Cochleaimplantat (CI)

Gutt med CI.Et cochleaimplantat (CI) er et avansert teknisk hjelpemiddel som kan gi mennesker med store hørselstap og døvhet opplevelse av lyd.

Et CI består av en del som opereres inn i hørselsorganet og en ytre del som kan tas av og på.

Dette hjelpemidlet er kun aktuelt der vanlige høreapparater ikke gir mulighet for å oppfatte tale.

CI gir ikke normal hørsel. Mange får imidlertid hørsel som gir utbytte i talespråklig kommunikasjon, gjerne etter lyttetrening.

 

 

Operasjon

CI-teamet på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, har landsfunksjon når det gjelder operasjon av CI. CI-teamet er et tverrfaglig team som består av leger, audiopedagoger, audiofysikere og audiografer. På Oslo Universitetssykehus foretas det utredning, operasjon, tilpasning (lydpåsetting) og oppfølging av CI.

Etter operasjon og lydpåsetting

Barnet har fått tilgang på lyd og trenger nå hjelp for at lyd skal få mening. For at barnet eller den unge skal få mulighet til å nyttiggjøre seg lyd, må det jobbes spesifikt i forhold til dette.

Barnet må i første omgang bli oppmerksom på at det er lyd, og etterhvert må det arbeide med å diskriminere og identifisere lyder for at det skal skape forståelse. Lytte- og taletrening blir en viktig del av det å jobbe med barnets språkutvikling.

Ulike kommunikasjonsformer

Noen vil velge en ren talespråklig tilnærming mens andre ønsker en visuell komponent. Da kan norsk med tegnstøtte (NMT) være en løsning. Andre igjen vil oppleve at tegnspråk vil være det beste valget for dem.

Les mer om talespråk.

Les mer om talespråk med tegn.

Les mer om tegnspråk.

Videosekvenser

Se video om Didrik og Celine som forteller om sine erfaringer med CI.

Se video om Anne Kristine der hun forteller om sine erfaringer med CI.

Kilder

CI-teamet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Teamet er tverrfaglig og har landsfunksjon for barn og regionsfunksjon for voksne som har eller skal ha cochleaimplantat (CI). Det foretas utredning, operasjon, tilpasning (lydpåsetting) og oppfølging av CI.

Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får en tilpasset og inkluderende opplæring.

Les mer

Tverrfaglig utvalg oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. (2014). CI - og hva så? Rapport fra tverrfaglig utvalg for en samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat. Overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 5. februar 2014. Hentet 8. juni 2018, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 08.06.2018