ordlister på norsk, engelsk, arabisk og urdu.
 • Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Overganger mellom barnehage og skole, og mellom ulike skoler og skoleslag, er viktige og utfordrende perioder for barn og ungdom med særskilte behov. Fra Utdanningsdirektoratet.
 • På bølgelengde – tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap. På bølgelengde består av en film- og en faktadel som på en enkel og oversiktlig måte formidler informasjon og kunnskap om hørselshemning, barn med hørselshemning grunnskolealder og hvordan den enkelte skole kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø.
 • PPT, spesialpedagogikk og tilrettelegging. Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om blant annet spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, spesialundervisning for voksne, PP-tjenesten, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), syns- og hørselshemmede.
 • Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk. Et tillegg til rammeverk for grunnleggende ferdigheter.
 • Ressurs for hørselshemmede. Nettsidene skal være en ressurs for undervisning av hørselshemmede barn, unge og voksne. Mye av materiellet er utviklet med utgangspunkt i Kunnskapsløftet (LK06), men du finner også oversikt over materiell som ble laget til L97.
 • Sånn er jeg, og sånn er det. Norsk serie fra NRK super, hvor vi får et innblikk i hverdagen til barn som har en ekstra utfordring å leve med. Hedda, 6 år, er født døv. Hun har cochlea implantat (CI).
 • Skådalen kompetansesenter. Tidligere Skådalen kompetansesenter er nå en del av Statped sørøst. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.
 • Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre (PDF). Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet et informasjonshefte til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Heftet kan også benyttes til foreldre med større barn.
 • Socialt Udviklingscenter (SUS) – Søskendefokus. SUS setter fokus på søsken til barn med handikap, fysisk sykdom og/eller psykiske lidelser. Her finnes filmklipp og tekster der barn, foreldre og fagfolk forteller om sine erfaringer, samt informasjon om hvordan du kan hjelpe og støtte barna.
 • Specialpedagogiska skolmydigheten (SPSM). Svensk organisasjon. SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.
 • Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste – fagområde hørsel. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og skal bidra til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste – fagområde kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og skal bidra til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste – fagområde syn. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og skal bidra til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Statped midt – en region av Statped. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Statped nord – en region av Statped. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Statped sørøst – en region av Statped. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Statped vest – en region av Statped. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Tambartun kompetansesenter. Tidligere Tambartun kompetansesenter er nå en del av Statped midt. Statped tilbyr tjenester til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.
 • Tegnordbok apper. Det finnes tre utgaver av tegnordbok for iOS og to for Android.
 • Tegnordbok.no Ordliste med tegn for de mest vanlige ord og uttrykk i norsk tegnspråk. Se hvordan tegnene utføres og få eksempler på setninger. Mini-utgave og mulighet til å lage egen tegnordliste finnes. Kan brukes fritt.
 • Tegnspråkopplæring for foresatte – "Se mitt språk". «Se mitt språk» er et opplæringsprogram for foreldre til barn med hørselshemming mellom 0-16 år. Les om dette på Statped.no.
 • Tegnspråkpoesi. Tegnspråkpoesi – DVD med 9 dikt laget og framført av Georg Bjerkli. Kan også lastes ned. Sju av diktene er originale dikt, to av andre er norske diktere, gjendiktet på norsk tegnspråk. Du finner den på Statped.no under «Læringsressurs hørsel».
 • TegnStart. TegnStart er et interaktivt program med mange ulike aktiviteter for å lære seg norsk tegnspråk.
 • Tid for hørsel. Gjennom prosjektet «Tid for Hørsel» har Eikholt utviklet en arbeidsmodell for optimalisering av hørselsfunksjonen for personer med et kombinert syns- og hørselstap. Les mer om rapporten og last den ned.
 • Tid for syn. Innovasjon med ny teknologi for optimalisering av synsfunksjon for personer med nedsatt syn og hørsel.
 • Tidlig innsats – Om læringsressurser og tidlig innsats fra Statped. Her finnes læringsressurser som omhandler tidlig innsats når det gjelder opplæring av barn, unge og voksne med spesielle behov.
 • Tidlig innsats. Nettsider fra Statped. Det handler om å gi hjelp til barn, unge og voksne så tidlig som mulig etter at en vanske har oppstått eller er oppdaget. Det kan være rett etter fødselen – eller senere i livet.
 • Tinnitus (øresus). Informasjon fra helsenorge.no. Tinnitus oppleves som å høre lyd som ikke kommer fra en lydkilde. Det er svært vanlig å oppleve tinnitus. For de fleste varer det kort og er lite sjenerende, men noen blir så plaget at det reduserer livskvaliteten.
 • Ung.no. Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
 • Utdanning.no. Utdanning.no er en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, og eies av Kunnskapsdepartementet. Her finnes informasjon om ulike yrkesgrupper.
 • Utdanningsdirektoratet: Hørselshemmede. Disse nettsidene erstatter: «Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming».
 • Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet er Kunnskapsdepartementets utøvende organ for barnehage, skole og fagopplæring og skal sette opplæringspolitikken ut i praksis.
 • Veileder fra Utdanningsdirektoratet: Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Personer med behov for ASK har det til felles at de har lite eller ingen tale. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere: håndtegn, grafiske symboler, talemaskiner, kroppslige uttrykk m.m.
 • Veilederen Spesialpedagogisk hjelp. Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Fra Utdanningsdirektoratet.
 • Veilederen Spesialundervisning. Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Inneholder også info om rett til spesialundervisning og om saksgangen.
 • Vilbli.no – fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Fylkeskommunene, KS og Utdanningsdirektoratet har etablert informasjonstjenesten vilbli.no. Her finner du oppdatert og kvalitetssikret informasjon om videregående opplæring. På grunnlag av denne informasjonen skal søkerne kunne gjøre sine valg.
 • Vilbli.no – informasjon om videregående opplæring for elever med hørselshemning. Videregående opplæring for hørselshemmede. På denne siden finner du informasjon om både tegnspråklige og talespråklige tilbud for hørselshemmede. Noen av tilbudene avhenger av at det melder seg nok søkere.
 • Visuell tegnordbok. Visuell tegnordbok som forklarer tegnenes betydning ved hjelp av bilder.

Hørsel generelt

 • Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Landets eneste folkehøyskole for døve. Opprettet av Norges Døveforbund. Stikkord: livslang læring, omfattende kursvirksomhet, døves kultur, språk og historie. All undervisning på tegnspråk.
 • American Academy of Ophthalmology: Nystagmus.  Amerikansk artikkel om nystagmus.
 • Appcessories (ting som kan styres eller leses av med mobile enheter). Nettside fra MediaLT. Mobile enheter brukes også til å styre eller avlese annen teknologi (appcessories). For personer med funksjonsnedsettelse kan den teknologiske utviklingen gi nye muligheter. Maskin- og programvaren må være universelt utformet.
 • Arbeidstilsynet – Støy og helse. Om støy, konsekvenser av støy og forebygging av støyskader.
 • Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeidsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Arbeidstilsynet arbeider for et forsvarlig arbeidsmiljø og trygge tilsettingsforhold for alle.
 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Familie og oppvekst. Familievernet er en spesialtjeneste som gir tilbud om behandling og rådgivning til alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. Familievernet tar imot enkeltpersoner, par og familier.
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. Les om samlivskurs og støtteordninger for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne.
 • Borgestadklinikken – Blå Kors Sør. En spesialisthelsevirksomhet for rus- og avhengighetsproblematikk. Borgestadklinikken er landets største behandlingsinstitusjon for mennesker med rus-og avhengighetsrelaterte problemer og deres familier.
 • British Society of Audiology. Britisk audiologi forening.
 • Brukermedvirkning. Pasienter eller brukere har rett til å medvirke når de mottar helse- og omsorgstjenester, og rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige tjenesteformer og undersøkelses- og behandlingsformer. Hentet fra helsenorge.no.
 • Cerebral Parese-foreningen. CP-foreningen er en interesseorganisasjon for personer med cerebral parese eller lignende nevrologiske tilstander, og også deres familier.
 • Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN). Registeret ble opprettet på initiativ fra en gruppe forskere og klinikere ved NTNU, Medisinsk fødselsregister og Sykehuset i Vestfold (SiV). Tidligere fantes det ikke noen nasjonal oversikt over forekomst og alvorlighetsgrad av CP blant barn i Norge.
 • CHARGE syndrom. Nettside fra Frambu. En genetisk tilstand. Navnet er en engelsk initialforkortelse: Colobom, Heart defects, Atresia of the choanae, Retardation of growth and/or development, Genital and/or urinary defects, Ear anomalies and/or deafness.
 • Colorado Department of Education – Factsheet Etiologies Related to Deafblindness. Her finner du en liste over en del syndromer og tilstander som kan føre til kombinerte syns- og hørselstap.
 • Deltasenteret. Universell utforming og tilgjengelighet. Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet.
 • Den norske kirke – Døvekirken. Døvemenighetene er Den norske kirkes menigheter for mennesker med hørselsnedsettelse, både døve og tunghørte. Døvemenighetene finner du i Oslo, Vestfold, Telemark, Bergen, Stavanger, Møre, Trondheim og Tromsø.
 • Downs syndrom. Fra Helsenorge.no: Downs syndrom (Trisomi 21) er en medfødt genetisk tilstand, som kan få forskjellige følger fra person til person. Downs syndrom kan ikke kureres, men behandling og tilrettelegging kan redusere utfordringene.
 • Døves Kulturdager. Døves Kulturdager arrangeres hvert år. Ulike byer i landet veksler om å være vertskap for kulturdagene.
 • E-læring for individuell plan (IP). Denne nettsiden gir generell informasjon og opplæring i arbeidet med individuell plan (IP). Informasjonen er beregnet for alle, både de som ønsker en plan, eier en plan, er deltakere i en plan eller til de som trenger informasjon om ordningen.
 • Eikholt – nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Eikholt er tildelt et nasjonalt ansvar for NAV tilpasningskurs for personer med kombinerte syns- og hørselstap/døvblindhet. Eikholt er også enhet i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, en spesialisthelsetjeneste som koordineres av Helse Nord RHF.
 • En liten bok om ledsaging. PDF-utgave. I denne boken gis det praktiske råd og forslag til ledsagerteknikker som kan være til nytte når en seende person skal ledsage en person med kombinerte syns- og hørselstap/døvblindhet.
 • En liten bok om ledsaging. HTML-versjon. I denne boken gis det praktiske råd og forslag til ledsagerteknikker som kan være til nytte når en seende person skal ledsage en person med kombinerte syns- og hørselstap/døvblindhet.
 • En sjelden guide. En brosjyre fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser – til deg som har fått vite at du har en sjelden diagnose, og for dine pårørende. Du finner lenken til PDF-en nede til høyre på nettsiden.
 • Familienettet – for familier med barn som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. Familienettet er blant annet en kanal for informasjon om rettigheter, tilbud og aktiviteter.
 • FAS föreningen – för gemenskap, stöd och information om alkoholrelaterade fosterskador. Svensk nettside med informasjon og kunnskap om fosterskader forårsaket av alkoholbruk i svangerskapet.
 • Forstår du? Nettstedet gir informasjon om hørselshemming, døvhet og kommunikasjon. Det tar opp tema som munnavlesing, hørselstap, konsekvenser for taleoppfattelse, tegnspråk og visuell kommunikasjon.
 • Født med alkoholskade – en film om unge med FASD. Produsert av Sørlandet kompetansesenter (nå Statped) i samarbeid med KoRus-Sør og R-Bup, finansiert av Helsedirektoratet. Filmen er informativ og egner seg for de som jobber med FASD eller andre som er berørt.
 • Følelser når synet svikter – DVD. Filmen er fra 2006-2007 og produsert av RP-foreningen med støtte fra Helse og Rehabilitering. Varighet 32 minutter. Norsk tale med norsk og engelsk teksting.
 • Frambu – kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Samler og utvikler kunnskap om sjeldne og lite kjente diagnoser og sprer denne til personer med diagnose og deres pårørende og fagmiljøer.
 • Fritid for alle. Ide- og kunnskapsbank for alle som arbeider med å tilrettelegge fritid for andre og søker informasjon knyttet til fagfeltet «Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse». Fritid med Bistand i Kristiansand og Helsedirektoratet er ansvarlig.
 • Fylkesmannen. Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgåver og er klage- og tilsynsstyresmakt med oppdrag frå fleire departement.
 • God ask. Rettleiingsmateriell frå Statped med filmar, instruksjonar, forklaringar, spørsmål og arbeidsoppgåver som gjer at du som er vaksen, kan bli ein god kommunikasjonspartnar for barn frå to til seks år som treng alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK).
 • Grunn- og hjelpestønad fra NAV. Les om grunn- og hjelpestønad på nav.no.
 • Grunn- og hjelpestønad fra NAV. Les om grunn- og hjelpestønad på nav.no.
 • Grunn- og hjelpestønad fra NAV. Les om grunn- og hjelpestønad på nav.no.
 • Helen Keller Center. Since 1893, Helen Keller Services (HKS) has been committed to improving the lives of individuals who are blind, visually impaired or have combined hearing and vision loss. Read more about HKS.
 • Helse Midt-Norge RHF. Regionalt helseforetak som har ansvar for befolkningen i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
 • Helse Nord RHF. Regionalt helseforetak som har ansvaret for befolkningen i Nordland, Troms og Finnmark.
 • Helse Sør-Øst RHF. Statlig helseforetaksgruppe med ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Det regionale helseforetaket har hovedkontor på Hamar.
 • Helse Vest RHF. Regionalt helseforetak som har ansvar for befolkningen i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
 • Helse- og omsorgsdepartementet – De regionale helseforetakene. Norge er delt i fire helseregioner. I hver av dem har et regionalt helseforetak ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten eier de regionale helseforetakene.
 • Helsebiblioteket. Offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder. Helsebiblioteket.no kjøper også inn en rekke fagressurser og gjør disse tilgjengelig via nettstedet.
 • Helsedirektoratet. Pårørendeveileder. Om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten. Veilederen beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Omfatter alle pårørendegrupper.
 • Helsekompetanse. Nettsider om generell informasjon og opplæring i arbeidet med individuell plan. Informasjonen er beregnet til alle, både til de som ønsker en plan, eier en plan, er deltagere i en plan eller til de som trenger informasjon om ordningen.
 • Helsenorge.no – Habilitering og rehabilitering. Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient og bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring. Målet er å kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra egne forutsetninger og ønsker.
 • Helsenorge.no – Hjelpetilbud i kommunene. Les om hjelpetilbud i kommunene på Helsenorge.no.
 • Helsenorge.no – Sjeldne tilstander. I Norge er det ca. 30 000 mennesker som har en sjelden tilstand, dvs. en tilstand hvor det er færre enn 100 kjente individer pr million innbyggere (færre enn 500 kjente tilfeller).
 • Helsenorge.no – Støttekontakt. En støttekontakt er en person som får godtgjørelse av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid.
 • Helsenorge.no. Helsenorge.no er den offentlege nettstaden for innbyggarar i Noreg. Innhaldet vert levert av ulike aktørar i helsesektoren. Norsk Helsenett har ansvar for nettstaden. Her finn du kvalitetssikra helseinformasjon om ei rekke tema.
 • Helsenorge.no. – Hjerneslag. Les om hjerneslag på Helsenorge.no.
 • Hjælpemiddelbasen. Hjælpemiddelbasen er en dansk hjelpemiddeldatabase med oversikt over hjelpemidler, forhandlere, nyheder, forum, litteraturhenvisninger med mer.
 • Hjernehjelp.no. Hjernehjelp.no er et nettsted om kognitiv svikt. Hva er kognitive funksjoner og svikt, hva fører det til og litt om hvordan vi kan hjelpe de som sliter med det.
 • HLF – Hørselshemmedes Landsforbund: Bruk og stell av høreapparater. Ressursside om bruk og stell av høreapparat, med nyttige instruksjonsvideoer.
 • HLF – Hørselshemmedes Landsforbund. HLF er en interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen meniere.
 • HLF Briskeby kompetansesenter as. Et landsdekkende senter som er delt i tre virksomheter: HLF kompetansesenter as, HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as og Briskeby videregående skole as. Selskapene eies av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).
 • HLFU – Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom. HLFU er organisasjonen for unge og unge voksne (0-35 år) med ulike former for hørselsutfordringer som nedsatt hørsel, tinnitus, Menières og CI.
 • Høgskolen i Oslo og Akershus. Høgskolen tilbyr blant annet ulike studier i tegnspråk og bachelor i tegnspråk og tolking.
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag. Høgskolen tilbyr blant annet ulike studier i tegnspråk og bachelor i tegnspråk og tolking.
 • Høgskulen på Vestlandet. Høgskolen tilbyr ulike fag og emner innen tegnspråk, blant annet bachelor i tegnspråk og tolking.
 • Hørselshemmede. Barn og unge med hørselsnedsettelser møter mange utfordringer. Det er viktig at de får støtte på et tidlig tidspunkt – og den hjelpen som de har krav på. På denne nettsiden finner du både nyttige ressurser og informasjon om rettigheter.
 • Hørselstesteren.no. HLF, Hørselshemmedes Landsforbund, har laget denne testen. Den gir deg en indikasjon på hvor godt du hører – normalt eller dårligere. Testen er beregnet for deg som er voksen, har norsk som morsmål og ikke er høreapparatbruker.
 • Husbanken. Regjeringens visjon for boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av politikken.
 • I Norge. En tegnspråklig læringsressurs til 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere som er døve, som har liten eller ingen skolegang.
 • ICD-10. Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO).
 • ICF-CY. Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse – versjon for barn og ungdom. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO).
 • Idrett.no. Idrett.no er en ny fellesportal for norsk idrett, med samlet informasjon om alle terminlister, kamper og resultater, turneringer, tabeller og anlegg.
 • Jungelhåndboka. Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Da kan Jungelhåndboka 2015 noe for deg. Jungelhåndboka guider deg gjennom lover og rettigheter. Vær obs på at heftet kan være utdatert på enkelte områder. Det blir ikke laget flere versjoner av boka.
 • Karlstadmodellen. Karstadmodellen er navnet på en modell til språktrening, for barn, unge og eldre, med eller uten en diagnose.
 • Kommunikation og Medfødt Døvblindhed. Samling av videoene som hører til bøkene om Kommunikasjon og medfødt døvblindhet.
 • Kommunikationscentret region hovedstaden. Dansk nettsted med informasjon om syn, hørsel, tale/stemme, hjerneskade, lese/stave og planlegging/hukommelse. Målet er at den enkelte skal kunne klare hverdagen best mulig og bevare sine relasjoner.
 • Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Både kommuner og spesialisthelsetjeneste er pålagt å ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Dette skal være et kontaktpunkt for forpliktende samhandling.
 • Kreftforeningen. Kreftforeningen er en landsdekkende organisasjon for frivillig kreftarbeid i Norge.
 • KreftTegn. Informasjon om kreft på tegnspråk. Nettside med filmer og informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell. Temaene som filmene tar opp er: Hva er kreft?, Behandling, Kreftforeningen, Å leve med kreft og Kommunikasjon.
 • Krystallsyke. Krystallsyke er en tilstand hvor man får kraftige anfall av svimmelhet, og det kjennes ut som omverdenen snurrer rundt. Anfallene varer vanligvis 10–20 sekunder. Årsaken er krystaller som har løsnet i det indre øret.
 • Kunnskapsbanken.net. Om hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og tolking fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Kunnskapsbanken er for deg som er opptatt av funksjonshemming og deltakelse i samfunnet.
 • Kunnskapsløftet for hørselshemmede. Det er utviklet egne læreplaner for elever med hørselshemning i Kunnskapsløftet. Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle andre fag. Les mer om dette på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.
 • Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI).
 • Lær deg tegn på egenhånd. Ønsker du å lære tegn på en morsom måte, kan denne nettsiden være noe for deg! Her finner du en forelesning om det å lære tegn på egen hånd og en del materiell. Det er fort gjort å bli bitt av tegnbasillen!
 • Lærings- og Undervisningsmateriale Relatert til Tegnspråk (LURT) LURT er interaktivt undervisningsmateriell i tegnspråk. LURT består av internettsider som inneholder tekst, oppgaver og videosnutter. LURT kan brukes av alle, men temaene er rettet mot de som tar studiet i tegnspråk på Høyskolen i Nord-Trøndelag.
 • Lovdata – Forskrift om habilitering og rehabilitering. Gå til forskrifter og søk på habilitering og rehabilitering.
 • Lovdata. Norges lover.
 • Materialecentret. Center for visuelle & auditive specialundervisningsmaterialer. Dansk offentlig virksomhet som er et spesialpedagogisk forlag, og det eneste i landet som har spesialisert seg innenfor høretap, cochleaimplantasjon (CI) og døvblindhet.
 • Menneskerettigheter. Temaside fra Utenriksdepartementet.
 • Mo Gård. Mo Gård är en svensk stiftelseägd non-profit verksamhet som erbjuder tjänster till personer som kommunicerar på teckenspråk eller använder alternativa kommunikationsformer och som har ytterligare funktionsnedsättning.
 • Mobilitet når synet svikter – DVD. Filmen er fra 2004-2005 og produsert av RP-foreningen med støtte fra Helse og Rehabilitering. Varighet 23 minutter. Norsk tale med norsk og engelsk teksting.
 • MS-forbundet – Multippel sklerose-forbundet. MS-forbundet er en interesseorganisasjon som skal ivareta og fremme interessene til mennesker med multippel sklerose (MS). Organisasjonen er for alle med MS, pårørende, helsepersonell og andre interesserte.
 • Når barn hører, men ikke lytter. En ressursside om auditive prosesseringsvansker (APD) med informasjonsmateriell, artikler og rapporter, fra HLF – Hørselshemmedes Landsforbund.
 • Når barnet har nedsatt hørsel – en informasjonsfilm til foreldre som er minoritetsspråklige og har barn med hørselsnedsettelse. Det er viktig for foreldre å være klar over hvordan man best kan støtte opp om sitt barn og hvordan skole og hjelpeapparat kan bidra. I filmen møter vi tre jenter med ulik grad av hørselstap og med ulik bakgrunn.
 • Når ørene virker, men hjernen ikke forstår. PDF om auditive prosesseringsvansker (APD) fra HLF Hørselshemmedes Landssforbund, Helse Møre og Romsdal og Exstrastiftelsen.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Kompetansetjenesten skal bidra til økt kvalitet på lærings- og mestringstjenester gjennom forskning, utvikling, kommunikasjon og formidling.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS). Kompetansetjenesten er et tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med behov for informasjon om MS i Norge. De driver ikke med behandling av pasienter, men med formidling, forskning, fagutvikling og undervisning.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). – ni landsdekkende kompetansesentra, én kompetansetjeneste, NKSD.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Ni landsdekkende kompetansesentre, én kompetansetjeneste: NKSD.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer. Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse, samt sikre implementering av ny kunnskap for å utarbeide et gjennomførbart, helhetlig og kostnadseffektivt pasientforløp uavhengig av bosted. Tjenestens arbeid skal være basert på brukermedvirkning.
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU). Hovedoppgaven er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming. Kunnskapsbanken deres fungerer som en veiviser til kunnskap om tjenester. Innholdet er knyttet til de aller fleste temaene NAKU arbeider med.
 • National Center on Deaf-Blindness. As a national technical assistance center funded by the federal Department of Education, NCDB works to improve the quality of life for children who are deaf-blind and their families.
 • Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb). är en övergripande svensk nationell resurs. En av de viktigaste uppgifterna för NKCdb är att samla, utveckla och på olika sätt förmedla kunskaper om dövblindhet, till olika samhällsaktörer på olika nivåer.
 • NAV – arbeid. Har du en varig funksjonsnedsettelse kan du få stønad til hjelpemidler og tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplassen.
 • NAV – Arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Bistanden kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV.
 • NAV – Forhøyet hjelpestønad. Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad kan få forhøyet hjelpestønad.
 • NAV – Grunn- og hjelpestønad. Grunn-, hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad gis til personer som har bestemte ekstrautgifter eller som har særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av varig sykdom, skade eller lyte.
 • NAV – Hjelpemiddeldatabasen. Informasjon om hjelpemidler som kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve så selvstendig som mulig. Også hjelpemidler for de som assisterer. Utvalget omfatter både hjelpemidler som dekkes av NAV og hjelpemidler som ikke dekkes av NAV.
 • NAV – Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.
 • NAV – Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering. Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering, for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. For å få slike hjelpemidler må barnets funksjonsevne være varig (utover to år) og vesentlig nedsatt.
 • NAV – Omsorgspenger. Du kan få omsorgspenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt når barnet ditt eller barnepasseren er syk.
 • NAV – Opplæringspenger. Du kan få opplæringspenger dersom du har inntektstap når du deltar på kurs eller annen opplæring som er nødvendig for at du kan ta deg av og behandle et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn som du har omsorg for.
 • NAV – Opplæringstiltak ved syns- og hørselsvansker. Har du store syns- eller hørselvansker kan du få støtte til opplæring som gjør at du mestrer arbeids- og dagligliv bedre.
 • NAV – Person. Informasjonsside fra NAV der du kan velge hva du vil lese mer om.
 • NAV – Pleiepenger. Du kan få pleiepenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av sykt barn eller for pleie av nærstående i livets sluttfase.
 • NAV – Tolk. Informasjon fra tolketjenesten for hørselshemmede (tunghørte og døve) og døvblinde.
 • NAV – Bil og spesialutstyr. På disse sidene fra NAV finner du informasjon om bil og tilpasninger, samt spesialutstyr til bruk i bil.
 • NAV rettskilder – Kapittel 6. Grunnstønad og hjelpestønad. Her kan du lese mer om grunnstønad, hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad til barn og unge.
 • NAV rettskilder. Hos NAV Rettskilder finner du de mest sentrale lover, forskrifter, rundskriv med mer som gjelder tjenester og ytelser i NAV. Ved å søke i NAV Rettskilder kan du gjøre deg kjent med bestemmelsene som har betydning for din situasjon.
 • NAV. Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.
 • NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier – ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier. NevSoms diagnoser er nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom. Hypersomniene er idiopatisk hypersomni, Kleine-Levins syndrom og narkolepsi.
 • NHI.no – Norsk helseinformatikk. Nettsider om helse. Utgiver av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).
 • NHI.no – Norsk helseinformatikk.  Nettsider om helse. Utgiver av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).
 • Nordens Välfärdscenter (NVC) – publikasjoner. Nordens velferdssenter er en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn, og er et kraftfullt redskap i det nordiske samarbeidet i den sosiale sektoren. Senteret gir ut en rekke publikasjoner.
 • Nordens Välfärdscenter (NVC). Nordens velferdssenter er en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn, og er et kraftfullt redskap i det nordiske samarbeidet i den sosiale sektoren.
 • Norge.no – veiviser til offentlige tjenester på nett. Nettstedet Norge.no er en veiviser til innbyggerrettede tjenester på nett. Her finner du tjenester fra stat og kommune. Nettsider med kontaktinformasjon til virksomheten eller kommunen finner du ved å klikke på den aktuelle logoen.
 • Norges Døveforbund (NDF). Norges Døveforbund er tegnspråkbrukernes interesseorganisasjon. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå bedring av den enkeltes livsstandard og levekår, og full samfunnsmessig likestilling. 25 lokale døveforeninger er tilsluttet.
 • Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU). Norges Døveforbund Ungdom er en seksjon under Norges Døveforbund, for deg mellom 0 og 30 år.
 • Norges idrettsforbund (NIF). NIF arbeider for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.
 • Norges Musikkhøgskole – CREMAH – Senter for forskning i musikk og helse. CREMAH står for Centre for Research in Music and Health og har som målsetting å utvikle ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn.
 • Norsk forening for musikkterapi. Interesseorganisasjon som har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge. Foreningen samarbeider med ulike musikkorganisasjoner for å oppnå et bedre musikktilbud for mennesker med særlige behov.
 • Norsk forening mot støy. Landsdekkende medlemsorganisasjon som arbeider for å redusere støyplager og forebygge støybelastning i Norge, for derved å sikre en bedre livskvalitet. Foreningen ble etablert i 1963.
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). NLB produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til barn, unge og voksne som er blinde eller svaksynte og til andre som har vansker med å lese trykt tekst. Mange av NLBs lånere har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker. Utlånet er gratis.
 • Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS). NNDS er en landsdekkende frivillig organisasjon som arbeider for mennesker med Down Syndrom.
 • Norsk Revmatikerforbund (NRF). Hjemmeside for Norsk Revmatikerforbund (NRF). Forbundets viktigste arbeidsfelt er forskning, informasjon og opplæring om revmatiske sykdommer.
 • Office of Rare Diseases Reasearch (ORDR). Formålet med ORDR er å gi informasjon om sjeldne diagnoser for pasienter, pårørende, helsepersonell, forskere med flere. Amerikansk.
 • OMIM – Online Mendelian Inheritance in Man. Oppdatert medisinsk database med informasjon om menneskelig genetikk. Den inneholder informasjon om alle kjente mendelianske avvik og over 12 000 gener.
 • Oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Nasjonal veileder. Rettet mot ledere på alle nivåer i virksomheter som yter tjenester til personer med store og sammensatte behov. I prinsippet bredden av helse- og velferdstjenester både i kommunene og spesialisthelsetjenesten, men tydelig innrettet mot kommunene.
 • Orphanet. Europeisk database med informasjon om sjeldne diagnoser. 
 • Pasientreiser.no. Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Det er de fire regionale helseforetakene som har ansvaret gjennom de lokale helseforetakene og Pasientreiser ANS. Dersom du er helsepersonell eller transportør, finner info her.
 • Patienthåndbogen. Patienthåndbogen er et elektronisk sykdomsleksikon for alle borgere i Danmark. Pastienthåndbogen inneholder 3.000 artikler om sykdommer, symptomer og sundhet samt 2000 illustrasjoner i form av medisinske tegninger, røntgenbilder, animasjoner og foto.
 • Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk. Et tillegg til rammeverk for grunnleggende ferdigheter.
 • Rarelink – Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser. Dette er en lenkesamling for sjeldne tilstander/diagnoser. Rarelink er en god kilde til kvalifisert informasjon for både brukere og fagpersoner.
 • Recovering Hope. Amerikansk film om alkoholrelaterte fosterskader produsert av Department of Health and Human Services. Oversatt til norsk. Inneholder både faktainformasjon og mødres fortellinger. Filmen er gratis.
 • Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Nasjonal veileder. Forskriften gjelder blant annet for habiliterings- og rehabiliteringstjenester som tilbys og ytes etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven.
 • Rettighetssenteret. Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) eier og driver senteret.
 • Samhandling med personer med døvblindhet. Veileder som har som mål å vise hvor variert og sammensatt et kombinert sansetap kan være. Målgruppen er helsepersonell, personlige assistenter, støttekontakter, treningskontakter og andre personer i omgivelsene rundt en person med kombinert sansetap.
 • Se mitt språk. Opplæringsprogrammet ”Se mitt språk”, er et modulbasert 40 ukers opplæringstilbud for foreldre til hørselshemmede barn i alderen 0-16 år.
 • Sense. Sense is here to offer personalised support to help children and adults with complex disabilities communicate and experience the world.
 • Senter for sjeldne diagnoser er landsdekkende og er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Senteret tilbyr informasjon, rådgivning og kurs. Tjenestene er rettet mot brukere, pårørende og fagpersoner.
 • Signo. Signo gir tegnspråklig tilbud til døve/hørselshemmede og døvblinde fra hele Norge. De er en ideell stiftelse.
 • Sjelden.no. Nettstedet tilbyr læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.
 • Smarthjelp. Last ned gratis app. Kommunikasjon med nødmeldesentralen. Overføring av tidskritisk informasjon til 110, 113 og 112. Smarthjelp kan bidra til at nødmeldesentralen får mer nøyaktig informasjon om hvor du befinner deg når du ikke er sikker på din posisjon.
 • Socialstyrelsen – Sverige. Socialstyrelsen er en svensk, statlig myndighet under Socialdepartementet som verner om helse, velferd og likeverdig tilgang til god helse og omsorg.
 • Socialstyrelsen – Viden til gavn. Socialstyrelsen – Viden til gavn. Dansk nettsted som er en del av Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Nettstedet inneholder blant annet mye informasjon om ulike sansetap under fanen «Handicap».
 • Socialstyrelsen Danmark – Sjældne handicap. Danske nettsider om sjeldne handikapp.
 • Socialstyrelsen Sverige – Sällsynta hälsotillstånder. Svensk nettside med sjeldne diagnoser.
 • Sosialt Udviklingscenter (SUS) – Søskendefokus. Denne danske hjemmesiden setter fokus på søsken til barn med nedsatt funksjonsevne, fysisk sykdom eller psykisk sykdom.
 • Språkrådet. Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og er underlagt Kulturdepartementet. Målet for arbeidet i Språkrådet er at norsk skal være i bruk i alle deler av samfunnslivet også i framtiden – og ikke bli tilsidesatt av engelsk.
 • Språkvansker – nettsted om språkutvikling, språkvansker og kartlegging. Nettsidene er utviklet av språkforskere og fagfolk som jobber med språkutvikling og språkvansker. Her finner du oppdatert informasjon om både typisk og atypisk språkutvikling. Du kan også lese om språkvansker hos barn og voksne.
 • Språkveilederen. Språkveilederen og den tilhørende DVD-en, som kan kjøpes, tar opp sentrale aspekter knyttet til temaet språkutvikling og språkvansker hos barn med fokus på kartlegging og tiltak. Utgitt av tidligere Bredtvet kompetansesenter, nå Statped sørøst.
 • Spread the sign. Spreadthesign.com er et internasjonalt nettbasert oppslagsverk der tegnspråk fra mange ulike land vises. Det er et gratis å bruke nettsiden.
 • Standard.no. Standardiseringen i Norge består av fire organisasjoner, ett salgs- og markedsføringsselskap og tre organisasjoner som jobber med å utvikle standarder innenfor sine fagområder. Dette nettstedet omfatter tre av organisasjonene.
 • Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Store medisinske leksikon (SML). Medisinsk leksikon fra Kunnskapsforlaget som er lagt inn på Store norske leksikon-nettstedet slik at dette materialet er tilgjengelig elektronisk.
 • Store norske leksikon. Store norske leksikon. Norsk oppslagsverk på internett, inkludert Store medisinske leksikon.
 • Sundhed.dk. Sundhed.dk er Danmarks offentlige hjemmeside til Sundhedsvæsenet. Visionen er, at sundhed.dk skal være den elektroniske vei til overblikk og effektiv kommunikasjon i Sundhedsvæsenet.
 • Syn og synsfunksjon i pedagogisk sammenheng. En læringsressurs fra Statped. Hva bør vi vite om synsfunksjonen til barn og unge med nedsatt syn? Hvordan kan vi legge til rette for dem? Denne videoserien ønsker å gi svar på dette og mye mer.
 • Teater Manu. Teater Manu er et profesjonelt tegnspråklig teater som ble fast etablert i 2002.
 • The Tinnitus and Hyperacusis Centre, London UK. This site is all about tinnitus (and hyperacusis) retraining therapy (TRT). In the 1980s Pawel Jastreboff, a neuroscientist, worked out the real mechanism of tinnitus.
 • Tidsskrift for Den norske legeforening. Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift. Alt innhold i tidsskriftet publiseres på internett og er åpent tilgjengelig for alle.
 • Tinnitus og Hyperacusis Klinikken. Tinnitus (øresus) og hyperacusis (lydoverfølsomhet) kan behandles med flere metoder. Disse metodene går ut på å gi pasienten informasjon om symptomene, veiledning i avspenningsøvelser, fokuseringstrening, lyttetrening og tilpasset lydstimulering.
 • Tinnitus.no. Helsefaglig og kvalitetssikret informasjon om tinnitus. Utviklet av Tinnitus poliklinikk, Sørlandet sykehus HF – Helse Sør-Øst RHF, med støtte fra Hørselshemmedes Landsforbund og Extrastiftelsen
 • U.S. National Library of Medicine. ClinicalTrials.gov. Database som inneholder kliniske studier fra hele verden.
 • Unge funksjonshemmede. Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. Organisasjonen ble stiftet i 1980 og har i dag 32 medlemsorganisasjoner.
 • Veiviser til ressurser for unge med funksjonsnedsettelser. Her er en veiviser som skolens rådgivere, foreldre og foresatte kan benytte i sitt arbeid overfor unge med funksjonsnedsettelser.
 • World Health Organization (WHO). WHO er FNs særorganisasjon for helse.

Litteratur

Hørsel barn og unge

Almås, H., & Hovd, T. (2010). Tusen ting å tenke på (grafiske tegn). Trondheim: Statped (tidligere Møller-Trøndelag kompetansesenter).

Andersen, K. J. (2010). Små synsvansker – store konsekvenser. Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede? I Hjelmervik, E., Hartveit, G., & Olsen, W. (Red). Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest. Bergen: Statped skriftserie nr. 98, 19 – 29. Hentet 26. november 2019, fra Statped.no.

Andersen, S. Q. (2008). Fakta om toksoplasmose og toxoplasma. En artikkel fra Veterinærinstituttet. Hentet 29. juni 2016, fra forskning.no.

Barne- og familiedepartementet. (2003). FNs konvensjon om barnets rettigheter (PDF). Revidert oversettelse mars 2003 med tilleggsprotokoller. Hentet 8. mai 2020, fra Regjeringen.no.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2013). Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (PDF). Hentet 8. mai 2020, fra regjeringen.no.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2012). Bedre beskyttelse av barns utviklingEkspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet. NOU 2012:5. Hentet 21. februar 2020, fra Regjeringen.no.

Bertram, B. (2004). Cochlear Implantation for Children with Hearing Loss and Multiple Disabilities: An Evaluation from an Educator’s Perspective. The Volta Review, 104(4), 349 – 359.

Kompetansesenter rus – region sør/Borgestadklinikken/Blå Kors Sør, & Statped. (Oppdatert 2018). Åpne for læring. Opplæring av barn og unge med Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD. Hentet 27. januar 2019, fra Statped.no.

Borud, A. B., Eilertsen, L.- J., & Helgor, S. (2007). Lyden av kommunikasjon: Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonshemninger eller døvblindhet. Andebu: Signo kompetansesenter.no.

Brandsborg, K., Cyvin, M., Jeremiassen, R. H., & Loe, T. (2005). FOM – felles oppmerksomhet med små barn som er blinde. Statped skriftserie nr. 21. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.

Brandsborg, K. (2008). Er det noe galt med øynene? Et hefte til foreldre som har et barn med en synsnedsettelse eller annen funksjonsnedsettelse. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Bråten, S. (2007). Dialogens speil i barnets og språkets utvikling. Oslo: Abstrakt forlag.

Bredtvet kompetansesenter. (2010). Språkveilederen. Hentet 29. november 2016, fra Statped.no. Språkveilederen og den tilhørende DVD-en, som kan kjøpes, tar opp sentrale aspekter knyttet til temaet språkutvikling og språkvansker hos barn med fokus på kartlegging og tiltak.

Briskeby skole og kompetansesenter a/s. (2013). Lukker du ørene for skolens støy? – Guide til et godt arbeids- og læringsmiljø (PDF). Hentet 18. august 2015, fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund).

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (2015). Bedre samspill med barna. 8 temaer for godt samspill. Hentet 26. november 2019, fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Bufdir. (2015). Kurs for foreldre med barn med spesielle behov: «Hva med oss?» og «Hva med meg? – Kurs for aleneforeldre.» Hentet 6. april 2016, fra Bufdir.

Caspari, C. (2010). Auditive Prosesseringsvansker: En kvalitativ, teoretisk studie av ulike perspektiver på APD. Masteroppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, Oslo. Hentet 23. oktober 2017, fra DUO ved Universitetet i Oslo (UiO).

Certec. (2005). Se Mer. Hentet 23. mai 2017, fra Certec.

Tverrfaglig utvalg oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. (2014). CI – og hva så? Rapport fra tverrfaglig utvalg for en samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat. Overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 5. februar 2014. Hentet 23. september 2016, fra Statped.no.

Cochlear. (2005). Listen, learn and talk. Engelsk. Hentet 28. september 2016, fra Cochlear.

Cochlear. (2005). Lytte, lære, snakke. Hentet 23. oktober 2018, fra Cochlear Norway.

Cole, E. B., & Flexer, C. (2009). Børn med høretab. At udvikle evnen til at tale og lytte. Fra 0 til 6 år. (Søk på høretab). Aalborg: Materialecentret – center for visuelle & auditive specialundervisningsmaterialer. Hentet 16. april 2015, fra Materialecentret.

Deltasenteret. (2004). Lekeplassen for alle! Om hvordan tilrettelegge barnehagens uteområde også for barn med funksjonshemning (PDF). Hentet 12. september 2019, fra Bufdir.

Dvergsdal. H. (Sist oppdatert 2018). app. Hentet 21. februar 2018, fra Store norske leksikon.

Eilertsen, L.- J. (2006). Kunnskapsutvikling om CI: Erfaringer med Cochleaimplantat for barn med flere funksjonshemninger og døvblindhet. Nordisk Tidsskrift för hörsel- och dövundervisning, nr. 3, 7 – 11.

Eilertsen, L.- J. (2010). Lyden av samspill. Samspill med barn med flere funksjonshemninger, som har cochleaimplantat. Masteroppgave, Høyskolen i Volda, Volda.

Folkehelseinstituttet. (2010, revidert faglig 2014). Rubella (røde hunder) – veileder for helsepersonell. Hentet 26. mai 2016, fra Folkehelseinstituttet.

Frøyland, K., Gudmundset, H., Lien, I., Lossius, S., & Ofte, S. H. (2007). Barn med APD (Auditory Processing Disorder). Logopeden 2/07. Hentet 12. september 2019, fra Norsk Logopedlag.

Grieg, S. J., & Førde, K.-I. (2010). Tidlig innsats – en god start på en «lyttereise», Norsk Tidsskrift for logopedi, 56(2), 5-9.

Guldahl, H., Hagen, R. G., Svenkerud, O. M., & Sæbu, M. (2001). Alpint for alle (PDF). Hentet 31. januar 2017, fra Beitostølen helsesportsenter.

Guldahl, H., Hagen, R. G., Kroken, A. R., Morisbak, I. & Sæbu, M. (2001). Langrenn for alle(PDF). Hentet 31. januar 2017, fra Beitostølen helsesportsenter.

Gustafsson, A. (2009). Att höra i skolan – om hörteknik i undersvisningen. Förutsättningar och möjligheter. Hentet 9. april 2015, fra Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Statped. (Sist oppdatert 2017). Håndalfabetmateriell.  Hentet 7. februar 2018, fra Statped.no.

Hansen, K., & Jagtøien, G. L. (2001). Aktiv læring. Fagdidaktikk i kroppsøving. Kroppsøving i skolen. Oslo: Gyldendal.

Hauge, T. S., & Tønsberg, G. H. (1998). Musikalske aspekter i førspråklig samspill. Oslo: Skådalen Publication Series No. 3. Statped.

Heian, A., & Hillesøy, S. (2009). Auditiv-verbal tilnærming – en vei til Rom? I Hansen, Aa. L., Garm, N., & Hjelmervik, E. (red.) (2009). Hørsel – språk og kommunikasjon. En artikkelsamling. Statped skriftserie nr. 70. Trondheim: Møller kompetansesenter. Hentet 27. september 2016, fra Statped.no.

Helse Bergen – Haukeland universitetssjukehus. (2014). Krystallsyken (Benign paroksysmal posisjonsvertigo). Hentet 22. august 2014, fra Helse Bergen – Haukeland universitetssjukehus.

Helsedirektoratet. (2015). Veileder om barn og unge med habiliteringsbehov. Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand. Fra 1. august 2016 er retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven. Innholdet i denne veilederen er p.t. ikke oppdatert på dette. Hentet 27. januar 2019, fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (sist oppdatert 2019). Hørsel, syn og språk. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. (Retningslinjene for syn er under revisjon). Hentet 21. februar 2020, fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2011). Kartlegging av situasjonen til barn og unge med sansetap. Hentet 12. september 2019, fra Ramboll.com.

Helsedirektoratet. (uten dato). Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Finn nasjonale retningslinjer og veiledere, bestill brosjyrer og søk tilskudd. Hentet fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2014). Miljø og helse i barnehagen – Veileder til lov og forskrift. Hentet 21. februar 2020, fra Helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet. (2014). Miljø og helse i skolen – Veileder til lov og forskrift. Hentet 21. februar 2020, fra Helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet. (2010). Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne – full arbeidsevne. Oslo: Helsedirektoratet. Hentet 27. mai 2016 fra Bufdir.

Helsenorge.no. (2016). Tinnitus. Hentet 5. mai 2018, fra Helsenorge.no. 

Helsenorge. (2018). Helsestasjon og skolehelsetjenesten. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0-20 år), samt gravide. Hentet fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2020). Helsestasjon 0-5 år. Hentet fra helsenorge.no. 

Helsenorge.no. (2020). Skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Hentet fra helsenorge.no.

Oslo kommune. (uten dato). Helsesykepleier for døve – Oslo kommune. Hentet fra Helse og omsorg, Oslo kommune.

Oslo kommune. (2012). Helsetjeneste for døve i Oslo kommune. Hentet 7. mars 2014, fra Oslo kommune, helseetaten.

Hendar, O. (2012). Elever med hørselshemming i skolen. En kartleggingsundersøkelse om læringsutbytte. Hentet 28. september 2018, fra Utdanningsdirektoratet.no.

HLF Hørselshemmedes Landsforbund. (2019). Når ørene virker, men hjernen ikke forstår (PDF). Informasjonsmateriale om barn med lyttevansker, til deres nærpersoner og fagpersonell rundt. Utgitt av Helse Møre og Romsdal, Extrastiftelsen og HLF. Hentet 30. januar 2020, fra HLF.no.

HLF Hørselshemmedes Landsforbund. (2019). Når barn hører, men ikke lytter. En ressursside om APD med informasjonsmateriell, artikler og rapporter. Hentet 30. januar 2020, fra HLF.no.

Hollekim, I., & Vingdal, I. M. (2001). Barn i naturen – utfordringer – opplevelse – læring. Oslo: Gyldendal.

Hollekim, I., & Vingdal, I. M. (2000). Mestring og glede – fra grunnleggende bevegelser til idrett og dans. Oslo: Gyldendal.

Horgen, T. (2010). Å sette seg selv i spill: Om ansvar, moral, etikk og utfordringer i møtet med barn med multifunksjonshemming. I Stensæth, K., Eggen, A. T., & Frisk, R. (2010). Musikk, helse, multifunksjonshemming. (s. 5 – 23)Skriftserie fra Senter for musikk og helse, NMH – publikasjoner. Hentet 23. august 2018, fra Norges musikkhøgskole.

Horgen, T., Gjermestad, A., & Slåtta, K. (red.)(2010). Multifunksjonshemming – livsutfoldelse og læring. Hentet 28. september 2016, fra Statped.no.

Hörselsskadades Riksförbund. (2016). Att leva med tinnitus. Ny, reviderad broschyr med fakta, råd och tips för dig som har tinnitus. Svensk. Hentet 12. november 2017, fra Hörselsskadades Riksförbund.

Hørselshemmedes landsforbund (HLF). (ukjent dato). Tinnitus. Hentet 21. februar 2020, fra HLF (Hørselshemmedes landsforbund).

Jagtøien, G. L., & Hansen, K. (2000). I bevegelse – sansemotorikk, leik, observasjon. Oslo: Gyldendal.

Johansen, T. S. (2014). Slik lager du godt lydmiljø. Din hørsel, 2/2014. Hentet fra HLF Hørselshemmedes landsforbund.

Johnsen, R., & Olsen, K. W. (2009). Telefon. Hentet 16. juli 2013 fra Store norske leksikon.

Jonassen, B. (2015). Lydmiljøets betydning for et godt undervisningsmiljø (PDF). Spesialpedagogikk, 80(01), 14-22. Hentet 18. august 2015, fra God lyd i skolen/HLF (Hørselshemmedes landsforbund).

Jøsang, B. (2009). Bare velg mer, uten å velge bort noe! Masteroppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger, Stavanger. Hentet 23. oktober 2017, fra Universitetet i Stavanger.

Kesser, B. (2012). Atresia. Hentet 15. august 2012, fra University of Virginia – School of Medicine.

Koestler, B. (2005). Musikkterapi med førskolebarn. Musikkterapi nr.2, 9-14.

Kolsrud, L., & Nordli, H. (2008). Forhandlinger om diagnostisering og pedagogisk oppfølging av Auditory Processing Disorder (APD). Masteroppgave, Universitetet i Oslo, Oslo.

Kunnskapsdepartementet. (2008). Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen (PDF). Hentet 27. januar 2019, fra Regjeringen.no.

Kunnskapsdepartementet. (2007). Utdanning – fra barnehage til voksenopplæring (PDF). Hentet 27. januar 2019, fra Regjeringen.no.

Lindberg, K. (2005). Øyets betydning i syndromdiagnostikken. Optikeren -Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap, 26(4), 10-11.

Lorentzen, P. (2009). Kommunikasjon med uvanlige barn. Oslo: Universitetsforlaget.

Lund, R., & Johansson, A.-B. (2017). Tid for syn. Innovasjon med ny teknologi for optimalisering av syn for personer med nedsatt syn og hørsel. Hentet 24. april 2018, fra Eikholt.no.

Mjaavatn, P. E., & Fjørtoft, I. (2008). Barn og fysisk aktivitet – ­ med hovedvekt på aldersgruppa 0-16 år. Program for foreldreveiledning. Oslo: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet & Helsedirektoratet. Hentet 20. juni 2016, fra Bufetat.

Mogensen, I. (2008). Børn med medfødt døvblindhet og cochlear implant. Hentet 29. april 2015, fra Materialecentret.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. (2010). Prematuritet (for tidlig fødsel) og sansehemning. Hentet 11. desember 2015, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Neeraas, Ø. (2007). Stillhet – hva er det? HLF – Hørselshemmedes Landsforbund. Trondheim: Communicatio forlag AS.

Norsk Helseinformatikk. (2013). Krystallsyke – benign posisjonell vertigo (BPPV). Hentet 22. august 2014, fra NHI.no – Norsk Helseinformatikk.

Norsk Helseinformatikk. (2014). Cytomegalovirus (CMV). Hentet 28. juni 2016, fra NHI.no – Norsk Helseinformatikk.

Eriksen, I. M., & Lyng, S. T. (2016). Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Rapport 14/2015. Hentet 17. februar 2016, fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Finnes også på Utdanningsdirektoratet.no.

Oslo Universitetssykehus. (uten dato). Cochleaimplantat – CI. Hentet 27. august 2018, fra Oslo Universitetssykehus.

Ørn, I. (2008). Fenomenet auditiv nevropati hos sped- og småbarn – en kvalitativ kunnskapsoppsummering. Masteroppgave. Universitetet i Oslo, Oslo. Hentet 24. oktober 2017, fra Universitetet i Oslo – DUO.

Pritchard, P., & Zahl, T. S. (2010). Veiene til en god bimodal tospråklighet hos døve og sterkt tunghørte barn og unge. Hentet 19. september 2016, fra Statped.no.

Ramsing, B. (2013). Fremkommelige landskaper – børn og unge med Usher syndrom. Dansk artikel om de problematikker børn og unge med Usher syndrom står over for, og hvilke interventioner der kan være relevante på forskellige alderstrin. Hentet 20. september 2016, fra Socialstyrelsen – Viden til gavn.

Regjeringen.no. (2014). Menneskerettigheter. Hentet 13. januar 2015, fra Regjeringen.no.

Rogneflåten, K. (2011). Samspill mellom barn med multifunksjonshemning. En kvalitativ studie med fokus på den voksnes rolle. Hentet 7. februar 2014, fra Duo ved Universitetet i Oslo.

Rossen, E., & Ulseth, T. (2009). Bildetelefon. Hentet 16. juli 2013, fra Store norske leksikon.

Sense. (2009). Hjemmeside til sense. Engelsk nettside for barn og voksne med komplekse kommunikasjonsvansker. Hentet 24. august 2018, fra Sense for deafblind people.

Sintef Unimed. (1997). Barn med funksjonshemminger i barnehage og skole. Tunghørte barn. Temahefte nr. 4. Oslo: SINTEF Unimed/Nasjonalt Læremiddelsenter. (Utgått hefte).

Socialstyrelsen – viden til gavn. (2013). Elever med Usher syndrom – inklusion i skolen. Hentet 20. september 2016, fra Socialstyrelsen.dk.

Sørlandet kompetansesenter. (2016). Opplevelser som teller. DVD om arbeid med matematikk i barnehagen. Hentet 23. september 2016, fra Statped.no.

Sosial- og helsedirektoratet. (2007). Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Hentet 14. mai 2020, fra Helsedirektoratet.

Sørlandet Kompetansesenter, Statped. (2011). Når barnet er skadet av alkohol. Kristiansand: Statped.

Spjøtvold, Å., & Wennberg, S. (2007). Retningslinjer for habilitering av hørselshemmede barn 0-3 år. Medisinsk og audiologisk utredning, høreapparattilpassing inkludert verifisering med RECD og testing med VRA. Trondheim: Høresentralen, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.

Statped. (2014). Håndalfabetene. Ressurs for hørselshemmede. Oversikt over ulike håndalfabet. Hentet 14. oktober 2014, fra Statped.no.

Statped. (2016). Hovedmetoder i lytte- og taletrening. Hentet 31. januar 2020, fra Statped.

Statped. (2013). Lings 6 lyds test. Oslo: Statped.no.

Statped. (2014). Lyttetrening etter CI. Hentet 15. juni 2015, fra Statped.no.

Statped & NTNU. (2015). Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med hørselshemming. Hentet 31. januar 2020, fra Utdanningsdirektoratet.

Statped. (uten dato). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Hentet 27. september 2018, fra Statped.no.

Statped. (2011). CI hva du hører. Hentet 15. juni 2015, fra Statped.no.

Statped. (2016). Håndalfabetene. Skal du bokstavere et ord på norsk kan du bruke enhåndsalfabetet eller tohåndsalfabetet. Hentet 23. september 2016, fra Statped.no.

Statped. (2014). Når barnet har nedsatt funksjonsevne. Rapport fra Statpeds fagkonferanse 16. og 17. oktober 2013. Nedsatt funksjonsevne i en multikulturell hverdag. Hentet 23. september 2016, fra Statped.no.

Statped. (2012). Mine tegn. Babyboka. Bok og DVD. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Statped. (2013). Gynge, gynge lille venn. Syng med tegn. Bok, sangkort og DVD. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Stern, D. L. (2003). Spedbarnets interpersonlige verden. Oslo: Gyldendal norsk forlag.

Store norske leksikon. (2005 – 2007). Munnavlesning. Hentet 30. august 2012, fra Store norske leksikon.

Store norske leksikon. (2009). Teksttelefon. Hentet 16. juli 2013, fra Store norske leksikon.

Strand, L. (2003). Barn med cochleaimplantat. Å høre til… Samtaler med foreldre. Skådalen publication series No. 19. Oslo: Statped.

Statped. (Oppdatert 2016). Tegnsang – sangbok for gode venner. Bok og DVD. Hentet 21. september 2016, fra Statped.

Tollefsrud, M. (2017). Tid for hørsel. Hørselsrehabilitering for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Hentet 24. april 2018, fra Eikholt.no.

Torgersen, S. (2009). Synsscreening av barn med hørselshemning. Masteroppgave, Universitetet i Oslo, Oslo. Hentet 15. januar 2013, fra Duo ved Universitetet i Oslo.

Trondheim Kommune. (sist oppdatert 2019). Håndbok i spesialpedagogikk. Hentet 27. januar 2019, fra Trondheim Kommune.

Utdanningsdirektoratet. (2016). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Veileder. Hentet 28. september 2016, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet. (2015). Norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede – veiledning til læreplanene. Hentet 25. november 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet. (Sist endret 2015). Veiledning: Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Hentet 15. september 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet. (2014, sist endret 2016). Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk. Hentet 21. februar 2020, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Ulseth, T. (2009). IP-telefoni. Hentet 16. juli 2013 fra Store norske leksikon.

Utdanningsdirektoratet. (2016). Barn og unge med særskilte behov. Hentet 12. januar 2017, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet (2014). Veilederen Spesialundervisning (HTML-dokument). Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen. Hentet 29. juni 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Vegge, Ø., & Sæbu, M. (2002). Leker for alle (PDF). Beitostølen helsesportsenter.

Videnscentret for Døvblindblevne. (2010). Usher syndrom – en kort beskrivelse. Hentet 20. september 2016, fra Socialstyrelsen.dk.

von Tetzchner, S. (2012). Utviklingspsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Williams, K. C. (2013). Tinnitus. Bryt lydbarrieren med kognitiv terapi. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Winther, F. Ø. (sist oppdatert 2018). Mellomørebetennelse. Hentet 24. april 2020, fra Store norske leksikon.

Winther, F. Ø. (sist oppdatert 2019). Otosklerose. Hentet 24. april 2020, fra Store norske leksikon.

Winther, F. Ø. (sist oppdatert 2019). Hørselstap ved støyskade. Hentet 22. april 2020, fra Store norske leksikon.

Hørsel generelt

Andersen, W. H. & Klingenberg, C. (2008). CHARGE-syndromet. Tidsskrift for den norske legeforening, 128(12), 1401-5. Hentet 6. oktober 2017, fra Tidsskrift for Den norske legeforening.

Andersen, K. J. (2010). Små synsvansker – store konsekvenser. Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede? I Hjelmervik, E., Hartveit, G., & Olsen, W. (Red). Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest. Bergen: Statped skriftserie nr. 98, 19 – 29. Hentet 20. september 2016, fra Statped.no.

Arbeids- og sosialdepartementet. (2014). Gjeninnfører tilskudd til PC for skoleelever med lese- og skrivevansker. Hentet 8. februar 2019, fra Regjeringen.no.

Arbeidstilsynet. (ukjent dato). Støy. Hentet 3. oktober 2017, fra Arbeidstilsynet.

Bäckman, T. et al. (1998). Kommunikation med døvblindblevne: om sprog og kommunikationsformer, tilpasning og gennemførelse af kommunikation med personer, der er døvblindblevne. Nordisk vejleder nr. 22. Nordisk uddannelsescenter for døvblindepersonale. Dronninglund: Forlaget Nord-Press.

Baguley, D. M., & Andersson, G. (2007). Hyperacusis: Mechanisms, Diagnosis, and Therapies. San Diego: Plural Publishing Inc.

Baguley, D. M. (2002). Mechanisms of tinnitus. British Medical Bulletin 63(1), 195-212. doi: 10.1093/bmb/63.1.195. Hentet 8. mai 2014, fra Oxford Journals.

Bebbe, B., Felstein, S., Crown, C., Jaffe, J., & Jasnow, M. D. (2001). Rhythms of
Dialogue in infancy: Coordinated timing and social development. Society of
Child Development Monographs, Serial No. 265, 66 (2). Oxford: Blackwell.

Bellis, T. J. (2002). When the brain can’t hear. Unraveling the mystery of auditory processing disorder. ISBN 0-7434-2863-3. New York: Pocket books.

Bergh, S., & Fasting, Aa. F. (red.) (2001). Følelser er fakta. En bok om funksjonshemming og følelser. Med studiehefte. Finnes i DAISY-format. Hentet 27. januar 2019, fra  Studieforbundet Funkis.

Bertram, B., Lenarz, A., & Lesinski, T. (2000). Cochlear Implant for Multihandicapped
Children: Pedagogic Demands and Expectations. I S. B. Waltzman & N. L. Cohen (Eds), Cochlear Implants. New York: Thieme

Bixo, H., Norman, C.L., Nordén, M., & Cederstrøm, B.-L. (2004). Hørselsboken. Ung og hørselshemmet – hva behøver man å vite? En veileder for lærere og andre som jobber med unge hørselshemmede. Trondheim. Designtrykkeriet, Bergen.

Bjørge, H. K. (uten dato). Haptics: Pocket edition. En app med oversikt over haptiske signaler. Fra Hapti-co for iPhone og iPad. Søk i App Store.

Bjørkvold, J. R. (2007). Det musiske menneske. 8. utgave. Oslo: Freidig Forlag.

Borch, T. G., Fasting, Aa. F., Gomnæs, K., Grini, K., & Rime, I. (2009). Barn med nedsatt syn og sammensatte vansker. Internt dokument. Oslo: Huseby kompetansesenter.

Bråten, S. (1998). Kommunikasjon og samspill: fra fødsel til alderdom. Oslo: Tano forlag.

Bråten, S. (2007). On Being Moved: From Mirror Neurons to Empathy. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Brazelton, T. B., Hoffmann, J., & Lester, B. M. (1985). The rhythmic Structure
of Mother – Infant Interaction in Term and Preterm Infants. Child Development
56, 15-27.

Brede, K. S., Hauge, T. S., & Svingen, E. M. (2008). … Er det noen jeg kan snakke med?… Tolk- ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet. Prosjektrapport. Oslo: Skådalen Publication Series No. 27.

Bretlau, P., Jepsen, O., Ovesen, T., Pedersen, C. B., & Thomsen, K. A. (2006). Øre-næse-halssygdomme & hoved-halskirurgi. København: Munksgaard Danmark.

Bruarøy, S., Lægreid, L. M., & Reigstad, H. (2005). Fosterskade ved alkoholbruk i svangerskap. Tidsskriftet – Den norske legeforening, 125(4), 445-7. Hentet 27. januar 2019, fra Tidsskrift for Den norske legeforening.

Carling, A. (1997). En søster er en søster er en søster. Oslo: Gyldendal Tiden.

Daneshi, A., & Hassanzadeh, S. (2007). Cochlear implantation in prelingually deaf persons with additional disability. The Journal of Laryngology & Otology, nr. 1, 1-4.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). (2012, oppdatert 2019). Dårlig akustik påvirker skolelærere negativt. Dansk nettside. Hentet 7. juni 2019, fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Dutton, G. N., & Jacobson, L. K. (2001). Cerebral visual impairment in children. I Seminars in Neonatology. Volume 6, Issue 6, December 2001, Pages 477-485. Hentet 29. januar 2020, fra Science Direct.

Eikrem, T. (2015). Jungelhåndboka. Oslo: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Det blir ikke laget en ny oversikt i 2016. Hentet 17. november 2016, fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Elmerskog, B., & Fosse, P. (red.) (2012). Lære for livet. Boken tar for seg sentrale forhold knyttet til læring for barn og unge med den progredierende sykdommen JNCL, også kjent som Spielmeyer-Vogts sykdom. Hentet 27. januar 2019, fra Statped.

Engen, T., & Engen, E. (1997). Relationship between development of odor perception and language. Enfance, Volume 50, 125-140. Hentet 27. januar 2019, fra Persee.fr.

Eriksen, S. (2010). Premature barn og senfølger. 5. års oppgave medisinstudiet, Universitetet i Tromsø, Tromsø.

Eriksson, L. (2011/2013). En liten GUL bok om ledsagning av personer med dövblindhet. Svensk. Hentet 12. september 2019, fra Nationelt kunskapscenter för dövblindfrågor i Sverige. 

Eriksson, L. (2011). En liten GRÖN bok om dövblindtolkning. Hentet 12. september 2019, fra Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor i Sverige.

Estabrooks, W. (2006). Auditory-verbal Therapy and practice. Washington, DC: A. G. Bell.

Falkenberg, E.-S., & Wie, O. B. (2012). Anxiety and depression in tinnitus patients: 5-year follow-up assessment after completion of Habituation Therapy. International Journal of Otolaryngology, Volume 2012, Article ID 375460. Hentet 8. mai 2014, fra Hindawi Publishing Corporation

Falkenberg, A.-S., & Antonsen, K. (red.) (1997). Blir godt inni oss – en diktsamling skrevet av hørselshemmede barn og ungdom. Bergen: Døves forlag A/S. Hentet 25. juni 2013, fra Nasjonalbiblioteket.

Falkenberg, E.-S., Tungland, O. P., & Skollerud, S. (2003). Habituation Therapy of chronic distressing tinnitus: A Presentation of a Treatment Programme and an Evaluation Study on its Effects. Audiological Medicine, 2, 132-137. Hentet 27. august 2015, fra Research Gate.

Fjose, I. A. (2005). Et hørende liv med cochleaimplantat. Tidsskrift for Den norske legeforening, 125(23), 3303. Hentet 21. februar 2012, fra Tidsskrift for den norske legeforening.

Folkehelseinstituttet. (Oppdatert ). Cytomegalovirusinfeksjon. Hentet 28. juni 2016, fra Folkehelseinstituttet.no.

Forskrift om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede. (1997). Forskrift om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede. Hentet 15. april 2020, fra  Lovdata.no.

Fylkesmannen i Hordaland. (2017). Omsorgslønn vert til omsorgsstønad. Hentet 9. oktober 2017, fra Fylkesmannen i Hordaland.

Goplen, F. K. (2019). Balanseorganet. Hentet 22. april 2020, fra Store norske leksikon.

Grue, L. (2011). Hinderløype. Foreldre, barn og funksjonshemming. NOVA Rapport 19/2011. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Hentet 27. mai 2016, fra Bufdir.no.

Hansen, Aa. L., Garm, N., & Hjelmervik, E. (red.) (2009). Hørsel – språk og kommunikasjon. En artikkelsamling. Statped skriftserie nr. 70. Trondheim: Møller kompetansesenter. Hentet 31. januar 2020, fra Statped.no.

Hauge, A. (2011). Kinestetiske sans. Hentet 27. januar 2019, fra Store medisinske leksikon.

Helfo.no. (oppdatert 2020). Regelverk for tannlege. Hentet fra helfo.no.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2015). Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Meld. St. 26 (2014–2015) (PDF). Hentet 14. mai 2020, fra regjeringen.no.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2016 – 2017). Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017–2019) (PDF). Særtrykk til Prop. 1 S. (2016–2017). Hentet fra regjeringen.no.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2011). De regionale helseforetakene. Hentet 4. november 2011, fra Regjeringen.

Helsebiblioteket. (2011). Meniers sykdom. Hentet 17. oktober 2012, fra helsebiblioteket.no.

Helsedirektoratet. (2011). Født med en sjelden diagnose. Med sterk vilje og systematisk hjelp kan hverdagen bli bra! Hentet 21. august 2015, fra Senter for sjeldne diagnoser.

Helsedirektoratet. (2016). Hørsel hos små barn 0-3 år. Nasjonal faglig retningslinje. Hentet 19. september 2019, fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2017). Nasjonal faglig retningslinje for screening av hørsel hos nyfødte. Hentet 30. januar 2017, fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2019). Oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Nasjonal veileder. Hentet 14. mai 2020, fra Helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet. (oppdatert 2015). Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA. Hentet fra Helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2018). Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Nasjonal veileder. Hentet 14. mai 2020, fra Helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet. (sist oppdatert 2017). Hjerneslag – Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Hentet 27. januar 2019, fra Helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet. (2010). Kartlegging av hørselskontaktordningen. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2012). Finansieringsordninger. Regelverk for innsatsstyrt finansiering (ISF) og kvalitetsbasert finansiering (KBF) og informasjon om refusjonsordningene som dekkes etter folketrygdloven. Hentet 27. januar 2019, fra Helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet. (uten dato). Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Hentet 20. mars 2018, fra Helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2014). Toksoplasmose i graviditeten. Hentet 27. januar 2019, fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (oppdatert 2020). Støtte til tannbehandling ved sjeldne diagnoser. Hentet 25. juni 2020, fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2018). Hvem betaler tannlegeregningen din? Hentet 25. juni 2020, fra helsenorge.no.

Helsenorge. (2014). Brukermedvirkning. Hentet 28. november 2016, fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (Oppdatert 2018). Fysioterapeut. Hentet 12. september 2019, fra Helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2019). Individuell plan og koordinator. Hentet fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (Sist oppdatert 2017). Omsorgsstønad. Hentet 9. oktober 2017, fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2019). Ridefysioterapi. Hentet fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2014). Støttekontakt. Hentet 25. juni 2014, fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (Sist oppdatert 2018). Brukermedvirkning. Hentet fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (sist oppdatert 2018). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Hentet fra Helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2014). Om spesialist- og kommunehelsetjenesten. Hentet 16. oktober 2016, fra Helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2019). TT-kort. Hentet fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (sist oppdatert 2018). Praktisk bistand og opplæring. Hentet fra Helsenorge.no.

Herheim, I. A. (2007). Et hørende liv med cochleaimplantat. Trening, læring og endring. Brukererfaringer til nytte og inspirasjon. Hentet 27. august 2015, fra Hørselshemmedes landsforbund.

Herheim, A., & Thornquist, E. (2010). Mangelfull hørselsrehabilitering i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening, 130(20), 2014. Hentet 27. august 2015, fra Tidsskrift for den norske legeforening

Holm, D. (2004). Sniff, sniff . . . uhmmm! Oslo: Norges forskningsråd.

Horgen, T. (red.). (2008). Muligheter – utviklende og glade dager når eleven har multifunksjonshemming. En samling artikler fra Statpeds arbeid. Hentet 20. september 2016, fra Statped.

Hovland, L., Sellæg, N., & Veum, J. C. (2018). En liten bok om ledsaging (PDF). Ledsaging når den ene personen har kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Hentet 9. juni 2020, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Hovland, L., Sellæg, N., & Veum, J. C. (2018). En liten bok om ledsaging (HTML). Ledsaging når den ene personen har kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Hentet 9. juni 2020, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Husbanken. (2012). Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån (PDF). Hentet 27. januar 2019, fra Husbanken.no.

ICD-10. Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, 10. revisjon. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy – sist revidert 2018. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO). Søk på «Synsforstyrrelser og blindhet» eller «Sykdommer i øre og ørebensknute».

ICF-CY. Internasjonal klassifikasjonen av funksjon, funksjonshemning og helse – versjon for barn og ungdom. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy – sist revidert 2006. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO). Søk på «Syn og tilhørende funksjoner» eller «Hørsel og vestibularisfunksjoner».

Jansen, J., & Glover, J. (sist oppdatert 2018). Smakssans. Hentet 5. februar 2011, fra Store norske leksikon.

Jastreboff, P. J., & Hazell J. W. P. (1993). A neurophysiological approach to tinnitus: Clinical Implications. I: British Journal of Audiology, 27(1), 7-17. Hentet 8. mai 2014, fra The National Center for Biotechnology Information.

Jastreboff, P. J. (1990). Phantom audiotory perception (tinnitus): mechanism of generation and perception. Neurosci Res. 1990 Aug;8(4):221-254. Hentet 8. mai 2014, fra The National Center for Biotechnology Information.

Jastreboff, P., & Hazell, J. W. P. (2004). Tinnitus Retraining Therapy. Implementing the Neurophysiological Model. Cambridge: Cambridge University Press. Hentet 8. mai 2014, fra Amazon.com.

Jastreboff, P. J., & Jastreboff, M. M. (2000). Tinnitus Retraining Therapy (TRT) as a method for treatment of tinnitus and hyperacusis patients. J Am Acad Audiol. 2000 Mar;11(3).162-77. Hentet 8. mai 2014, fra The National Center for Biotechnology Information.

Kaldo, V., & Andersson, G. (2004). Kognitiv beteendeterapi vid tinnitus. Lund: Studentlitteratur AB.

Kerty, E. (2005). Synsrehabilitering etter hjerneskade. Hentet 29. januar 2020, fra Tidsskriftet Den norske legeforening.

Kierkegaard, S. (1962-64). Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. I S. Kierkegaard Samlede værker. Bind 18, 3. utgave. København: P. P. Rohde.

Kristensen, B., Hindenes, J. & Matre, N. (1996). Ledsagerteknikker med informasjonstegn for døvblinde. Nordisk veileder nr. 21, Nordisk uddannelsescenter for døvblindepersonale. Dronninglund: Forlaget Nord-Press.

Kultur- og kyrkjedepartementet. (2008). Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk. St.meld. nr. 35 (2007-2008). Oslo: Kultur- og kyrkjedepartementet. Hentet 12. mars 2015, fra Regjeringen.no.

Kulturdepartementet. (sist oppdatert 2020). FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD). Hentet 21. februar 2020, fra regjeringen.no.

Kunnskapsdepartementet. (2008). Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Hentet 14. april 2020, fra Regjeringen.no.

Kunnskapsforlagets papirleksikon (2009). Thalamus. Hentet 4. mai 2012, fra Store norske leksikon. 

Kunnskapsforlagets papirleksikon. (2009). Hørselshemning. Hentet 7. mai 2012, fra Store norske leksikon.

Kunnskapsforlagets papirleksikon. (2011). Øret. Hentet 4. mai 2012, fra Store Norske Leksikon.

Kirkehei I., Myrhaug H. T., Garm N., Simonsen E., & Wie O. B. (2011). Kommunikasjonsformer for barn med cochleaimplantat. Rapport nr. 15 – 2011. Hentet 3. desember 2014, fra Kunnskapssenteret.

Lagesen, O. C. (2009). Stargardts sykdom – en «omvendt» form for RP. Hentet 20. februar 2020, fra Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge.

Lahtinen, R. (2007). Social-haptisk kommunikation (PDF). Hentet 24. august 2018, fra Nordens Välfärdscenter.

Lahtinen, R. (2007). Sociala snabbesked. Arbeidstext 48. Hentet 23. august 2018, fra Nordens Välfärdscenter.

Laukli, E. (2007). Nordisk lærebok i audiologi. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

Lund, R., & Johansson, A.-B. (2017). Tid for syn. Innovasjon med ny teknologi for optimalisering av syn for personer med nedsatt syn og hørsel. Hentet 24. april 2018, fra Eikholt.no.

Madsen, C. K., Pedersen, K. A., Clausen, S. W. & Jessen, T. E. (2013). Haptiske signaler – Et inspirationshæfte. Katalog nr. 1057. 1. utgave – 2. opplag. Aalborg: Materialecentret.

Malt, U. (2012). Anamnese. Hentet 4. mai 2012, fra Store norske leksikon.

Moriggi, S. N. (2007). La hendene snakke. Oslo: Aschehoug.

Myrvang, B. (ukjent dato). Hjernehinnebetennelse. Hentet 17. august 2012, fra Store norske leksikon.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. (2009 – oppdatert 2015). Utredning av døvblindhet. Hentet 11. desember 2015, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. (2010). Ny bok om CHARGE-syndrom. Hentet 6. oktober 2017, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. (2010). Medfødt rubella syndrom (CRS). Hentet 11. desember 2015, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. (2016). En sjelden guide. Hentet 7. mars 2017, fra Helsenorge.no.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU). (uten dato). Artikler om: Foreldre og søsken. Hentet 30. april 2016, fra NAKU.

NAV rettskilder. (2020). Vedlegg 5 til ftrl § 10-7 acd – Tilpasningskurs for døve og sterkt tunghørte og deres pårørende 2020. Hentet 8. mai 2020, fra lovdata.no.

NAV. (2013, sist endret 2020). Tilpasningskurs for personer med nedsatt syn og hørsel. Hentet 8. mai 2020, fra nav.no.

NAV rettskilder. (2020). Vedlegg 6 til ftrl § 10-7 acd – Tilpasningskurs for døvblinde 2020. Hentet 8. mai 2020, fra lovdata.no.

NAV rettskilder. (2020). Vedlegg 4 til ftrl § 10-7 a, c og d – Tilpasningskurs for blinde, sterkt svaksynte og deres pårørende 2020. Hentet 8. mai 2020, fra lovdata.no.

NAV rettkilder. (2006, oppdatert 2020). Vedlegg 7 til ftrl § 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd – Regler for særskilte hjelpemiddelgrupper. Hentet 8. mai 2020, fra lovdata.no.

NAV rettkilder. (1997 – sist endret 2020). Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstavene a, c og d samt annet og tredje ledd. Hentet 8. mai 2020, fra Lovdata.no.

NAV rettkilder. (1997 – sist endret 2019). Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstav f: Tolkehjelp for hørselshemmede. Hentet 22. juni 2020, fra Lovdata.no.

NAV rettkilder. (1997 – sist endret 2019). Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstav g: Tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde. Hentet 22. juni 2020, fra Lovdata.no.

NAV. (2018). Grunnstønad og hjelpestønad. Hentet 8. mai 2020, fra NAV.no.

NAV. (2013). Individuell plan. Hentet 25. juni 2014, fra nav.no.

NAV. (2013). Tolketjenesten. Hentet 17. juli 2013, fra NAV.no.

Nicholas, J. (2000). Medfødt Rubella-syndrom. Nevropsykologiske implikasjoner belyst ved kasus. Hentet 5. mai 2018, fra Nordens Välfärdscenter (NVC).

Nielsen, B. A., Ramsing, B., Jensen, D. L., Selling, H. B., & Pagnozzi, M. (2013). At lære at se. Videoanalyse for professionelle der arbejder med personer med medfødt døvblindhed. Dansk. Hentet 13. oktober 2014, fra Materialecentret.

Norges Døveforbund. (2012). Hva er døvekultur? Oslo: Norges Døveforbund.

Norsk Helseinformatikk. (sist revidert 2019). Øyekomplikasjoner ved diabetes. Hentet 29. januar 2020, fra Norsk Helseinformatikk – NHI.no.

Norsk Helseinformatikk. (2011). Hjernehinnebetennelse. Hentet 17. august 2012, fra Norsk Helseinformatikk.

Opdahl, H. (ukjent dato). Barotraume. Hentet 15. august 2012, fra Store norske leksikon.

Opdahl, H. (ukjent dato). Sekretorisk otitt. Hentet 15. august 2012, fra Store norske leksikon.

Oslo Universitetssykehus. (uten dato). CI-enhet på Oslo universitetssykehus. Hentet 28. august 2017, fra Oslo Universitetssykehus HF.

Oslo universitetssykehus. (Ukjent dato). Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet. Brosjyre. Hentet 5. februar 2019, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Oslo Universitetssykehus. (uten dato). CPOP – Cerebral parese oppfølgingsprogram. Hentet 18. juni 2018, fra Oslo Universitetssykehus.

Owren, B. N. (2010). Å bli voksen med en «barnesykdom». En kartleggingsundersøkelse av voksne med CP i Norge – med konsekvenser for barn.  Hentet 16. august 2012 fra Samordningsrådet.

Øie, B. R. (2008). Livet rundt døvblind forelder. Sluttrapport (PDF). Prosjektnummer: 0442. Midler fra Helse og rehabilitering. Hentet 15. mai 2020, fra Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB).

Øie, B. R. (2007). Deltakelse til/fra og i fysisk aktivitet for voksne døvblindblitte. Hovedfagsoppgave, Norges idrettshøyskole, Oslo.

Raanes, E. (2001). Arbeidstekst nr. 37 – BESKRIVELSE. PDF. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 28. september 2018, fra Nordens Välfärdscenter.

Regjeringen. (2017). Honnørrabattordningen – Nytt legitimasjonskort for uføretrygdede og blinde. Hentet 5. mai 2020, fra Regjeringen.no.

Regjeringen. (2017). Rundskriv N-3/2017 – Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon. Hentet 5. mai 2020, fra Regjeringen.no.

Retinitis Pigmentosa foreningen i Norge. (2004-2005). Mobilitet når synet svikter (DVD). Hentet 20. februar 2020, fra Retinitis Pigmentosa foreningen i Norge.

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge, med støtte fra Helse og Rehabilitering. (2006-2007). Følelser når synet svikter. Informasjonsfilm der personer med netthinnesykdommen retinitis pigmentosa forteller om emosjonelle utfordringer og erfaringer i samband med synstapet. Hentet 20. februar 2020, fra Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge.

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge. (2010, revidert 2017). Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen. Hentet 20. februar 2020, fra Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge.

Regionssenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU). (2017). Retningslinje for oppfølging av barn og unge med Down syndrom. Regional retningslinje for spesialisthelsetjenestens oppfølging av barn og unge med Down Syndrom (0-18 år). Hentet 6. mai 2018, fra Oslo universitetssykehus.

Samferdselsdepartementet. (2017). Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon (PDF). Rundskriv N-3/2017. Hentet 5. mai 2020, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (Oppdatert 2019). Kollektivtransport – ansvar og rabattordninger. En oversikt over ansvaret for den lokale kollektivtransporten, herunder skole- og studentrabatten, ungdomskortet, de landsomfattende sosiale rabattordningene og TT-kjøring. Hentet 25. juni 2020, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (2019). Rundskriv N-3/2019 om rabattordninger i kollektivtransporten (PDF). Hentet 5. mai 2020, fra Regjeringen.no.

Sellæg, N. (2009). Å se med ørene. Synstolking av levende bilder for lærere som er blinde. Masteroppgave i spesialpedagogikk. Hentet 28. september 2018, fra Universitetet i Oslo – DUO vitenarkiv.

Sense for deafblind people. (Ukjent dato). Deafblindness and cochlear implantation: a practical resource. Hentet 8. desember 2017, fra The Ear Foundation.

Sense for deafblind people. (Ukjent dato). Deafblindness and cochlear implantation: a practical resource. Hentet 8. desember 2017, fra The Ear Foundation.

Senter for sjedne diagnoser. (2011). Pfeiffer syndrom. Hentet 15. mai 2014, fra Senter for sjeldne diagnoser.

Signo og Statlig spesialpedagogisk støttesystem. (2007, revidert i 2012). Et hefte om CHARGE syndrom. (PDF). Hentet 6. oktober 2017, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Simonsen, H. G. (2011). Språk. Hentet 4. mai 2012, fra Store norske leksikon.

Sintef Unimed. (1997). Problemer med hørselen? Høreapparat. Temahefte nr. 2. Oslo: Rikstrygdeverket v/Hjelpemiddelkontoret. (Utgått hefte).

Sintef Unimed. (1997). Problemer med hørselen? Hørsel, helseskadelig støy og lydmiljø. Temahefte nr. 4. Oslo: Rikstrygdeverket v/Hjelpemiddelkontoret. (Utgått hefte).

Sintef Unimed. (1997). Problemer med hørselen? Hørselstekniske hjelpemidler. Temahefte nr. 3. Oslo: Rikstrygdeverket v/Hjelpemiddelkontoret. (Utgått hefte).

Sintef Unimed. (1997). Problemer med hørselen? Hørselshemmede og nedsatt hørsel. Temahefte nr. 1. Oslo: Rikstrygdeverket v/Hjelpemiddelkontoret. (Utgått hefte).

Socialstyrelsen. (2015). Sjældne handicap. Dansk nettsted om sjeldne diagnoser. Hentet 17. august 2015, fra Socialstyrelsen.dk.

Sjursen, H., Skrede, S., & Solberg, C. O. (2001). Behandling av akutt bakteriell meningitt. Tidsskrift for Den norske legeforening, 121(28), 3306-9. Hentet 17. august 2012, fra Tidsskrift for Den norske legeforening.

Smith, R. J. H., Shearer, A. E., Hildebrand, M. S., & van Camp, G. (1993-2012). Deafness and Hereditary Hearing Loss Overview. I R. A. Paqon, T. D. Bird, C. R. Dolan, K. Stephens, & M. P. Adam (red.). GeneReviews ™. Seattle (WA): University of Washington, Seattle.

Socialstyrelsen. (2015). Erhvervet døvblindhed. Hentet 24. september 2015, fra Socialstyrelsen.dk.

Sommero, H., & Steinsholt, K. (2006). Improvisasjon – kunsten å sette seg selv på spill. Oslo: N. W. Damm & Sønn AS.

Soulié, T., & Therkildsen, T. (2011).  Friluftsliv – for mennesker med funktionsnedsættelse. Roskilde: Handicapidrættens Videnscenter.

Sørlandet sykehus. (uten dato). Tinnitusklinikken. Hentet 28. august 2018, fra Sørlandet Sykehus.

Stach, B. A. (2010). Clinical Audiology. New York: Delmar, Cengage Learning.

Standard.no. (2012). NS 8175:2012: Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper. Hentet 23. april 2018, fra Standard.no.

Statens helsetilsyn. (2000). Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap. Hentet 6. mars 2012, fra Helsetilsynet.

Statped. (2015). Veileder : En deltagelsesfokusert IOP–mal, spesielt tilpasset elever med omfattende og kombinerte lærevansker.  Hentet 26. september 2016, fra Statped.no.

Statped. (uten dato). Deltagelses- og opplevelsesplaner. Hentet 3. oktober 2016, fra Statped.

Stensæth, K., Eggen, A. T., & Frisk, R. (2010). Musikk, helse, multifunksjonshemming. Skriftserie fra Senter for musikk og helse. NMH – publikasjoner. Hentet 23. august 2018, fra Norges Musikkhøyskole.

Store norske leksikon. (2009). Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Hentet 8. mai 2015, fra Store norske leksikon.

Store norske leksikon. (2005 – 2007). Umami. Hentet 28. mai 2015, fra Store norske leksikon.

Sydnes, S. (2003). Øyeblikk med kasus. Bergen: Skauge forlag.

Thomassen, S. (2009). Selvhjelp ved tinnitus. Hvordan mestre plagsom øresus. Oslo: Tinnitus-tips.

Thormann, I. (2005). Medfødte alkoholskader. Omsorg og behandling. Danmark: Gyldendal Akademisk.

Tønsberg, G. H., & Hauge, T. S. (2008). Musikalsk improvisasjon, samspill, kommunikasjon og språk. I Trondalen, G., & Ruud, E. (Red). Perspektiver på musikk og helse. Hentet 26. november 2019, fra Norges musikkhøgskole/åpent vitenarkiv.

Trætteberg, E. (2001). Fysisk aktivitet og funksjonshemning. Ridning for alle (PDF). Hentet 31. januar 2017, Beitostølen helsesportsenter.

Trondheim Kommune. (sist oppdatert 2019). Håndbok i spesialpedagogikk. Hentet 27. januar 2019, fra Trondheim Kommune.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Hva gjør PP-tjenesten? Hentet 17. april 2020, fra Utdanningsdirektoratet.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). (ukjent dato). Informasjon om synet – på tegnspråk (DVD). Regionsenteret for døvblinde, Universitetssykehuset i Nord-Norge. Hentet 25. september 2018, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Våge, T. (2014). Vi er alle vanlige mennesker i våre egne liv. Spesialpedagogikk, 79(3), 30-31.

Vege, G. (2009). Co-presence is a gift. Co-presence as a prerequisite for a sustained and shared here and now. Masteroppgave, Universitetet i Groningen, Groningen, Nederland.

Videnscenter for døvblindfødte. (2007). Nordisk definition af døvblindhed og nordisk vejleder. Hentet 2. november 2016, fra Socialstyrelsen.dk.

Socialstyrelsen. (2012). Pårørende i centrum – familier med erhvervet døvblindhed. Hentet 27. januar 2019, fra Socialstyrelsen.dk.

Videnscentret for Døvblindblevne. (2008). 17 syndromer og sygdomme – der kan medføre erhvervet døvblindhed. Hentet fra Socialstyrelsen.dk.

Vidje, G. (red). (2008). Søsken i fokus. Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse. Oslo: Kursiv. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.

Vonen, A. M. (2012). Skole og utdanning. Oslo: Norges Døveforbund.

World Federation of the Deafblind (WFDB). (2019). At risk of exclusion from CRPD and SDGs implementation: Inequality and Persons with Deafblindness (PDF). Hentet 8. mai 2020, fra WFDB.

Wiener, W. R. (1980). Audition. I R. L. Welsh, & B. B. Blasch  (Red.), Foundation of Orientation and Mobility. (s.115-185). New York: American Foundation for the Blind.

Wiese, A. (2000, 16. september). Frida – med hjertet i halsen. Dagbladet, s. 44 – 47.

Wilhelmsen, G. B., & Wankel, V. D. (2014). Friske øyne – svekket syn. Å kartlegge synsforstyrrelser av nevrologisk årsak. Nevrologiske sykdommer og skader rammer hyppig det visuelle systemet. Sensoriske og øyemotoriske evner endres og skaper mange utfordringer. Avdekker øyelegen synsforstyrrelsene, kan dette bli første skritt i en nødvendig synsrehabilitering. Hentet 13. september 2019, fra Høgskulen på Vestlandet, HVL OPEN.

Winther, F. Ø. (2019). Hørsel. Hentet 22. april 2020, fra Store norske leksikon.

Winther, F. Ø. (sist oppdatert 2018). Luktesans. Hentet 24. april 2020, fra Store norske leksikon.

Winther, F. Ø. (sist oppdatert 2018). Luktesansen. Hentet 24. april 2020, fra Store norske leksikon.

Zihl, J., & Dutton, G. N. (2016). Cerebral Visual Impairment in Children. Hentet 29. januar 2020, fra SpringerLink.

Lover og forskrifter

Arbeidsmiljøloven. (2005). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (arbeidsmiljøloven) av 17. juni 2005 nr. 62. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Barne- og familiedepartementet. (2003). FNs konvensjon om barnets rettigheter (PDF). Revidert oversettelse mars 2003 med tilleggsprotokoller. Hentet 8. mai 2020, fra Regjeringen.no.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2013). Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (PDF). Hentet 8. mai 2020, fra regjeringen.no.

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Barnevernloven. (1992). Lov om barneverntjenester (barnevernloven) av 17. juli 1992 nr. 100. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Byggteknisk forskrift. (2017). Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift). Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Forskrift om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede. (1997). Forskrift om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede. Hentet 15. april 2020, fra  Lovdata.no.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (2019). Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer. (1997). Forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Forskrift om tolke- og ledsagerhjelp, døvblinde. (1997). Forskrift om stønad til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Forskrift om utvidede omsorgspenger. (1997). Forskrift om hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-6 andre ledd. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Forskrift til opplæringslova. (2006). Forskrift til opplæringslova. Hentet 14. april 2020, fra Lovdata.no.

Forskrift om habilitering og rehabilitering. (2011). Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Forskrift om stønad til hjelpemidler m.v. (1997). Forskrift om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Forskrift om lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte. (1997). Forskrift om stønad til lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler m.v. (1995). Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Forvaltningsloven. (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 nr. 00. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Friskolelova – frskol. (2003). Lov om frittståande skolar (friskolelova) av 4. juli 2003 nr. 84. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Helse- og omsorgsdepartementet. (1986). Retningslinjer for omsorgslønn. Rundskriv I-42/98. Hentet 21. februar 2020, fra Regjeringen.no.

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Helsedirektoratet. (sist oppdatert 2019). Hørsel, syn og språk. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. (Retningslinjene for syn er under revisjon). Hentet 21. februar 2020, fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2014). Miljø og helse i barnehagen – Veileder til lov og forskrift. Hentet 21. februar 2020, fra Helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet. (2014). Miljø og helse i skolen – Veileder til lov og forskrift. Hentet 21. februar 2020, fra Helsedirektoratet.no.

Helsenorge.no. (oppdatert 2020). Støtte til tannbehandling ved sjeldne diagnoser. Hentet 25. juni 2020, fra helsenorge.no.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. (2011). Innst. 405 S. Innnstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Meld. St. 18 (2010-2011), kapittel 6. Læring og fellesskap – Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Hentet 21. februar 2020, fra Stortinget.no.

Kommuneloven. (2018). Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 22. juni 2018 nr. 83. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Kulturdepartementet. (sist oppdatert 2020). FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD). Hentet 21. februar 2020, fra regjeringen.no.

Kunnskapsdepartementet. (2011). Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Meld. St. 18. (2010-2011). Hentet 21. februar 2020, fra Regjeringen.no.

Likestillings- og diskrimineringsloven. (2017). Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) av 16. juni 2017 nr. 51. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

NAV rettkilder. (1997 – sist endret 2020). Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstavene a, c og d samt annet og tredje ledd. Hentet 8. mai 2020, fra Lovdata.no.

NAV rettkilder. (1997 – sist endret 2019). Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstav f: Tolkehjelp for hørselshemmede. Hentet 22. juni 2020, fra Lovdata.no.

NAV rettkilder. (1997 – sist endret 2019). Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstav g: Tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde. Hentet 22. juni 2020, fra Lovdata.no.

NAV rettskilder. (1997, sist endret 2006). Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstav e: Lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte av 1. mai 1997. Hentet 22. juni 2020, fra Lovdata.no.

NAV-loven. (2006). Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven] av 16. juni 2006 nr. 20. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Pasient- og brukerrettighetsloven. (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) av 2. juli 1999 nr. 63. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Pasientreiseforskriften. (2015). Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Plan- og bygningsloven. (2008). Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Psykisk helsevernloven. (1999). Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) av 2. juli 1999 nr. 62. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Sosialtjenesteloven. (2009). Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) av 18. desember 2009 nr. 131. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Spesialisthelsetjenesteloven. (1999). Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) av 2. juli 1999 nr. 61. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Tiltaksforskriften. (2015). Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften): Kapittel 6: Funksjonsassistanse i arbeidslivet. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Tiltaksforskriften. (2015). Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften). Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Utdanningsdirektoratet. (2014, sist endret 2016). Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk. Hentet 21. februar 2020, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet 21. februar 2020, fra Udir.no.

Utdanningsdirektoratet. (2012). Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir-9-2012. Hentet 21. februar 2020, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet. (uten dato). Blinde og sterkt svaksynte. Veileder om ferdigheter og teknikker som blinde og sterkt svaksynte elever kan ha behov for å lære for å kunne delta i opplæringen på skolen og i aktiviteter i nærmiljøet. Hentet 21. februar 2020, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet. (2012, sist oppdatert 2015). Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012. Hentet 21. februar 2020, fra Utdanningsdirektoratet.