Ulike grader av hørselstap

Medisinske og/eller funksjonelle definisjoner sier ikke nødvendigvis noe om hvordan en person opplever sitt hørselstap.

Mange kan føle tilhørighet til tegnspråklige miljøer selv om graden av hørselstap i og for seg gjør det mulig å velge talespråk. Andre kan oppleve tilhørighet i talespråklige miljøer selv ved betydelige hørselstap. Det er med andre ord ingen enkel sammenheng mellom grad av hørselstap, språkvalg og tilhørighet.

WHO

Verdens helseorganisasjon (World Health Organization – WHO) graderer hørselstap slik (egen oversettelse):

0 – Ingen hørselsnedsettelse: 25 dB eller bedre (på beste øre).
Ingen eller få hørselsproblemer, kan høre andre hviske. *)

1 – Lett nedsatt hørsel: 20 – 40 dB (på beste øre).
Kan høre og gjenta ord uttalt med normal stemme på 1 meters avstand. Anbefalinger: Rådgivning. Høreapparater kan være aktuelt.

2 – Moderat nedsatt hørsel: 41 – 60 dB (på beste øre).
Kan høre og gjenta ord uttalt med hevet stemme på 1 meters avstand. Høreapparater anbefales som oftest.

3 – Betydelig nedsatt hørsel: 61 – 80 dB (på beste øre).
Kan høre noen ord når det blir snakket med høy stemme inn i beste øre. Høreapparater er nødvendig. Hvis høreapparat ikke er tilgjengelig, er det anbefalt å lære munnavlesning og tegnspråk.

4 – Alvorlig  nedsatt hørsel, inkludert døvhet: 81 dB eller større (på beste øre).
Umulig å høre og forstå selv en meget høy stemme. Høreapparater kan være til hjelp for å forstå ord. Rehabilitering nødvendig. Munnavlesning og tegnspråk er essensielt. (Egen tilføyelse: Cochleaimplantat (CI) kan være aktuelt.)

*) WHO har i kategori 0 ikke tatt hensyn til problematikken omkring ensidig hørselstap.

WHO – ICF

WHO har også et klassifikasjonssystem ICF (Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse) der hovedvekten ikke er lagt på sykdom og diagnose, men på den enkeltes funksjonsevne i samspill med omgivelsene.

Kilder

ICD-10. Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, 10. revisjon. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO).

ICF-CY. Internasjonal klassifikasjonen av funksjon, funksjonshemning og helse – versjon for barn og ungdom. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO).

World Health Organization (WHO). WHO er FNs særorganisasjon for helse. Les om: Grader av hørselsnedsettelse.


										
					
Sist oppdatert 21.02.2018